Image
Saltängen säljer sin enda fastighet – Icas logistikdistributionscentral i Västerås.
Saltängen säljer sin enda fastighet – Icas logistikdistributionscentral i Västerås. Bild: Saltängen Property Invest

Saltängen tvingas sälja till Ica – pris 87 kronor per aktie

Transaktioner I höstas värderades enfastighetsbolaget Saltängen Property Invests fastighet till 1 460 miljoner kronor. Nu säljer Saltängen till hyresgästen Ica – för 1 000 miljoner. Bolaget lyckades inte få till en långsiktig finansieringslösning eftersom det är relativt kort tid kvar på hyresavtalet med Ica. Saltängen tvingas därför att sälja. Köpeskillingen motsvarar 87 kronor per aktie.
Publicerad den 10 Mars 2020

Fastigheten hyrs idag av Ica Fastigheter och hyresavtalet löper fram till och med den 30 september 2023.

Det underliggande fastighetsvärdet för dotterbolagets fastighet uppgår till cirka 1 100 miljoner kronor före avdrag för latent skatt, vilket resulterar i en preliminär köpeskilling om 1 000 miljoner kronor efter avdrag för latent skatt. Den slutliga köpeskillingen kommer att fastställas efter tillträdet och baseras på tillträdesbokslut i dotterbolaget. Betalning sker kontant.

Den preliminära köpeskillingen motsvarar cirka 87 kronor per aktie i Saltängen efter återbetalning av lån och uppskattade transaktionskostnader. Avyttringen innebär att avkastningen på Saltängens aktie sedan noteringen på Nasdaq First North Growth Market i januari 2015 kommer att uppgå till cirka 5,3 procent.

Försäljningen av fastigheten har föregåtts av en gedigen öppen process med många intressenter. Mot bakgrund av detta finner styrelsen att den nu accepterade köpeskillingen är marknadsmässig.

Transaktionen är villkorad av godkännande från bolagsstämma i Saltängen. Sådant godkännande avses inhämtas på Saltängens årsstämma den 14 april 2020. För ytterligare information vänligen se kallelse till årsstämma i separat pressmeddelande som kommer att offentliggöras senast den 17 mars 2020.

För det fall årsstämman i Saltängen den 14 april 2020 inte godkänner transaktionen har Ica Fastigheter rätt, men ingen skyldighet, att frånträda avtalet. För det fall Ica Fastigheter inte frånträder avtalet och annan bolagsstämma i Saltängen inte godkänner transaktionen senast den 31 december 2020 upphör avtalet automatiskt att gälla.

Förutsatt att årsstämman den 14 april 2020 beslutar om att godkänna transaktionen beräknas transaktionen kunna slutföras omkring den 29 april 2020.

Den nuvarande finansieringen sträcker sig till 30 juni 2020. Möjligheterna till någon annan finansieringslösning än en kortfristig förlängning hos Swedbank har inte varit tillgänglig före kreditens förfallodatum i januari 2020.

Saltängens ledning och styrelse har under 2019 arbetat med att refinansiera koncernens kreditavtal med Swedbank som skulle förfalla till betalning den 10 januari 2020. Såväl inhemska som utländska aktörer bjöds in i processen som inkluderade både traditionell bankfinansiering och obligationslån. Ingen av dessa aktörer har dock varit intresserade av att refinansiera koncernens kredit trots koncernens låga belåningsgrad. De främsta anledningarna har varit att aktörerna bedömt risknivån i ett enfastighetsbolag som hög och att löptiden för koncernens hyresavtal med Ica Fastigheter endast sträcker sig fram till och med den 30 september 2023. Bolaget har även undersökt möjligheterna att få tillstånd en förtida förlängning av hyresavtalet med Ica Fastigheter, dock utan framgång.

Den 24 oktober 2019 kommunicerades att bolaget accepterat en offert om att förlänga den befintliga fastighetskrediten med Swedbank från förfallotidpunkten den 10 januari 2020. Trots en låg belåningsgrad på fastigheten valde Swedbank dock att inte medverka till en längre förlängning av den befintliga krediten utan erbjöd endast en förlängning fram till och med den 30 juni 2020.

Mot denna bakgrund har bolaget inte sett någon annan möjlighet än att, som tidigare kommunicerats, utvärdera om aktieägarnas intressen bäst kan tillgodoses genom att avyttra koncernens enda fastighet, Saltängen 1, antingen direkt eller genom avyttring av dotterbolaget Saltängen Property Västerås AB. Drygt 70 intressenter har kontaktats för att utröna intresset för ett eventuellt förvärv av fastigheten och av dessa har närmare 50 intressenter gått vidare i processen.

Baserat på bolagets ansträngningar att hitta ny finansiering och den process som förevarit är det styrelsens uppfattning att möjligheterna till att refinansiera koncernens kredit är uttömda. Mot denna bakgrund, samt att det är styrelsens uppfattning att det lämnade budet är marknadsmässigt och att en försäljning till Ica Fastigheter är det bästa alternativet för Saltängen och dess aktieägare, rekommenderar styrelsen i bolaget enhälligt aktieägarna att godkänna transaktionen.

Förutsatt att aktieägarna godkänner transaktionen på den årsstämma som avses hållas den 14 april 2020 beräknas transaktionen kunna slutföras omkring den 29 april 2020. Del av den köpeskilling som erhålls i samband med avyttringen av dotterbolaget kommer att användas för att lösa krediten hos Swedbank. För det fall avyttringen inte genomförs måste bolaget hitta andra finansieringslösningar för att kunna lösa krediten när den förfaller den 30 juni 2020.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Partnertext

Handeln byggde staden – men vad gäller framöver?

Presenteras av Optimal Stadsutveckling

Senast från Fastighetssverige Plus

Hovrätten: Skottlossning och termosbomber är inte skäl till vräkning

Juridik Besittningsrätten ska vara stark. Men hur stark får den vara? Den frågan kan man ställa sig efter Svea hovrätts dom där MKB försökt vräka en hyresgäst i Malmö. De boende i lägenheten har kopplingar till kriminella nätverk konstaterar både hyresnämnden och hovrätten. Trots det tolkas hyreslagstiftningen som att det inte går att vräka hyresgästerna.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige