Image
Bild: KOMUnews/flickr

Ängelholms kommun polisanmäler kommunala fastighetsbolag

Bolag Allvarliga brister i ledning och styrning i de kommunala bolagen Ängelholmslokaler och Ängelholmshem har avslöjats i den genomlysning som beställts av ägaren Ängelholms kommun. Bland annat framkommer att upphandlingar inte genomförts i stora byggprojekt enligt lagen om offentlig upphandling LOU. Kommunen har nu gjort en polisanmälan och anmält bolagen till Konkurrensverket. – Vi kommer att agera kraftfullt och lyfta på alla stenar för att återupprätta förtroendet för våra bolag, säger kommunstyrelsens ordförande Robin Holmberg.
Publicerad den 31 Mars 2020

Det är konsultföretaget KPMG som gjort genomlysningen. I sin rapport sammanfattas allvarliga brister och oegentligheter i fem punkter:
# Allvarliga brister i efterlevnaden samt medvetet åsidosättande av Lagen om offentlig upphandling, LOU.
# Allvarliga brister i kostnadsstyrning och ineffektivt nyttjande av skattemedel.
# Allvarliga brister i det interna kontrollarbetet och brister i ledning och styrning av verksamheten.
# Avsaknad av goda relationer med flera externa aktörer på marknaden, vilket försvårar upphandling och genomförande av byggprojekt.
# Bristande psykosocial arbetsmiljö för medarbetare.

Ängelholmslokaler bildades 2013 och är ett dotterbolag till Ängelholmshem med uppgift är att äga, driva och förvalta lokaler för kommunens olika verksamheter, som exempelvis skolor, förskolor och äldreboenden. Företaget arbetar med allt från nybyggnationer till renoveringar och underhåll.

Kommunen ser löpande över sina olika verksamheter och bolag för att säkerställa att ledning och styrning och ekonomi är i sin ordning. Hösten 2019 beslutade kommunstyrelsen att göra en genomlysning av det kommunala bolaget Ängelholmslokaler.

– Vi hade under en tid upplevt att dialogen och samarbetet med bolaget inte fungerade som det borde, att projekt försenats och att kostnaderna i viktiga byggprojekt dragit iväg på oförklarliga sätt, säger kommundirektören Lilian Eriksson. Därför tog vi hjälp med översynen med hjälp av en extern konsult, KPMG.

Redan under utredningsarbetet fick kommunen signaler om att upphandlingar inte genomfördes korrekt. Uppdraget breddades då till att även omfatta granskning av ett antal projekt inom moderbolaget Ängelholmshem. Resultatet av dessa byggprojekt gav samma resultat, att upphandlingar inte skett och att det fanns risk för oegentligheter.

De brister som kommit fram i KPMG:s genomlysning är betydligt större i omfattning än vad kommunledningen kunnat föreställa sig.

– Det är mycket graverande uppgifter som vi tagit del av genom den här granskningen, säger Robin Holmberg, kommunstyrelsens ordförande. Bristerna som beskrivs är på en nivå som ingen anat. Tyvärr kan jag inte tolka det på annat sätt än att bolagsledningen medvetet valt att mörka och undanhålla fakta för ägaren, kommunen.

Ur rapporten från KPMG:
"KPMG har tillräckligt underlag för att konstatera att Ängelholmslokaler inte följer styrdokument, regler och riktlinjer och att detta medfört omfattande merkostnader, vidlyftighet med offentliga medel och i vissa fall risk för lagbrott. Intervjupersoner vittnar även om en osund bolagskultur med omfattande anseenderisker till följd för bolaget och kommunen, såväl internt som externt. Baserat på detta bedöms det som nödvändigt att angripa identifierade problem och brister ur ett helhetsperspektiv och KPMG förslår därför att Ängelholms kommun skyndsamt initierar en kommun-och bolagsövergripande utredning av ägarstruktur, organisation och förvaltning av Ängelholmslokaler."

Måndag den 30 mars, kommer den nuvarande styrelsen att entledigas och en ny tillfällig styrelse tar över under den närmaste tiden.

Ängelholmshems vd och före detta vd (som fortfarande har en tjänst i företaget), får omgående lämna sina uppdrag. En ny vd kommer att utses under måndagen för att omgående inleda ett förbättrings- och förnyelsearbete.

– Vi ska naturligtvis gå till botten med allt det som nu kommit fram i ljuset, säger Liss Böcker, kommunstyrelsens vice ordförande. Tillsammans med en ny ledning ska vi bygga upp våra bolag igen till sunda och framgångsrika företag som bidrar till nytta och livskvalitet för våra invånare. Förtroendet för våra bolag ska återupprättas både bland kommuninvånarna och bland företag på marknaden.

Bolagets medarbetare har på måndagsförmiddagen fått skriftlig information och är även kallade till ett informationsmöte på tisdag morgon. Personalen kommer att involveras i företagets förbättringsarbete för att säkra en god psykosocial arbetsmiljö och en god bolagskultur.

– Det som hänt är en extraordinär situation och vi förstår att det skapar oro bland många medarbetare. Men bolagens uppdrag och medarbetarnas viktiga arbete med bostäder och verksamhetslokaler måste fortsätta som vanligt, säger Lars Nyander, kommunstyrelsens andre vice ordförande. Det förnyelsearbete som vi nu sätter igång tillsammans, kommer att skapa ett välskött företag som ger mer trygghet för alla, säger Lars Nyander.

Ängelholmshems hyresgäster behöver inte heller känna någon oro för sin bostadssituation. De brister som har upptäckts inom bolaget får inte några praktiska återverkningar för hyresgästerna.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

KPMG på Branschguiden

Bygg- och fastighetsmarknaden är i förändring. Utvecklingen aktualiserar nya frågeställningar. Utifrån vår erfarenhet som revisorer och rådgivare till branschen bidrar vi till att utveckla våra kunders affärer. Vår styrka är vårt nätverk av svenska och internationella specialister inom bygg- och fastighetsbranschen.

Intresset för bygg- och fastighetsmarknaderna ökar. Den historiskt höga avkastningen från fastighetsinvesteringar attraherar investerare. Marknaden internationaliseras snabbt. Riskvilligt kapital söker sig till allt fler och allt mer transparenta nationella m...

Läs mer om KPMG på Branschguiden

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

EU-satsning för energieffektiva bostäder testas i Göteborg

Energi/miljö Ett nytt EU-projekt, ThumbsUp, ska utveckla och demonstrera energilagringslösningar i bostäder. Projektet, som involverar 19 företag, universitet och forskningscentra, koordineras av Veolia i Spanien, medan svenska Johanneberg Science Park samordnar hur lösningen ska testas. Detta sker i Göteborg på HSB Living Lab, en av tre demonstrationsplatser.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige