Image
Niclas Bergman.
Niclas Bergman. Bild: Nivika

Nivikas förvaltningsresultat mer än halverat

Bolag Nivika redovisar ett mer än halverat förvaltningsresultat under sitt tredje kvartal jämfört med samma period året innan. Hyresintäkterna steg.
Publicerad den 6 Juli 2023

Q3 Mars – maj 2023

Hyresintäkterna uppgick till 144,5 miljoner kronor (139,8), en ökning med 3,4 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 99,6 miljoner kronor (94,2).

Förvaltningsresultatet uppgick till 22,8 miljoner kronor (52,1).

Realiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till 25,4 miljoner kronor (14,0). Orealiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till -29,2 miljoner kronor (209,1).

Resultatet före skatt var 16,8 miljoner kronor (296,0).

Resultatet efter skatt blev 16,1 miljoner kronor (239,7), och per aktie 2,7 kronor (4,93).

Långsiktigt substansvärde per aktie låg på 71,92 kronor (85,80).

Vd Niclas Bergman kommenterar:
Under tredje kvartalet ökade hyresintäkterna med 3 procent till 149 (144) och driftnettot ökade med 6 procent till 100 (94). Det ökade driftnettot drevs i huvudsak av ett större fastighetsbestånd. Under perioden har tre kommersiella fastigheter färdigställts, vilka kommer att tillföra 9 miljoner kronor i årshyresintäkter. Bolagets intjäningsförmåga per 31 maj var 606 miljoner kronor. Efterfrågan är fortsatt god på de flesta av Nivikas marknader, trots utmanande marknadsförutsättningar.

För att stärka den finansiella ställningen och anpassa vår kostnadsmassa till rådande utmanande marknadsförutsättningar och det höga ränteläget, har vi under kvartalet vidtagit ett antal viktiga åtgärder:
I mars genomförde bolaget en nyemission som tillförde bolaget 750 miljoner kronor före emissionskostnader. Ungefär 50 procent av emissionsbeloppet tillfördes av befintliga huvudägare. Nyemissionen godkändes på extra bolagsstämma i början av maj.
I slutet av april erhöll Nivika obligationsinnehavarnas godkännande till villkorsändringar relaterade till de två utestående gröna obligationerna, i enlighet med förslagen i de skriftliga förfarandena. Genom detta fick bolaget en option att lösa in helt, eller delvis, de utestående obligationerna.

Under kvartalet har Nivika därmed i princip halverat sin exponering mot obligationsmarknaden. I maj löstes den första obligationen, 2020/2023, i sin helhet. Obligationen hade ett utestående belopp om 600 miljoner kronor och ett ursprungligt förfall i slutet av september 2023. Bolaget har även löst en säljarrevers som löpt med ränta i nivå med obligationen om 80 miljoner kronor under april. Allt annat lika innebär det en minskning av räntekostnader på 55 miljoner kronor per år.

Arbetet med att få till stånd en förlängning av löptider på befintliga banklån har också fortsatt under kvartalet. Genomsnittlig kapitallängd var 2,4 år per den 31 maj och under perioden har bolaget förlängt lån på nästan 1 miljard kronor. Nivika har under perioden även utökat sin låneportfölj, avseende finansiering av pågående byggnationer, dels i form av byggnadskreditiv, dels i form av slutfinansiering. Även swap-portföljen har under våren gjorts om och utökats. Per den 31 maj hade bolaget räntesäkrat totalt 1,5 miljarder kronor, vilket motsvarar 30 procent av låneportföljen.

Vid periodens utgång uppgick Nivikas fastighetsportfölj till 10,6 miljarder kronor. Under perioden har den vuxit såväl via pågående som färdigställda byggnationer och utgörs till cirka 90 procent av förvaltningsfastigheter, där 70 procent av hyresvärdet kommer från kommersiella fastigheter. Under perioden har bolaget också avyttrat en av tomterna på Stigamo Industriområde, strax söder om Jönköping. Försäljningen skedde till drygt 50 procent över bokfört värde. Efter de senaste årens kraftiga expansion, ger det utmanande marknadsläget oss nu en möjlighet att konsolidera verksamheten. Genom att renodla beståndet kan vi stärka balansräkningen och skapa oss handlingsutrymme framåt.

Nivika har en hållbar verksamhet och de fundamentala förutsättningarna för vår verksamhet kvarstår. Trots det utmanande marknadsläget fortsätter vi därför att utveckla verksamheten med ett oförändrat fokus på lokal förvaltning och närvaro.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Blir ny börs-vd: "Kul och spännande och så klart en utmanande ny dimension"

Bolag Cibus har funnit efterträdaren till Sverker Källgården. Ny vd från mitten av januari blir Christian Fredrixon. För Fastighetssverige berättar styrelseordförande Patrick Gylling varför valet föll på Christian Fredrixon och Fredrixon själv berättar om sin nya roll, och ger sin syn på bolaget och marknaden.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige