Image
Eva Landén.
Eva Landén. Bild: Corem

Negativ nettouthyrning för Corem

Bolag Corem redovisar ett lägre förvaltningsresultat under tredje kvartalet 2022, jämfört med samma period året innan. Hyresintäkterna steg men nettoresultatet för det tredje kvartalet blev -218 miljoner kronor (988).
Publicerad den 25 Oktober 2022

Januari - september:
Intäkterna ökade till 3 306 mkr (1 708).

Driftsöverskottet ökade till 2 233 mkr (1 227).

Finansnettot uppgick till –747 mkr (–330), varav utdelning från aktieinnehav utgjorde 51 mkr (106).

Förvaltningsresultatet ökade till 1 346 mkr (811).

Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 176 mkr (1 514).

Värdeförändringar på finansiella tillgångar värderade till verkligt värde uppgick till –1 091 mkr (605).

Värdeförändringar på derivat uppgick till 1 458 mkr (177).

Resultatet efter skatt uppgick till 1 605 mkr (2 525), motsvarande 1,11 kr (3,70) per stamaktie
Av serie A och B.

Nettouthyrningen uppgick till –30 mkr under januari–september och 68 mkr under de senaste fyra kvartalen.

Värdet på förvaltningsfastigheterna uppgick den 30 september till 81 483 mkr.

Substansvärdet (NAV) per stamaktie av serie A och B uppgick den 30 september till 29,93 kr.

Vd:n Eva Landén kommenterar rapporten:
"Det tredje kvartalet präglades av den makroekonomiska utvecklingen med accelererande inflation, höjda räntor och en volatil marknad för obligationer och certifikat. Samtidigt kan jag konstatera att vår kärnverksamhet inom fastighetsförvaltning är stabil", skriver Eva Landén och fortsätter:

"Efterfrågan på kontorslokaler är fortsatt god på de flesta marknader, trots oro i omvärlden och på finansmarknaden. Aktiviteten på hyresmarknaden för citynära logistik är samtidigt fortsatt hög. Nettouthyrningen uppgick till –42 mkr under det tredje kvartalet. Den negativa siffran är helt hänförlig till en uppsägning uppgående till –43 mkr i Kista i norra Stockholm. Under den senaste 12-månadersperioden uppgick nettouthyrningen till 68 mkr. Det visar ändå på en god återhämtning efter pandemin. Bland tecknade hyres­avtal under kvartalet kan nämnas två stycken i New York med ett samman­lagt årligt kontraktsvärde om 18 mkr."

"Under perioden januari–september ökade driftsöverskottet med 82 pro­cent till 2 233 mkr samtidigt som förvaltningsresultatet förbättrades med 66 procent till 1 346 mkr."

"Som ett steg i den fortsatta renodlingen av fastighetsbeståndet frånträdde Corem den 1 september sex fastigheter i Växjö och Jönköping för 615 mkr. Och under det tredje kvartalet tillkännagavs att avtal tecknats om att av­yttra sju fastigheter i Borås, Lerum och Göteborg för 200 mkr, vilka från­träddes den 3 oktober. Totalt sett gjordes dessa båda transaktioner i linje med bokfört värde. Vi planerar att fortsätta renodla portföljen och räknar med att vara nettosäljare av fastigheter även under 2023."

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Ämnen

Corem Property Group på Branschguiden

Corem har sedan starten 2007 förvärvat, förvaltat och förädlat kommersiella fastigheter i Sverige och Danmark. Vi har ett långsiktigt perspektiv i allt vi gör och förvaltar fastigheterna med egen personal med målet att vara en riktigt bra affärspartner, med närhet till våra hyresgäster.

Genom 2021 års förvärv av Klövern kompletterades Corems bestånd av fastigheter för citynära logistik med Klöverns bredare fastighetsbestånd med tonvikt på kontor. Tillsammans är vi nu ett av Nordens ledande fastighetsbolag, med ett brett utbud av kommersiella lokaler och fortsatt foku...

Läs mer om Corem Property Group på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Insatsteam ska lösa bostadsbyggandet i nyindustrialiseringsorter

Bostäder Fyra bostadsministrar, 3,5 år som samordnare och varav ett år som utredare – nu kommer förslagen från den statliga utredaren för hur bostadsbyggandet ska öka. Rapport från ett skeende är namnet som utredare Peter Larsson gett utredningen om hur samhällsbyggandet i Norrbottens och Västerbottens län ska öka och strukturella hinder minska. Tre förslag är redan under beredning och nu kommer fler förslag på hur aktörerna ska samordnas för att säkra befolkningsförsörjningen ska gå i rätt takt för den gröna industrins framfart.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige