Image

D Carnegie: Stark ökning av vinst och eget kapital

Bolag D Carnegie & Co AB redovisar för helåret en kraftig ökning av vinsten före skatt vilken steg från 307 miljoner kronor till hela 1 422 miljoner 2015 – upp 360 procent.
Publicerad den 26 Februari 2016

Även förvaltningsresultat var avsevärt högre, 186 miljoner kronor jämfört med 42 miljoner 2014, en ökning med 342 procent.

Vinsten per aktie efter skatt blev 16,10, en ökning med 235 procent från föregående år. Det justerade egna kapitalet (EPRA/NAV) ökade 41 procent under året och uppgick vid årsskiftet till 73,50 kronor/aktie (51,99).

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet:
• Ingått avtal om försäljning av Hammarkullen i Göteborg med 890 lägenheter och ett överenskommet fastighetsvärde om 493 Mkr, vilket innebär en förstärkning av kassan med 250 Mkr
• Offentliggörande i december av ny värdering av fastighetsportföljen uppgående till 13 600 Mkr, drygt en miljard över tidigare rapporterat värde
• Förvärvat fastigheter i Uppsala och Norrköping i anslutning till befintligt bestånd

Kommentar från vd Ulf Nilsson:
– Vi har under året hittat vår identitet som en av Sveriges största bostadsförvaltare efter ett par år av stark tillväxt och sammanslagningar av flera fastighetsbolag. Samtidigt har vi renodlat och fokuserat och förvärvat ytterligare lägenheter intill våra befintliga fastigheter. Därmed är D. Carnegie & Co nu ett bostadsbolag med fokus på Stockholmsregionen. Det har även varit ett intensivt renoveringsarbete och under fjärde kvartalet har 293 lägenheter renoverats.

– Jag kan också med glädje konstatera att vi har nått vårt mål om en totalavkastning om minst 10 procent, vilket lett till en ökning av det justerade egna kapitalet med 41 procent under året. Intjäningsförmågan har från förra årsskiftet ökat med 50 procent till 307 miljoner kronor på rullande tolv månader.

– Bolaget har under kvartalet slutfört förvärv av drygt 100 lägenheter i Norrköping, vilket ytterligare förstärkt vår intjäningsförmåga.

– Vi har under perioden fortsatt att effektivisera och industrialisera renoveringen av lägenheter. Prognosen om att renovera minst 500 lägenheter 2015 nåddes med 524 lägenheter renoverade under året. Även årstakten om 1 000 lägenheter per år uppnåddes under det fjärde kvartalet. Vi har också fortsatt en hög takt i investeringar i fasader, värmeanläggningar, tvättstugor etc., vilket ökar våra hyresintäkter och sänker kostnaderna för reparationer och underhåll.

– Ökade hyror och lägre kostnader återspeglas i ett bättre driftnetto, vilket för kvartalet uppgick till 133 miljoner kronor jämfört med 98 miljoner samma kvartal förra året. För året har driftnettot fördubblats till 554 miljoner jämfört med 257 miljoner föregående år. Intjäningsförmågan har lyfts till 307 miljoner kronor i årstakt per den 1 januari 2016 jämfört med 205 miljoner föregående årsskifte. Värdeökningar i fastighetsbeståndet under kvartalet uppgick till 867 miljoner kronor, efter avdrag för investeringar och 1 307 miljoner för hela året.

– Sammantaget har förbättringarna inneburit en stark förbättring i redovisat resultat. Kvartalets resultat före skatt uppgår till 952 miljoner kronor och för helåret till hela 1 421 miljoner, att jämföras med 194 miljoner för fjärde kvartalet 2014 och 306 miljoner för hela 2014. Vinsten per aktie efter skatt uppgick till 10,37 kronor jämfört med 2,01 kronor för fjärde kvartalet 2014. Detta ger en vinst efter skatt för helåret 2015 om 1 139 miljoner, vilket motsvarar 16,10 kronor per aktie.

– Under innevarande år kommer vi att fortsätta på den inslagna vägen att leta ytterligare förvärv i Stockholmsregionen och fortsätta arbetet med att renovera vårt bestånd, vilket kommer att öka vår lönsamhet ytterligare. Vi kommer också att driva på utvecklingen av byggrätter så vi kan starta nybyggnation under nästa år.

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2015
• Hyresintäkterna ökade till 1 217 Mkr (609)
• Driftnettot ökade till 554 Mkr (258)
• Förvaltningsresultatet ökade till 186 Mkr (42)
• Värdeförändring förvaltningsfastigheter uppgick till 1 307 Mkr (278)
• Värdeförändring derivat uppgick till -11 Mkr (-14)
• Resultatet före skatt ökade till 1 422 Mkr (307)
• Resultatet efter skatt ökade till 1 139 Mkr (233)
• Vinst per aktie ökade till 16,10 kr (4,80) före utspädning, och ökade till 13,50 kr (4,30) efter utspädning*


FJÄRDE KVARTALET 2015
• Hyresintäkterna ökade till 317 Mkr (282)
• Driftnettot ökade till 133 Mkr (98)
• Förvaltningsresultatet ökade till 48 Mkr (0)
• Värdeförändring förvaltningsfastigheter uppgick till 867 Mkr (200)
• Värdeförändring derivat uppgick till 39 Mkr (-7)
• Resultatet före skatt ökade till 853 Mkr (194)
• Resultatet efter skatt ökade till 734 Mkr (142)
• Vinst per aktie ökade till 10,37 kr (2,01) före utspädning, och ökade till 8,52 kr (1,59) efter utspädning*
* Vid beräkningen av vinst per aktie efter utspädning har inte den årliga räntebesparingen avseende det konvertibla skuldebrevet på 51 Mkr beaktats. Effekten av denna besparing per aktie är 0,72 kr/år.

- Henrik Ekberg
henrik@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Så blir Rånes framtid efter Amastens ledningsrockad

Bolag SBB har beslutat om den framtida ledningen för Amasten och valt att ersätta Mikael Rånes med Lars Thagesson som vd. Mikael Rånes berättar själv för Fastighetssverige hur den närmaste framtiden blir.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY