Image

Corem lägger bud på Tribona

Bolag Styrelsen i Corem har beslutat att lämna ett offentligt uppköpserbjudande att förvärva samtliga aktier i Tribona. – Kombinationen av Corem och Tribona drivs av både industriell och finansiell logik, och därigenom skapas ett ledande fastighetsbolag med goda möjligheter för fortsatt expansion och högkvalitativ förvaltning, säger Patrik Essehorn, styrelseordförande i Corem.
Publicerad den 18 September 2015

Corem erbjuder aktieägarna i Tribona 42 kronor per aktie i Tribona. Den nya koncernen får ett fastighetsbestånd om 162 fastigheter till ett värde om cirka 12,5 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet kommer att vara väldiversifierat med ett ökat antal hyresgäster fördelat över ett stort antal tillväxtorter i södra och mellersta Sverige. Denna diversifiering bedöms minska risken för aktieägarna i såväl Corem som Tribona.

Skapandet av ett av Sveriges största fastighetsbolag inom lager-, logistik-, industri- och handelsfastigheter och ökningen av antalet aktieägare bedöms förbättra förutsättningarna att attrahera nya investerare och hyresgäster, samt bedöms förbättra likviditeten i Corems aktier, vilket skapar mervärde för aktieägarna i såväl Corem som Tribona.

Vidare görs bedömningen att ett samgående skulle stärka möjligheterna till fortsatt effektiv förvaltning av projektfastigheter och uthyrning av vakanta ytor, något som Corem historiskt sett varit mycket framgångsrikt inom.

Corem meddelar också att man har ingått avtal med M2 om försäljning av bolagets hela innehav av 16 100 000 stamaktier av serie A samt 21 616 162 stamaktier av serie B i Klövern. Priset uppgår till cirka 300 miljoner kronor.

SAMMANFATTNING
• Corem erbjuder aktieägarna i Tribona 42 kronor per aktie i Tribona vilket innebär en premie om 17,3 procent för Tribonas aktie i förhållande till stängningskursen den 7 september 2015, sista handelsdagen innan Tribona offentliggjorde att diskussioner kring ett offentligt uppköpserbjudande på bolaget förelåg och en premie om 9,7 procent för Tribonas aktie i förhållande till stängningskursen den 17 september 2015. Erbjudandet innebär en premie om 10,1 procent jämfört med bokfört eget kapital per aktie per den 30 juni 2015.

• Corems bud värderas vid tiden för Erbjudandets offentliggörande till cirka 2 044 mkr, motsvarande 42 kronor per aktie i Tribona. Köpeskillingen erläggs till cirka 50 procent kontant och till cirka 50 procent genom nyemitterade preferensaktier i Corem.

• Aktieägare med 1 000 aktier eller färre kommer att bli erbjudna ett garanterat kontantvederlag om 42 kronor per aktie. Per den 31 augusti 2015 omfattade detta 881 av totalt 1 369 aktieägare i Tribona.

• Som villkor för Erbjudandet gäller bl.a. att Corem blir ägare till aktier motsvarande mer än 50 procent av aktierna och rösterna i Tribona.

• Tillsammans bildar Corem och Tribona ett ledande fastighetsbolag inom industri-, lager-, logistik- och handelsfastigheter med 162 fastigheter och ett totalt fastighetsvärde om cirka 12,5 mdkr.

• Största aktieägaren i Tribona, Klövern AB (publ) (”Klövern”), som representerar cirka 29,55 procent av aktiekapitalet och rösterna i Tribona, ställer sig positivt till Erbjudandet.

• Erbjudandehandling förväntas offentliggöras kring den 16 oktober 2015. Acceptperioden för Erbjudandet beräknas inledas kring den 19 oktober 2015 och avslutas kring den 16 november 2015.

- Henrik Ekberg
henrik@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Corem Property Group på Branschguiden

Corem är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och förädlar fastigheter i attraktiva logistikområden i Sverige samt Danmark. Vårt mål är att vara det ledande fastighetsbolaget inom lager-, logistik och handelsfastigheter, något vi når genom att arbeta långsiktigt och vara en riktigt bra affärspartner till våra hyresgäster.

Våra fastigheter finns i lägen som är värdefulla för er som hyresgäst, kring Sveriges största städer och logistiska hubbar med närhet till de stora tillfartslederna.

Med drygt 1 380 tkvm i vår fastighetsportfölj kan vi erbjuda en mäng...

Läs mer om Corem Property Group på Branschguiden

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY