Image
Kestutis Sasnauskas.
Kestutis Sasnauskas. Bild: Eastnine

Förvaltningsresultatet steg nästan 50 procent för Eastnine

Bolag Eastnines förvaltningsresultat steg med nära 50 procent under perioden på grund av större fastighetsportfölj, förbättrad uthyrningsgrad samt högre genomsnittlig hyresnivå. Försäljningsdiskussioner avseende bolagets innehav i Melon Fashion Group fortgår, nu till ett värde om 162 miljoner euro.
Publicerad den 7 Juli 2023

Januari-juni 2023
Hyresintäkterna ökade med 34 procent till 18 143 TEUR (13 576), till följd av ett större fastighetsbestånd, förbättrad uthyrningsgrad och högre genomsnittshyra. Hyresintäkter i en jämförbar portfölj ökade med 12 procent.
Driftnettot ökade med 41 procent till 16 930 TEUR (12 049), motsvarande en överskottsgrad om 93 procent (89).
Förvaltningsresultatet ökade med 49 procent till 8 651 TEUR (5 810), motsvarande 0,39 EUR per aktie (0,26).
Orealiserade värdeförändringar uppgick till -57 171 TEUR (33 457). Av förändringarna hänförs
-24 702 TEUR (10 002) till fastigheter, -31 296 TEUR (18 412) till övriga investeringar och -1 173 TEUR (5 043) till derivat.
Innehavet i MFG är värderat till 162 059 TEUR, baserat på prisnivån i pågående försäljningsdiskussioner. Gällande nivå har huvudsakligen påverkats av en försvagning av rubeln.
Realiserade värdeförändringar och utdelningar uppgick till 338 TEUR (6 552), bestående av utdelning från MFG om 238 TEUR (6 552), kostnader relaterat till avyttring av MFG om -197 TEUR (-) och återbetalning från ECBPF2 om 298 TEUR (-).
Periodens resultat uppgick till -46 576 TEUR (43 311), motsvarande -2,10 EUR per aktie efter utspädning (1,95).
Nettouthyrningen var negativ och uppgick till -173 TEUR (2 121). Den ekonomiska uthyrningsgraden var oförändrad på 96,3 procent (96,3).
Fastighetsvärdet uppgick till 582 MEUR (606).
Orealiserade värdeförändringar i fastigheter motsvarade -4,1 procent. Avkastningskravet i värderingarna steg 0,5 procentenheter till 6,1 procent.

I rapportens vd-ord skriver vd Kestutis Sasnauskas att arbetet med försäljningen av MFG har fortsatt under det andra kvartalet. Detta efter att det försäljningsavtal som tecknades i oktober 2022 avslutades under det första kvartalet.
– Sedan dess har arbetet med en avveckling av vårt innehav fortsatt och även vid slutet av andra kvartalet pågår försäljningsdiskussioner. Värdemässigt ligger dessa diskussioner på en något lägre prisnivå än tidigare, huvudsakligen på grund av försvagning av rubeln, vilket föranlett en negativ orealiserad värdeförändring avseende MFG under andra kvartalet.

Eastnine äger cirka 36 procent av MFG och innehavet är obelånat. Den orealiserade värdeförändringen under perioden uppgick till -31,3 miljoner euro (18,4).

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Pilotprojektets slutsats: Si och så med byggaktörsdrivna detaljplaner

Bygg/Arkitektur Stadsbyggnadsnämnden har i budget för 2020 och 2023 fått i uppdrag av kommunfullmäktige att pröva och utvärdera så kallade byggaktörsdrivna planprocesser. Slutsatserna har nu presenterats i ett utlåtande av stadsbyggnadskontoret, och man kan konstatera att det är högt och lågt i fynden från de tre pilotprojekten som staden använt sig av. Fastighetssverige berättar mer.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige