Image

Händelserikt första kvartal för Tobin

Bolag Under första kvartalet 2017 har Tobin Properties bland annat köpt tre fastigheter i Uppsala och en fastighet på Lidingö.
Publicerad den 29 Maj 2017
Erik Karlin. Bild: Tobin Properties
Erik Karlin.

– Året har inletts starkt. Det första kvartalet har varit mycket händelserikt och illustrerar på ett bra sätt hur vi utvecklats från ett bolag med mer av projektfokus, till en större organisation där samtliga faser i vår verksamhet hela tiden pågår parallellt, säger Erik Karlin, vd för Tobin Properties.

Kvartalet januari – mars 2017:
• Bindande avtal om försäljning av lägenheter tecknades till ett värde om 643 miljoner kronor (64) inklusive långsiktiga fastighetslån i bostadsrättsföreningarna.
• Rörelseresultatet ökade till 27 333 TSEK (–1 703)
• Resultatet efter skatt ökade till 24 256 TSEK (–2 071)
• Resultatet per aktie uppgick till 2,04 SEK (–0,98)
• Antalet bostäder sålda på bindande avtal uppgick till 146 (17)
• Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 95 (0)
• Antalet bostäder i pågående produktion uppgick till 501 (421)

Väsentliga händelser under kvartalet:
Tobin Properties har tecknat avtal om förvärv av fastigheterna Fjärdingen 27:5, Fjärdingen 27:6 samt Fjärdingen 29:1 i centrala Uppsala. Köpeskillingen uppgick till 225 miljoner kronor.

Bolaget har tecknat avtal om förvärv av fastigheten Torselden 8 i Torsvik på Lidingö. Syftet med förvärvet är att genom en detaljplaneändring möjliggöra för nyproduktion av cirka 50 lägenheter. Köpeskillingen uppgick till 40 miljoner kronor, samt en tilläggsköpeskilling vid lagakraftvunnen detaljplan för bostäder.

Tobin Properties har förvärvat samtliga utestående aktier i intressebolaget SBG Gravensteiner från externa medinvesterare. Det betyder att bolaget blir ensam ägare till projekten Arkaden och Rio i Sundbyberg som tillsammans omfattar 247 bostäder. Köpeskillingen uppgick till cirka 130 miljoner kronor. Förvärvet innebär att Tobin Properties från och med 31 januari konsoliderar SBG Gravensteiner och samtliga juridiska enheter i underkoncernen.

Inom ramen för sitt befintliga obligationslån har Tobin Properties emitterat ytterligare obligationer om 200 miljoner kronor, varvid hela rambeloppet om 500 miljoner kronor nu är utnyttjat.

Styrelsen har föreslagit för räkenskapsåret 2016 att utdelning till preferensaktieägarna görs med 11,50 kronor med utbetalning halvårsvis om 5,75 kronor per preferensaktie. Avstämningsdagar som föreslås är den 9 juni och 8 december 2017. Vidare har styrelsen föreslagit att någon utdelning inte lämnas på stamaktien.

Utdelningen blir föremål för fastställelse på årsstämman den 29 maj 2017.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång:
Efter rapportperiodens utgång och fram till och med den 24 maj 2017 har ytterligare bindande avtal tecknats om försäljning av lägenheter till ett värde om 186 miljoner kronor inklusive långsiktiga fastighetslån i bostadsrättsföreningarna.

Tobin Properties har tecknat ett markanvisningsavtal med Sundbybergs kommun, som innebär att den kommande byggrätten tillsammans med grannfastigheten som bolaget äger sedan tidigare, omfattar cirka 10 000 kvadratmeter bostäder och 1 400 kvadratmeter lokalyta. Tobin Properties räknar med att kunna uppföra cirka 150 bostäder i kvarteret.

Tobin Properties har tecknat avtal om att förvärva ett trettiotal sammanhängande villatomter omfattande cirka 35 000 kvadratmeter mark i Nacka. Syftet med förvärvet är att, tillsammans med Nacka, utveckla en ny stadsdel och genom en detaljplaneändring möjliggöra för nyproduktion av cirka 700 bostäder.

- Maria Olsson Äärlaht
maria@lokalnytt.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Fastator-toppen om krisbolagets utsatta läge

Bolag Med ett Fastator som redovisar minskat substansvärde, minskande omsättning och en ökande rörelseförlust har styrelseledamoten och tillförordnade vd:n Björn Rosengren inga svårigheter att hålla sig för skratt. Fastighetssverige fångade upp honom för att få hans syn på bolagets framtid.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige