Image
Patrik Tillman.
Patrik Tillman. Bild: Odd Molly.

Odd Molly köper och genomför emissioner

Transaktioner Odd Molly köper en fastighetsportfölj för 354 miljoner kronor och har beslutat om riktade emissioner om 135 miljoner kronor och en företrädesemission om 110 miljoner kronor.
Publicerad den 21 Oktober 2020

Styrelsen i Odd Molly har beslutat genomföra en företrädesemission till existerande aktieägare av serie A till kurs 12 SEK per aktie. Genom Företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 110 miljoner kronor före transaktionskostnader. Företrädesemissionen är fullt säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden från bolagets befintliga aktieägare.

Odd Molly har ingått avtal om att förvärva fyra logistikfastigheter i Borås, en logistikfastighet i Malmö samt två större förvaltningsfastigheter med ett sammanhörande mark- och utvecklingsområde för logistikbyggnader längs E4 i Vaggeryd. Fastighetsbestånden omfattar en uthyrbar area om 46 400 kvadratmeter och genererar årliga hyresintäkter om cirka 23,9 MSEK med ett driftnetto om cirka 21,4 MSEK.

Markområdet omfattar sammanlagt 380 000 kvm med fyra existerande fastigheter, varav 240 000 kvm omfattar utvecklingsområdet Vaggeryd Logistik Park. Underliggande fastighetsvärden för samtliga transaktioner uppgår till cirka 354 MSEK. Transaktionerna sker genom ett antal bolagsförvärv. Tillträdena är planerade till den 15 december 2020.

I samband med tillträdena avser Odd Molly genomföra riktade emissioner om högst 6 696 301 nya stamaktier av serie A till kurs 14 SEK per aktie till säljarna av fastighetsbolagen.

Vidare har styrelsen beslutat genomföra en riktad kontant nyemission om totalt 3 000 000 nya stamaktier av serie A till teckningskurs 14 SEK per aktie till en grupp internationella investerare under ledning av försäkringsbolaget Phoenix Insurance Group. Genom emissionen tillförs bolaget 42 MSEK före transaktionskostnader.

Totalt planeras således emissioner om ca 245 MSEK före transaktionskostnader genom emission av högst ca 18 878 927 nya stamaktier av serie A.

– Genom den fullt säkerställda företrädesemissionen till befintliga aktieägare i kombination med bolagets riktade kontantemission till försäkringsbolaget Phoenix Insurance Group erhåller Odd Molly en mycket stark handlingsposition för att ytterligare utvärdera framtida intressanta transaktioner, samt en stark balansräkning som bidrar till attraktiva finansieringsvillkor, kommenterar Odd Mollys styrelseordförande Patrik Tillman.

– Med de idag presenterade fastighetstransaktionerna tar Odd Molly ytterligare ett stort steg mot målsättningen att bli en stark utmanare på logistikmarknaden. Efter genomförda transaktioner kommer värdet av bolagets totala fastighetsbestånd uppgå till cirka 900 MSEK med drygt 119 000 kvadratmeter uthyrningsbar area. Beräknat driftnetto kommer att öka till ca 53 MSEK inklusive tidigare annonserade förvärv samt tillbyggnad på bolagets logistikfastighet i Kristianstad.

– Vaggeryd Logistik Park är ett mycket spännande logistikutvecklingsprojekt på sammanlagt 240 000 kvm mark med ypperligt skyltläge utmed E4:an, 20 min söder om Jönköping och med järnvägsspår in på fastigheterna. Odd Molly har ambitionen att tillsammans med säljarna av fastigheterna i gemensamt ägt bolag uppföra mellan 120 000 – 160 000 kvadratmeter nya moderna logistikbyggnader med potentiellt marknadsvärde överstigande 1 500 MSEK, fortsätter Patrik Tillman.

– Vi tror mycket på Odd Molly som en framtida stark aktör på den svenska fastighetsmarknaden inom logistik- och industrisegmentet och ser fram emot att vara med som aktieägare på tillväxtresan. Konkurrensen i segmentet är tuff men för den som är snabbfotad och kunnig finns i framtiden väldigt många bra affärer kvar att göra. Vi ser också mycket fram emot att tillsammans med Odd Molly få fortsätta utveckla logistikbyggrätterna inom ramen för Vaggeryd Logistik Park, säger Stefan Hansson, huvudägare Hanssongruppen Invest AB.

FAKTA/FÖRVÄRVEN

Borås
Odd Molly har ingått avtal om att förvärva fyra logistikfastigheter i Borås genom förvärv av 100 procent av aktierna i fyra fastighetsbolag till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 196 MSEK. Säljare är huvudsakligen HanssonGruppen Invest AB. Totalt omfattar fastighetsbeståndet en uthyrbar area om 17 942 kvm med årliga hyresintäkter om 13,4 MSEK och driftnetto om cirka 11,7 MSEK. Boråsfastigheterna, som är belägna i området Viared, är högkvalitativa förvaltningsfastigheter med åtta befintliga hyresgäster inklusive, Camfil Power Systems, Padelcenter, Londré Textiles och Indukta.
Köpeskillingen för aktierna uppgår till totalt ca 72 MSEK. Finansiering sker via säljarreverser som får kvittas i samband med nyemission av högst 1 886 296 nya stamaktier av serie A till kurs 14 SEK, motsvarande ett belopp om 26,4 MSEK, samt genom banklån och säljarreverser. Tillträdesdagen är planerad till den 15 december 2020.

Vaggeryd Logistik Park
Odd Molly har även ingått avtal om att förvärva två större förvaltningsfastigheter samt ett större markområde beläget längs E4 i Vaggeryd, genom förvärv av 100 procent av aktierna i Vaggeryd Logistikpark AB. Vaggeryd Logistikpark AB samägs idag av HanssonGruppen Invest AB och Fiskaregården Investment AB i Vaggeryd Utveckling AB och har ett underliggande fastighetsvärde om cirka 138 MSEK.
Totalt omfattar fastighetsbeståndet en markareal på 380 000 kvm, existerande uthyrd lager och logistik byggnadsyta på 26 700 kvm samt för närvarande uthyrda 89 000 kvm utomhusmark.
På den obebyggda marken på omkring 240 000 kvm beläget invid E4 ska Odd Molly tillsammans med säljaren Vaggeryd Utveckling AB, i ett gemensamt ägt projekt, utveckla logistikfastigheter under namnet Vaggeryd Logistik Park. Projektet har redan inletts under den nuvarande ägaren, som även har etablerat kontakt med ett antal potentiella hyresgäster som uttryckt intresse av att etablera sig på området. Förutom bra logistik- och skyltläge längs E4 finns även ett järnvägsspår in på fastigheten. Vidare planerar Vaggeryd Energi att på direkt angränsande fastighet uppföra ett nytt fjärrvärmeverk, vilket bedöms medföra fördelar för energiförsörjningen till framtida hyresgäster i området.
Markområdet är till största delen plant med hårt underlag och har tidigare används för flis och virkesupplag. Det uppskattas att det på området successivt kommer finnas möjlighet att uppföra mellan 120 000 – 160 000 kvadratmeter moderna logistikbyggnader med ett bedömt potentiellt marknadsvärde överstigande 1 500 MSEK. Framtida projektresultat, efter avdrag för produktion- och markkostnader, kommer att delas lika mellan Odd Molly och Vaggeryd Utveckling AB.
Hyresintäkter idag uppgår till ca 9,2 MSEK med ett beräknat driftsnetto om ca 8,5 MSEK. Existerande hyresgäster innefattar Sortera Materials, Scandbio, WOG Trä, Sveaskog samt Veolia.
Köpeskillingen för de fastighetsägande bolagen uppgår till ca 121 MSEK. Finansiering sker via säljarreverser som får kvittas mot högst 3 472 854 nya stamaktier av serie A till kurs 14 SEK per aktie, motsvarande 48,6 MSEK, samt genom banklån och säljarreverser. Planerad tillträdesdag är den 15 december 2020. Avtalet innehåller en bestämmelse om tilläggsbetalning på högst 22 MSEK för det fall en större option på nyuthyrning utnyttjas på området, exklusive det tillhörande utvecklingsområdet, de närmaste två åren, och är beroende på avtalat hyresbelopp och löptid som tecknas.

Malmö
Odd Molly har idag även ingått avtal om bolagsförvärv av en fastighet i Malmö till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 20 MSEK. Säljare är Nirvana Invest AB samt en annan ägare. Fastigheten har en uthyrbar area om 1 800 kvm med årlig hyra om 1,3 MSEK och driftsnetto om cirka 1,1 MSEK. Fastigheten är belägen inom Fosiebys industriområde i den sydöstra delen av Malmö tätort och har Svea Kött som hyresgäst.
Köpeskillingen för aktierna i det fastighetsägande bolaget uppgår till ca 18,7 MSEK. Finansiering sker via säljarreverser som får kvittas mot högst 1 337 151 nya stamaktier av serie A till kurs 14 SEK. Planerad tillträdesdag är den 15 december 2020.
Efter genomförda transaktioner kommer bolagets totala fastighetsbestånd öka från ca 548 MSEK till cirka 900 MSEK och antalet kvadratmeter från ca 73 000 till drygt 119 000 kvadratmeter. Beräknat driftnetto ökar från 32,5 MSEK till knappt 53 MSEK inklusive tidigare annonserade förvärv och tillbyggnad på bolagets logistikfastighet i Kristianstad som förvärvades i slutet av 2019.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Så gick det för Wework i börsdebuten

Bolag Coworking-jätten noterades i New York på torsdagen.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY