Image
Jennie Högstedt Björk.
Jennie Högstedt Björk. Bild: Odd Molly

Ökade intäkter för Odd Molly

Bolag Bolaget ser att den nya legala strukturen skapar optimala förutsättningar för bolagets fastighets- och modeverksamhet framöver.
Publicerad den 7 Maj 2021

Januari till mars 2021:
De totala intäkterna ökade med 9 procent till 73,2 MSEK (67,0), varav modeverksamheten stod för 57,0 MSEK (64,3) och fastighetsverksamheten för 16,2 MSEK (2,6).
Bruttovinstmarginalen ökade till 59,7 procent (52,3).
Rörelseresultatet uppgick till 3,0 MSEK (-5,9).
Orealiserade värdeförändringar av förvaltningsfastigheter uppgick till 3,1 MSEK (0,0).
Resultat efter skatt uppgick till -0,3 MSEK (-7,3).
Resultat per aktie uppgick till -0,00 SEK (-0,20).
Tre förvaltningsfastigheter har under kvartalet förvärvats till ett samlat fastighetsvärde om 59,4 MSEK. Samtliga förvärv utgör tillgångsförvärv.
Efter genomförda förvärv uppgår hyresintäkter från nuvarande fastighetsbestånd till 67,8 MSEK och driftnetto från fastighetsverksamheten till 56,4 MSEK på tolvmånadersbasis. Detta ska inte jämställas med en prognos för de kommande 12 månaderna då förändringar i omfattningen av och förutsättningarna för verksamheten kan komma att ändras.

Kommentar från Vd:n Jennie Högstedt Björk:
Efter en period av intensiv aktivitet inom bolaget där vår mode- och fastighetsverksamhet utvecklats sida vid sida kommer vi att ta steget fullt ut att dela upp de båda verksamheterna i olika legala enheter för att skapa bästa möjliga förutsättningar för fortsatt utveckling. Modeverksamheten har under de senaste två åren genomgått ett omfattande omställningsarbete med betydande kostnadsbesparingar samtidigt som investeringar gjorts i digitala försäljningskanaler. Fastighetsverksamheten har expanderat i snabb takt från en portfölj med en fastighet i slutet av 2019 till nuvarande 20 stycken, efter de senaste tillträdena i april. Som ett första steg i uppdelningen har en legal omorganisation genomförts och modeverksamheten drivs sedan början av året i dotterbolaget Odd Molly Sverige AB vilket i sin tur äger Used By International AB. Som vi meddelade i slutet av mars kommer modeverksamheten inklusive Used By att säljas till We aRe Spin Dye under det andra kvartalet för att tillsammans bilda den nya koncernen Nordic Fashion Tech Group. Som betalning erhåller Odd Molly aktier i Nordic Fashion Tech Group vilka avses delas ut till Odd Mollys aktieägare under det tredje kvartalet 2021, efter godkännande från Nasdaq Stockholm och beslut på extra bolagsstämma. Kvarvarande Odd Molly blir då ett fastighetsbolag medan modeverksamheten drivs vidare i en ny konstellation med intressanta utvecklingsmöjligheter och stark finansiell grund.

Under det första kvartalet uppnåddes ett positivt rörelseresultat om 3,0 MSEK att jämföra med -5,9 MSEK samma period föregående år. Upphämtningen inom modeverksamheten fortsatte tack vare en mycket positiv utveckling både försäljnings- och lönsamhetsmässigt i den egna webbshopen och fortsatta kostnadsbesparingar. Fastighetsverksamheten bidrog alltmer positivt till resultatet i takt med att omfattningen av verksamheten vuxit.

I slutet av mars tillträddes tre nya fastigheter i Båstad och under april har ytterligare tre fastigheter förvärvats till portföljen. Därutöver har vi tecknat avsiktsförklaringar om förvärv av två stycken fastigheter som kommer att tillträdas under andra kvartalet. Efter dessa förvärv genomförts kommer beståndet att uppgå till 22 stycken fastigheter till ett värde om cirka 1 169 MSEK. Exploateringen av vårt mark- och utvecklingsområde i Vaggeryd går framåt där vi nu tecknat avtal med tre nya hyresgäster vilket ger klartecken till uppförandet av den första etappen om 12,000 kvadratmeter. Samtidigt pågår arbetet med att stärka organisationen med ytterligare kompetens och erfarenhet från fastighetsbranschen för att förvalta verksamheten och driva vår ambition att bli en viktig aktör på lager- och logistikmarknaden. Under det första kvartalet genomfördes en refinansiering av större delen av koncernens kort- och långfristiga skulder. Ett nytt ramavtal tecknades med en större svensk bank med bättre lånevillkor än tidigare. Refinansieringen innebar att stora delar av de kortfristiga skulderna istället är långfristiga vilket ytterligare stärker bolagets förmåga till fortsatt expansion.

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Ämnen

Partnertext

Framtidens laddsystem för elbilar

Presenteras av ChargeNode

Lediga Fastighetsjobb
Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Annika Backlund: "Jag köper aldrig ett hus jag inte själv skulle kunna tänka mig att bo i"

Bolag Annika Backlund är en av väldigt få kvinnliga svenska fastighetsägare. Här berättar hon sin historia; hur hon byggt upp sitt bestånd från 0 till 700 lägenheter, finansieringsproblematiken på mindre orter, dråpliga historier under entreprenörsresan – och regeln hon aldrig bryter mot: "Jag köper aldrig ett hus jag inte själv skulle kunna tänka mig att bo i".

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY