Image
Fastpartners fastighet Alderholmen.
Fastpartners fastighet Alderholmen. Bild: Fastpartner

Kraftigt minskat förvaltningsresultat för Fastpartner

Bolag Fastpartner redovisar ett lägre förvaltningsresultat i andra kvartalet 2023, jämfört med samma period året innan. – Andra kvartalet har präglats av låg aktivitet på såväl transaktions- som på finansieringssidan. Det har fortfarande varit viss aktivitet vad gäller efterfrågan på lokaler men även här börjar vi märka av en viss inbromsning, skriver vd Sven-Olof Johansson i delårsrapporten.
Publicerad den 5 Juli 2023

I rapporten skriver vd Sven-Olof Johansson också att det, med tanke på hastigheten i försämringen, är högst troligt att Fed kommer att börja sänka Fed Fund Rate redan innevarande år, vilket kommer tvinga fram liknande åtgärder även från ECB och Riksbanken. I det senare fallet mer styrt av fallande efterfrågan i kombination med viss störning i det finansiella systemet.

– Min slutsats är att i slutet av året är inflationen under kontroll och i kombination med Fed:s agerande kommer vi få se fallande räntor, säger Sven-Olof Johansson, som också kommenterar även den svaga svenska kronan:

– Med den exceptionella känslighet som svensk ekonomi har för ränteförändringar, är det min uppfattning att en räntesänkning från Riksbanken skulle skapa intrycket av att situationen är under kontroll och istället för att sälja kronor skulle dollar- och euroinvesterare börja täcka sina blankningar och åter köpa svenska tillgångar och därmed köpa kronor med en stärkt valutakurs som följd.

Fastpartner har som långsiktigt mål att i slutet av år 2025 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat på 1 100 miljoner kronor. Detta mål är oförändrat från föregående delårsrapport.

Nyckeltal ur rapporten:

Hyresintäkterna ökade med 13,0% och uppgick till 1 109,2 (981,2) MSEK.

Driftnettot ökade med 14,7% och uppgick till 788,3 (687,1) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 71,1 (70,0)%.

Förvaltningsresultatet minskade med 27,4% och uppgick till 386,7 (533,0) MSEK, per stamaktie av serie A 2,11 (2,91) kr.

Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 730 (1 030) MSEK.

Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 34 461,7 (35 727,9) MSEK. Periodens orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till -1 503,6 (895,6) MSEK.

Resultat efter skatt uppgick till -904,6 (1 045,4) MSEK, per stamaktie av serie A
-5,15 (5,46) kr.

Långsiktigt substansvärde per stamaktie av serie A, NRV, uppgick till 99,0 (106,7) kronor.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Fastpartner AB på Branschguiden

Our business concept is to own properties in urban areas with strong growth, and to develop these properties while generating a strong positive cash flow. We should always be available to our tenants and aim at building long term relationships together with them.

Fastpartner is since 1994 a listed public company and today its shares are quoted on the Nasdaq Stockholm Mid CAP list. The company currently holds properties at a total value of more than SEK 15,5 billion and more than three quarters of the revenue comes from the Stockholm area.

We own commercial properties of all kinds, includ...

Läs mer om Fastpartner AB på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Pilotprojektets slutsats: Si och så med byggaktörsdrivna detaljplaner

Bygg/Arkitektur Stadsbyggnadsnämnden har i budget för 2020 och 2023 fått i uppdrag av kommunfullmäktige att pröva och utvärdera så kallade byggaktörsdrivna planprocesser. Slutsatserna har nu presenterats i ett utlåtande av stadsbyggnadskontoret, och man kan konstatera att det är högt och lågt i fynden från de tre pilotprojekten som staden använt sig av. Fastighetssverige berättar mer.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige