Image
Elias Georgiadis, vd för Stenhus.
Elias Georgiadis, vd för Stenhus. Bild: Stenhus Fastigheter

Maxfastigheter rekommenderar Stenhus bud

Bolag Maxfastigheters styrelse rekommenderar enhälligt Stenhus Fastigheters bud på bolaget.
Publicerad den 12 Maj 2021

Acceptperioden för erbjudandet förväntas inledas omkring den 27 maj 2021 och avslutas omkring den 24 juni 2021.
Per den 27 april 2021 har Investment AB Öresund, Fastighets AB Balder, Berndt Ivarsson med bolag, PriorNilsson Fonder, familjen Qviberg och Catella Holding AB, m.fl., som tillsammans kontrollerar cirka 72,1 procent av aktierna och 67,8 procent av teckningsoptionerna i Maxfastigheter, oåterkalleligt åtagit sig att acceptera Erbjudandet.

Styrelsen skriver:
"Styrelsens uppfattning om Erbjudandet baseras på en bedömning av ett antal faktorer som styrelsen har ansett vara relevanta i förhållande till utvärderingen av Erbjudandet. Dessa faktorer inkluderar, men är inte begränsade till, MaxFastigheter och dess marknads historiska utveckling, nuvarande position, den förväntade utvecklingen, och därtill relaterade möjligheter och risker. Styrelsen har även beaktat MaxFastigheters historiska finansiella utveckling, Bolagets affärsplan för de kommande åren samt bedömningar avseende den långsiktiga framtida finansiella utvecklingen. Eftersom vederlaget i Erbjudandet består av nya aktier i Stenhus Fastigheter har styrelsen även utvärderat Stenhus Fastigheters värdering baserat på liknande metoder som för Bolaget.
I utvärderingen av Erbjudandet har styrelsen analyserat Erbjudandet med hjälp av metoder som normalt används för att utvärdera bud på noterade bolag, däribland MaxFastigheters och Stenhus Fastigheters värdering i förhållande till jämförbara noterade bolag, budpremier i tidigare offentliga uppköpserbjudanden, aktiemarknadens förväntningar på MaxFastigheters och Stenhus Fastigheters lönsamhets- och kursutveckling samt styrelsens syn på Bolagets långsiktiga värde utifrån förväntade kassaflöden.

Överväganden
Sedan MaxFastigheters börsintroduktion 2016 har Bolaget haft en stabil tillväxt genom fastighetsförvärv och projektutveckling. Bolaget har som ett operationellt mål att nå ett fastighetsvärde om 5 miljarder kronor innan utgången av 2022. Storleken på fastighetsportföljen har betydelse för marknadens intresse för aktien likväl för att kunna uppnå attraktiv finansiering, både på bank- och obligationsmarknaden.
Med hänsyn till ovanstående och att Stenhus Fastigheter i sitt Erbjudande har säkerställt möjligheten att lösa Bolagets obligationer har Styrelsen en övertygelse om att attraktiviteten ökar med en större fastighetsportfölj och en stärkt finansiering.
Styrelsen har vidare en positiv syn på den värdeskapande potentialen i det sammanslagna bolaget men har inte tagit del av detaljerade integrationsplaner eller riskanalyser och kan således inte uttala sig om den framtida värdepotentialen i Stenhus Fastigheter-aktien. Det kan även noteras att full realisation av synergier typiskt sett förutsätter att samtliga aktier i ett bolag förvärvas. Stenhus Fastigheter har förbehållit sig rätten att fullfölja Erbjudandet även om inte Stenhus Fastigheter blir ägare till aktier representerandes mer än 90 procent av totalt antal aktier och röster i MaxFastigheter, vilket kan innebära att Stenhus Fastigheter fullföljer Erbjudandet utan att ha möjlighet att förvärva samtliga aktier.

Slutsats
Sammantaget och mot bakgrund av ovanstående, samt vad som framgår av DNB Markets värderingsutlåtande, bedömer styrelsen att Erbjudandet, vid tidpunkten för lämnandet av denna rekommendation, är skäligt och rekommenderar enhälligt aktieägarna och innehavarna av teckningsoptioner i MaxFastigheter att acceptera Erbjudandet."

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Modekedjans inrednings-satsning lämnar centralt läge

Uthyrning Efter fem år lämnar Ellos Home sin butik på Korsgatan mitt i Göteborgs CBD.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige