Image
Olof Andersson, vd Trianon.
Olof Andersson, vd Trianon. Bild: Trianon

Trianon har svårt att nå tillväxtmål

Ekonomi/Finansiering Vd Olof Andersson konstaterar att 2022 levererar Trianons näst bästa förvaltningsresultat någonsin. De uppnår tre av deras fem finansiella mål och de har arbetat proaktivt med finansieringen, kostnader och når en positiv nettouthyrning. Fastighetsbolaget Trianons förvaltningsresultat för helåret 2022 minskade med 8 procent, vilket inte är i linje med bolagets finansiella mål för 2022-2024 om att öka förvaltningsresultatet med 12 procent årligen. I rapportens vd-ord uppger Trianons vd Olof Andersson att bolagets affärsplan ligger fast, även om det i det korta perspektivet kommer att bli svårt att nå bolagets tillväxtmål.
Publicerad den 17 Februari 2023

"Att öka direktavkastningen är ett stort fokus i bolaget och det kommer vi att göra i syfte att förbättra vår räntetäckningsgrad", skriver vd Olof Andersson.
Räntetäckningsgraden i kvartalet uppgick till 1,6 gånger jämfört med bolagets mål om att räntetäckningsgraden ska överstiga 1,75 gånger.
Hyresintäkter kommer att öka 2023 med cirka 45 miljoner, dels på grund av hyreshöjningar för lägenheter med cirka 5 procent samt KPI-höjning på kommersiella avtal. Dels genom nya hyresgäster som flyttar in i kommersiella fastigheter och i lokaler för samhällsservice. Därtill färdigställer de påbörjade nyproduktionsprojekt.

Vårt fastighetsbestånd har till 90 procent värderats externt under Q4. Detta har inneburit att vi skrivit ner värdet på våra fastigheter med 412 miljoner och efter nedskrivning har vi en genomsnittlig direktavkastning på 4,23 procent, vilket innebär en ökning under kvartalet från 3,86 procent. De transaktioner som gjorts under året på vår marknad avseende bostadsfastigheter och som vi bevakat, har haft avslut med en direktavkastning på 3–3,5 procent. Värt att notera är, att under 2021 värderades våra fastigheter upp med 1,3 miljarder. Vårt långsiktiga substansvärde per aktie uppgår till 36,38 som trots allt är en ökning under året. Sedan vi noterades 2017 har vi ökat vårt långsiktiga substansvärde med i snitt 19 procent per år.

Under året finansierade de om 4,6 miljarder till i det närmaste oförändrade marginaler. Dessutom har de förstärkt deras finansiella ramverk och knutit det ännu tydligare till deras hållbarhetsmål. De köpte tillbaka större delen av deras första hållbara hybridobligation och emitterade en ny med nya hållbarhetsmål. Detta trots en utmanande obligationsmarknad. Fyra av Trianons huvudägare innehar 65 procent av den hållbara hybridobligationen, vilket är en styrka för bolaget vid framtida förfall. De tecknade ett hållbarhetslänkat lån med Handelsbanken, där de får en lägre ränta förutsatt att de uppnår vissa mål för social och ekologisk hållbarhet. De sålde deras swappar under hösten med en vinst på 143 miljoner och har för avsikt att bygga en ny portfölj i enlighet med deras finanspolicy. De har lånelöfte och kreditbeslut hos deras banker på samtliga deras obligationsförfall under 2023. Bortsett från deras hybridobligation har de 100 procent bankfinansiering och behöver således inte förhålla sig till den volatila obligationsmarknaden.

Vad beträffar samhällsfastigheter är efterfrågan fortsatt hög och de har under året gjort flera stora uthyrningar för vårdcentral, skola, röntgenklinik och annan samhällsservice. Det handlar om långa och stabila kontrakt, bland annat med kommun, regionen och staten. För deras kommersiella fastigheter ser de inga tecken på någon större avmattning. Det beror inte minst på deras uthyrare som arbetar på ett strukturerat och offensivt sätt för att hitta nya hyresgäster. De hade under 2022 en rekordsiffra avseende nettouthyrning på 21 miljoner, inklusive deras joint venture Burlöv Center och Rosengård Centrum.

När det gäller nyproduktion fortsätter deras påbörjade projekt som de har upphandlat till fasta priser. De avvaktar med att starta fler nyproduktionsprojekt – främst för att byggkostnaderna för närvarande är orimligt höga. Trianon har en stor byggrättsportfölj, både i deras egna böcker och via deras joint venture. På förvärvssidan hittade de under året få intressanta möjligheter, eftersom förväntan på pris ligger alldeles för högt bland säljarna. Olof Andersson räknar med att köpare och säljare närmar sig varandra under 2023. De utvärderar alla affärsmöjligheter och är redo att göra förvärv när rätt fastighet finns på marknaden till rätt pris. Malmö med omnejd fortsätter att vara deras fokus, för att de ska kunna dra nytta av de konkurrensfördelar som det innebär att vara en lokal fastighetsägare med goda kunskaper om marknaden.

Fastighetsbolaget Trianon redovisar ett förvaltningsresultat på 35,4 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (64,0).

Hyresintäkterna var 174 miljoner kronor (160).

Driftsöverskottet låg på 106 miljoner kronor (102).

Resultatet i kvartalet blev -310 miljoner kronor (532).

Värdeförändringar i förvaltningsfastigheter påverkade resultatet med -412 miljoner kronor (609).

Trots bolagets starka finansiella ställning har styrelsen beslutat att avvakta med förslag avseende utdelning. Detta för att kunna ha flexibilitet att utvärdera nya affärsmöjligheter. Styrelsen återkommer med förslag gällande utdelning senast i samband med kallelse till årsstämman 2023. Föregående år delade bolaget ut 2:00 kronor per aktie.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Så ska Södra Änggården förvandlas från industriområde till bostadsområde

Bygg/Arkitektur Södra Änggården är en ny, stor stadsdel i Göteborg som utvecklas just nu. Sex olika byggaktörer är involverade i projektet, ett projekt som hålls ihop av Development Partner. För vd Marcus Jonsson, som varit involverad sedan 2017, har det varit en resa genom pandemi, lågkonjunktur och byggkris.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige