Image
Mikael Nicander.
Mikael Nicander. Bild: Sarah Thorén

Stendörren: Stark ökning av förvaltningsresultatet

Bolag Stendörren höjer hyresintäkterna med 19 procent och förvaltningsresultatet ökade med 18 procent.
Publicerad den 22 Februari 2019

Januari-december 2018:
• Hyresintäkterna ökade med 19% till 537 miljoner kronor (453) och driftnettot ökade med 12% till 355 miljoner kronor (316).
• Förvaltningsresultatet ökade till 174 miljoner (161). Rensat för engångsposter hänförliga till uppköpserbjudandet på Stendörren ökade förvaltningsresultatet med 18% till 190 miljoner kronor.
• Kassa?öde från den löpande verksamheten uppgick till 145 miljoner kronor (215) motsvarande 5,18 kronor per aktie (7,77).
• Värdeförändring av förvaltningsfastigheter uppgick för perioden till 326 miljoner kronor (353), huvudsakligen hänförlig till förbättrade kassa?öden och i vissa fall justerade avkastningskrav.
• Periodens resultat ökade med 6% till 419 miljoner kronor (396) motsvarande 15,00 kronor per aktie (14,32).
• Styrelsens förslag till årsstämman är att aktieutdelningen slopas till förmån för återinvestering i verksamheten.


Vd Mikael Nicander:
– Årets resultat efter skatt uppgick till 419 miljoner kronor, en ökning med 6% jämfört med föregående period i fjol. Under fjärde kvartalet tillträddes fastigheter med ett fastighetsvärde om 603 miljoner och Veddesta 2:43 med ?era såldes till ett fastighetsvärde om 367 miljoner. Förvaltningsresultatet summerade för året till 174 miljoner kronor. Rensat för engångskostnader i samband med EQT’s bud på bolaget ökade förvaltningsresultatet med 18% jämfört med föregående år.

– Vårt starka resultat är en effekt av det ökade driftnettot som uppgick till 355 miljoner kronor (en ökning med 12 procent), vilket tillsammans med det aktiva arbetet i projektportföljen bidrar till en positiv värdeförändring i vårt fastighetsbestånd. Värdeförändringen uppgick till 326 miljoner kronor för perioden. Våra finansiella mål avseende avkastning på eget kapital, räntetäckningsgrad och soliditet uppfyller vi väl.

– Vi fortsätter att stärka vår projektorganisation som nu utgör en viktig del i vår affärsutveckling där till exempel planprocess och uthyrningsprocess i tidiga skeden är centrala funktioner. I genomförandefasen är projektkompetensen helt central för kostnadskontroll och leveranssäkerhet. Vårt projektinnehav uppgår till cirka 14% av balansräkningen vilket genererar hög avkastning på eget kapital och står för en betydande del av vår tillväxt. Projektinnehavet är till största delen mark för nya logistikfastigheter i Stockholmsområdet, ett område där vi ser fortsatt hög efterfrågan. Denna ökade efterfrågan på logistiklokaler är till stor del hänförlig till Stockholmsregionens befolkningsökning och ekonomiska tillväxt samt den snabbt växande e-handeln. Bolaget ser stora möjligheter till tilläggsinvesteringar i projektportföljen med betydande potential att generera avkastning överstigande bolaget långsiktiga avkastningskrav. Därför har styrelsen beslutat att föreslå årsstämman att aktieutdelningen slopas till förmån för återinvestering i projektportföljen.

– Sammanfattningsvis står Stendörren väl rustat för kommande expansion och med en ny aktiv huvudägare i ryggen ser jag fram emot att, tillsammans med våra engagerade medarbetare, bygga vidare på Stendörrens framgångar.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Stendörren Fastigheter på Branschguiden

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, som äger, förvaltar och utvecklar lagerlokaler, logistik, industrilokaler och kontorslokaler i Storstockholm och Mälardalen. På Stendörren söker vi alltid den bästa lösningen för våra hyresgäster och anpassar våra hyreslokaler efter deras behov, inte bara för att optimera effektivitet och lönsamhet, utan även trivsel och arbetsglädje.

Våra lokaler finns främst i Storstockholm och Mälardalen i bland annat Högdalen, Veddesta, Upplands-Bro, Uppsala, Enköping, Västerås, Flen ...

Läs mer om Stendörren Fastigheter på Branschguiden

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Oscar Properties styrelseordförande om Engelberts avgång: "Han är en visionär"

Karriär Oscar Properties har genomgått metamorfos. Det är vad Peter Norman, styrelseordförande i Oscar Properties, anger som anledningen till att bolagets vd sen 19 år nu ska lämna över till Carl Janglin.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige