Image
Elias Georgiadis, vd för Stenhus Fastigheter.
Elias Georgiadis, vd för Stenhus Fastigheter. Bild: Stenhus Fastigheter

Stenhus fortsätter sin konsolidering

Bolag Stenhus Fastigheter har under kvartal två fortsatt sin konsolidering med färdigställande av projekt, försäljning av fastigheter, amortering av skulder samt fortsatt fokusera på kassaflöde.
Publicerad den 24 Augusti 2023

Kvartalet i sammandrag

# Hyresintäkterna uppgick till 239,2 (123,9) mkr. I genomsnitt är cirka 94 procent av bashyresvolymen indexerade enligt KPI.
# Driftöverskottet uppgick till 184,7 (95,7) mkr. Merparten av driftkostnaderna för uthyrda ytor debiterades vidare till hyresgäst.
# Förvaltningsresultatet uppgick till 86,9 (63,3) mkr, motsvarande 0,23 (0,24) kr per aktie efter utspädning.
# Värdeförändringar på fastigheter uppgick till -182,9 (5,9) mkr varav orealiserade -176,6 (5,9) mkr motsvarande -1,3 (0,1) procent av fastighetsvärdet.
# Resultat efter skatt uppgick till -70,5 (81,4) mkr.
# Resultatet efter skatt uppgick till motsvarande -0,18 (0,31) kr per aktie efter utspädning.
# Investeringar i fastigheter uppgick till 93,8 (173,6) mkr varav - (89,4) mkr avsåg förvärv och 93,8 (84,2) mkr avsåg ny-, till-, och ombyggnationer.
# Försäljning av fastigheter uppgick till -209,0 (-) mkr.

Perioden i sammandrag

# Hyresintäkterna uppgick till 507,4 (241,5) mkr. I genomsnitt är cirka 94 procent av bashyresvolymen indexerade enligt KPI.
# Driftöverskottet uppgick till 386,6 (183,6) mkr. Merparten av driftkostnaderna för uthyrda ytor debiterades vidare till hyresgäst.
# Förvaltningsresultatet uppgick till 179,4 (123,2) mkr, motsvarande 0,48 (0,48) kr per aktie efter utspädning.
# Värdeförändringar på fastigheter uppgick till -464,5 (230,8) mkr varav orealiserade -385,9 (230,8) mkr motsvarande -2,9 (3,1) procent av fastighetsvärdet.
# Resultat efter skatt uppgick till -271,6 (336,4) mkr.
# Resultatet efter skatt uppgick till motsvarande -0,72 (1,26) kr per aktie efter utspädning.
# Investeringar i fastigheter uppgick till 233,3 (368,7) mkr varav - (241,5) mkr avsåg förvärv och 233,3 (127,2) mkr avsåg ny-, till-, och ombyggnationer.
# Försäljning av fastigheter uppgick till -982,0 (-) mkr.
# Marknadsvärdet på Bolagets fastigheter uppgick till 13 046,0 (7 767,9) mkr vid periodens slut.
# Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 134,4 (71,2) mkr. Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 249,1 (424,4) mkr.
# Genomsnittlig viktad kapitalbindningstid uppgick till 3,31 (2,54) år, att jämföras med det långsiktiga målet om minst 2,5 år.
# Soliditeten uppgick till 42,6 (49,0) procent att jämföra med målet att den ska överstiga 35 procent.
# Nettobelåningsgraden (Net LTV) av Bolagets fastighetsbestånd uppgick till 53,5 (45,6) procent att jämföra med målet att den ska understiga 55 procent på lång sikt.
# Belåningsgraden (LTV) av Bolagets fastighetsbestånd uppgick till 55,4 (51,1) procent att jämföra med målet att den ska understiga 60 procent på lång sikt.
# Räntetäckningsgraden uppgick till 2,09 (3,55) gånger under rullande 12 månader, att jämföra med målet att den ska överstiga 2,25 gånger på lång sikt.
# Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 95,2 (95,6) procent.

Väsentliga händelser under april-juni

# Stenhus Fastigheter har under kvartal två fortsatt sin konsolidering med färdigställande av projekt, försäljning av fastigheter, amortering av skulder samt fortsatt fokus på kassaflöde. Trots stigande inflation redovisar Stenhus ett mycket starkt driftnetto, tack vare indexerade hyresavtal och kompetent förvaltning.
# Frånträde har skett av de sista fem fastigheterna där avtal om försäljning tecknades under kvartal ett.
# I samband med frånträdet av de fem fastigheterna har Stenhus amorterat ytterligare 104 miljoner kronor av banklånen.
# Stenhus har under kvartal två amorterat återstående del av brygglånet, cirka 564 miljoner kronor, vilket upptogs i samband med förvärvet av Randviken. Brygglånet är efter detta till fullo amorterat.
# Stenhus har under kvartal två hållit årsstämma där nyval gjordes av Anna Engebretsen till ordinarie styrelseledamöter samt nyval av revisionsbolaget Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB till Bolagets revisor.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Modekedjans inrednings-satsning lämnar centralt läge

Uthyrning Efter fem år lämnar Ellos Home sin butik på Korsgatan mitt i Göteborgs CBD.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige