Image
Stina Lindh Hök.
Stina Lindh Hök. Bild: Nyfosa

Nyfosa redovisar massiv intäkts- och resultatökning

Bolag Intäkterna ökade med 30 procent och resultat efter skatt över 70 procent.
Publicerad den 12 Juli 2022

Så här sammanfattas det första halvåret för Nyfosa, 2022:

# Intäkterna uppgick till 1 505 MSEK (1 154), en ökning med 30 procent.
# Förvaltningsresultatet uppgick till 1 204 MSEK (959), motsvarande en ökning med 26 procent och 6,20 SEK per aktie (5,18).
# Förvaltningsresultatet exklusive värdeförändringar och skatt i joint ventures uppgick till 763 MSEK (587), motsvarande en ökning med 30 procent och 3,89 SEK per aktie (3,17).
# Utdelningsgrundande kassaflöde uppgick till 838 MSEK (653), motsvarande en ökning med 28 procent och 4,39 SEK per aktie (3,52).
# Resultat efter skatt uppgick till 2 305 MSEK (1 350), motsvarande en ökning med 71 procent och 11,93 SEK per aktie efter utspädning (7,28).

APRIL–JUNI 2022:

# Intäkterna uppgick till 791 MSEK (583), en ökning med 36 procent.
# Förvaltningsresultatet uppgick till 637 MSEK (539), motsvarande en ökning med 18 procent och 3,28 SEK per aktie (2,90).
# Förvaltningsresultatet exklusive värdeförändringar och skatt i joint ventures uppgick till 403 MSEK (300), motsvarande en ökning med 34 procent och 2,06 SEK per aktie (1,61).
# Utdelningsgrundande kassaflöde uppgick till 582 MSEK (441), motsvarande en ökning med 32 procent och 3,05 SEK per aktie (2,37).
# Resultat efter skatt uppgick till 981 MSEK (711), motsvarande en ökning med 38 procent och 5,07 SEK per aktie efter utspädning (3,82).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET:

# I april tillträddes 43 fastigheter, bland annat kontor, handel, skola och sjukvård, i Finland med tyngdpunkt i Helsingforsregionen, Åbo och Jyväskylä för 2 109 MSEK.
# I april förvärvades och tillträddes 17 fastigheter med främst lätt industri och lager i Helsingforsregionen, Tammerfors och flera större städer i Finland för 1 415 MSEK.
# I juni frånträddes 13 fastigheter i Småland och Östergötland för 947 MSEK.
# I juni avyttrades en fastighet i Solna till Fortifikationsverket för 400 MSEK.
# I juli förvärvades åtta fastigheter med lager och lätt industri i Kalmar för 340 MSEK före avdrag för latent skatt om 20 MSEK.

Stina Lindh Hök, Nyfosas vd, kommenterar:

– Nyfosa rapporterar ännu ett aktivt kvartal. Vi har tillträtt och frånträtt fastigheter för totalt 4,7 MDSEK, refinansierat lån om 5,5 MDSEK och noterar det bästa driftnettot någonsin. Vårt fokus är som alltid på att bygga ett stabilt kassaflöde från en fastighetsportfölj med hög avkastning och diversifiering i geografi, fastighetskategorier och hyresgäster. I en tid när finansiering och utvecklingen av fastighetsvärden är mer osäker ger kassaflödena en stabilitet och trygghet i verksamheten.

– Vi fortsatte under kvartalet att vara aktiva med transaktioner och genomförde bland annat förvärv i Finland. Fastigheterna är ett bra komplement till Nyfosas befintliga portfölj, med moderna kontor, lätt industri och lågprishandel i bra lägen runt Helsingforsregionen. Samtidigt avyttrade vi fastigheter och stärkte balansräkningen för nya investeringar. Bland annat såldes en fastighetsportfölj i Småland och Östergötland samt en större kontorsfastighet i Solna till Fortifikationsverket. Efter kvartalets slut förvärvade vi även en industriportfölj i Kalmar som kommer bidra med växande kassaflöden.

– Kvartalets positiva värdeförändring om 1,1 procent är primärt en effekt av nyuthyrningar och omförhandlingar av hyreskontrakt. Vi har aldrig haft ett bättre resultat i förvaltningen och ser ingen avmattning i efterfrågan på våra lokaler. Utöver ett stabilt resultat i befintlig portfölj har förvärven i Finland bidragit till det förbättrade driftnettot. Avkastningskraven är i princip oförändrade.

– Nyfosas finansiering sker till övervägande del med banklån, 93 procent, och resterande del är obligationslån. Under andra kvartalet refinansierade vi delar av låneportföljen, vilket omfattade samtliga lån med förfall 2022 och majoriteten av lånen med förfall 2023. Därmed infaller Nyfosas nästa obligationsförfall om 1 100 MSEK under april 2024. Våra bankrelationer är viktigare än någonsin och jag är tacksam över det förtroende som de nordiska bankerna har för Nyfosa som bolag och vår förmåga att leverera i alla konjunkturlägen. Refinansieringarna under kvartalet gjordes till samma marginaler som tidigare.

– Inflation och stigande räntor påverkar kassaflödet – inflationen positivt genom merparten inflationssäkrade hyresintäkter och ränteuppgången negativt. Nyfosa säkrar delar av sina räntor med räntetak och swapar men har valt att även arbeta med rörliga räntor. Det är en strategi vi bedömt som lönsam över tid och den inriktningen kvarstår. Med dagens inflationsnivå runt 7 procent och en räntehöjning med 1 procentenhet så påverkas Nyfosas intjäningsförmåga med 200 MSEK i ökade hyresintäkter och 223 MSEK i ökade räntekostnader, vilket ger en minskning av intjäningen med 23 MSEK, motsvarande 0,12 SEK per aktie. Detta innebär att vi i detta scenario har, allt annat lika, en intjäning per aktie på 8,73 SEK.

– Nyfosa ska agera sunt och värdeskapande i alla marknader och vi ser förvärvsmöjligheter även framgent. Vi ska ligga nära marknaden för att genomföra både stora och små affärer, som alltid.

- Anthon Näsström
anthon@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Här är de hetaste rekryteringarna under Q3

Karriär En rad tunga poster i fastighetsbranschen har tillsatts under årets tredje kvartal. Fastighetssverige har tittat närmare på branschens hetaste Q3-rekryteringar.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige