Image

Tribona: Budkommittén säger nej

Bolag Tribonas budkommitté, ledd av bolagets styrelseordförande Mats-Olof Ljungquist, rekommenderar aktieägarna att säga nej till Corems bud på bolaget.
Publicerad den 21 September 2015

PWC har gjort en fairness opinion, enligt vilken erbjudandet anses oskäligt från ett finansiellt perspektiv för Tribonas aktieägare.

Budkommittén noterar att det i Corems pressmeddelande anges att ett förvärv av Tribona medför synergieffekter, som av Corem bedöms uppgå till cirka 15 miljoner kronor och få full effekt från och med 2017/2018. Det bör noteras att dessa synergieffekter emellertid inte kommer Tribonas nuvarande aktieägare till del, eftersom vederlaget i erbjudandet består av kontanter och nya preferensaktier i Corem, resonerar budkommittén.

Budkommittén kommer i samtliga aktieägares intresse kontakta andra möjliga intressenter för att utröna om det kan finnas ett intresse för ett alternativt bud riktat till aktieägarna i Tribona. Budkommittén kan vid denna tidpunkt varken bekräfta eller avfärda att något annat bud kommer att lämnas.

Budkommittén konstaterar att erbjudandet, vid tidpunkten för offentliggörandet, innebär en så kallad budpremie om 11,1 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Tribonas aktie under de senaste 3 månaderna samt en premie om 9,7 procent jämfört med sista betalkurs den 17 september 2015.

Budkommittén konstaterar att högre budpremier regelmässigt förekommit i andra publika uppköpserbjudanden. Sett till erbjudandets utformning gällande betalningsmedel med en kombination av kontanta medel och preferensaktier i Budgivaren, noterar Budkommittén att sådana erbjudanden är ovanliga på den svenska aktiemarknaden.

Vederlaget i Erbjudandet utgörs av en kombination av kontanta medel och preferensaktier i Corem. Budkommittén noterar att den sista betalkursen för Budgivarens preferensaktie dagen före offentliggörandet av Erbjudandet, om 173,00 kronor per preferensaktie, innebär en direktavkastning som är lägre än genomsnittet för andra jämförbara noterade preferensaktier. Budkommittén noterar också att likviditeten i Corems preferensaktie är lägre än genomsnittet för andra jämförbara noterade preferensaktier, vilket medför att det kan finnas en osäkerhet vad avser det värde som kan realiseras vid en försäljning av preferensaktier i Corem.

Budkommittén består av Mats-Olof Ljungquist, Malin Rylander-Leijon och Anneli Jansson.
Budkommittén har i samband med utvärderingen av erbjudandet anlitat Erneholm Haskel AB som finansiell rådgivare samt Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB som legal rådgivare. Budkommittén har vidare inhämtat ett värderingsutlåtande, en så kallad ”fairness opinion”, från PWC.

Klövern, som äger nästan 30 procent av Tribona (och som även har Corem som huvudägare) ställer sig bakom erbjudandet från Corem.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Corem Property Group på Branschguiden

Corem är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och förädlar fastigheter i attraktiva logistikområden i Sverige samt Danmark. Vårt mål är att vara det ledande fastighetsbolaget inom lager-, logistik och handelsfastigheter, något vi når genom att arbeta långsiktigt och vara en riktigt bra affärspartner till våra hyresgäster.

Våra fastigheter finns i lägen som är värdefulla för er som hyresgäst, kring Sveriges största städer och logistiska hubbar med närhet till de stora tillfartslederna.

Med drygt 1 380 tkvm i vår fastighetsportfölj kan vi erbjuda en mäng...

Läs mer om Corem Property Group på Branschguiden

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY