Image
Gösta Welandson och Amasten, med Jan-Erik Höjvall som vd, är storägare i SSM. Nu har Amasten lagt ett uppköpsbud på SSM.
Gösta Welandson och Amasten, med Jan-Erik Höjvall som vd, är storägare i SSM. Nu har Amasten lagt ett uppköpsbud på SSM. Bild: Serneke/Amasten

Amasten lägger uppköpsbud på SSM

Bolag Amasten har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i SSM att förvärva samtliga aktier i SSM med vederlag i nyemitterade stamaktier i Amasten. Amasten äger för närvarande cirka 29,6 procent av aktierna och rösterna i SSM. SBB och Gösta Welandson med bolag, som tillsammans kontrollerar cirka 45,4 procent av aktierna och rösterna i SSM, har åtagit sig att acceptera erbjudandet.
Publicerad den 14 Oktober 2020

SSM:s aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm medan Amastens stamaktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market. Amasten äger för närvarande 17 400 000 aktier i SSM, motsvarande cirka 29,6 procent av aktierna och rösterna i SSM. Aktieägare i SSM erbjuds 1,20 nya stamaktier i Amasten för varje befintlig aktie i SSM, vilket motsvarar 6 nya stamaktier i Amasten för 5 befintliga aktier i SSM.

Erbjudandet värderar varje aktie i SSM till 9,65 SEK baserat på stängningskursen för Amastens stamaktie på Nasdaq First North Premier den 13 oktober 2020 och till 9,76 SEK baserat på den volymvägda genomsnittskursen för Amastens stamaktie på Nasdaq First North Premier under de senaste 30 handelsdagarna fram till och med den 13 oktober 2020.

Erbjudandet värderar samtliga 58 878 813 aktier i SSM till cirka 568 miljoner kronor baserat på stängningskursen för Amastens stamaktie på Nasdaq First North Premier den 13 oktober 2020. Exklusive Amastens nuvarande innehav om 17 400 000 aktier uppgår budvärdet till cirka 400 miljoner kronor.
Erbjudandet, motsvarande en värdering om 9,65 SEK per aktie i SSM baserat på stängningskursen för Amastens stamaktie på Nasdaq First North Premier den 13 oktober 2020, innebär en premie om:
8,9 procent jämfört med stängningskursen om 8,86 SEK för SSM:s aktie på Nasdaq Stockholm den 13 oktober 2020; och 19,2 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen om 8,10 SEK för SSM:s aktie på Nasdaq Stockholm under de senaste 30 handelsdagarna fram till och med den 13 oktober 2020.

Erbjudandet, motsvarande en värdering om 9,76 SEK per aktie i SSM baserat på den volymvägda genomsnittskursen för Amastens stamaktie på Nasdaq First North Premier under de senaste 30 handelsdagarna fram till och med den 13 oktober 2020, innebär en premie om:
10,1 procent jämfört med stängningskursen om 8,86 SEK för SSM:s aktie på Nasdaq Stockholm den 13 oktober 2020; och 20,5 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen om 8,10 SEK för SSM:s aktie på Nasdaq Stockholm under de senaste 30 handelsdagarna fram till och med den 13 oktober 2020.

SBB och Gösta Welandson med bolag, som tillsammans kontrollerar cirka 45,4 procent av aktierna och rösterna i SSM, har lämnat oåterkalliga åtaganden att acceptera erbjudandet. Länsförsäkringar Fondförvaltning, som kontrollerar cirka 9,8 procent av aktierna och rösterna i SSM, har uttalat sig positiv till erbjudandet, men har inte genom avtal eller på annat sätt förbundit sig att acceptera erbjudandet. Erbjudandet är inte heller villkorat av någon anslutningsgrad. Acceptfristen för Erbjudandet förväntas inledas omkring den 9 november 2020 och avslutas omkring den 7 december 2020.

Styrelsen i SSM kommenterar budet:
Styrelsen i SSM har bildat en oberoende budkommitté för att utvärdera erbjudandet. Kommittén består av fyra oberoende styrelseledamöter och Jonas Wikström har utsetts till ordförande i kommittén. Bengt Kjell är styrelseordförande i Amasten, som lämnat erbjudandet, och Krister Karlsson är vice VD för SBB, som oåterkalleligen åtagit sig att acceptera erbjudandet. Således anses Bengt Kjell och Krister Karlsson inte vara oberoende och ingår därför inte i kommittén och har inte, och kommer inte att delta i styrelsens utvärdering av eller beslut om erbjudandet.

Kommittén kommer tillsammans med sina rådgivare att utvärdera erbjudandet samt inhämta ett värderingsutlåtande, så kallad fairness opinion. Kommittén kommer att offentliggöra sitt formella utlåtande om erbjudandet senast två veckor före utgången av acceptfristen.

Amastens VD Jan-Erik Höjvall kommenterar:
"Ett samgående med SSM innebär att Amastens tillväxtprofil stärks ytterligare. Att med kassaflöden från Amastens befintliga fastighetsbestånd kunna delfinansiera nyproduktion av kostnadseffektiva och högkvalitativa Riki-hus med kort byggnationstid skapar en spännande framtid och en god affär för aktieägare och intressenter. Vi bedömer att cirka 2 000 hyresrätter kan utvecklas från SSM:s projektportfölj för egen långsiktig förvaltning."

Jan-Erik Höjvall fortsätter:
"Erbjudandets utformning med vederlag i Amasten-aktier innebär en möjlighet för aktieägarna i SSM att behålla sin exponering mot bostäder, dra nytta av de synergier som skapas och framförallt ta del av de projektvärden som realiseras genom en starkare finansiell ställning. Därutöver får aktieägarna i SSM en mer likvid aktie."

Amasten ser stora fördelar med en sammanslagning av bolagen genom att förvärva resterande aktier i SSM. Amastens stabila kassaflöden från förvaltningsfastigheter, kostnadseffektiva produktion genom Riki-konceptet och erfarenhet av hyresfastigheter kombinerat med SSM:s projektverksamhet i Stockholm skapar ett fastighetsbolag med stark tillväxtpotential och med en finansiell ställning som möjliggör att projektportföljen kan utvecklas med ökat värdeskapande.

En sammanslagning skulle även väsentligt förstärka Amastens närvaro i Stockholmsregionen. Amasten avser att i huvudsak utveckla hyresrättprojekt genom Riki-konceptet och bedömer att cirka 2 000 hyresrätter från SSM:s projektportfölj kan utvecklas för egen långsiktig förvaltning. Byggrätter i SSM som inte lämpar sig att konverteras till hyresrättsprojekt kan komma att genomföras som bostadsrättsprojekt alternativt avyttras före byggstart.

Vidare bedömer Amasten att en sammanslagning kommer att realisera synergier om cirka 60 miljoner kronor per år. Finansiella synergier bedöms uppgå till cirka 20 miljoner kronor per år och operationella synergier bedöms långsiktigt uppgå till cirka 40 miljoner kronor per år. De finansiella synergierna förväntas uppnås genom att refinansiera SSM:s räntebärande skulder, som uppgick till cirka 370 miljoner kronor per 30 juni 2020, med nya banklån. Amasten har säkrat nödvändig finansiering för att refinansiera dessa skulder.

Av SSM:s räntebärande skulder om cirka 370 miljoner kronor per 30 juni 2020 avser cirka 275 miljoner kronor ett obligationslån som förfaller i maj 2022 och löper med en kupongränta om STIBOR + 8 procent. Därtill förväntas SSM:s likviditetssituation avsevärt förbättras då nuvarande obligationslån kräver en amortering om cirka 75 miljoner kronor per halvår. SSM har under det senaste året jobbat aktivt med att försöka förbättra sin finansiering och amorterade cirka 92 miljoner kronor i samband med bolagets företrädesemission om cirka 157 miljoner kronor i april 2020, i vilken Amasten tecknade sin andel. En sammanslagning av bolagen skapar förutsättningar för att uppnå en stabil och långsiktig finansieringssituation.

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Partnertexter

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Ny lag om tvistelösning för de privata fastighetsägarnas hyresförhandlingar

Sverige Under fredagen klubbades en ny lag som börjar gälla 1 januari nästa år. Den ska hjälpa till med tvistelösningen med privata hyresvärdar. Fastighetssverige tog reda på vad Socialdemokraterna velat åstadkomma med lagförslaget som nu klubbats och varför vänsterpartiet har invändningar mot den.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige