Image

Hamilton förstärker teamet ytterligare

Karriär Hamilton fortsätter sin satsning mot den mest ansedda och eftertraktade affärsjuridiska rådgivaren i Sverige genom rekryteringarna av Andreas Edenman, Nicklas Hansen och Emil Hedberg som nya partners. Rekryteringarna kompletterar övergången av hela Ashurst Stockholms team till Hamilton och förstärker erbjudandet ytterligare inom fastighetsrätt, arbetsrätt och kapitalmarknadsrätt.
Publicerad den 9 Augusti 2016

Nicklas Hansen ansluter från Grönberg Advokatbyrå och blir ansvarig partner för Hamiltons fastighetsrättsgrupp. Andreas Edenman blir partner i Hamiltons arbetsrättsgrupp och har närmast varit chefsjurist vid Industriarbetsgivarna. Från Roschier ansluter Emil Hedberg som blir ny partner i kapitalmarknadsgruppen.

- Vi fortsätter rita om kartan på den svenska advokatmarknaden. Genom rekryteringarna av Andreas, Nicklas och Emil stärks ytterligare spetsen i vårt erbjudande mot marknaden, säger Thomas Nygren, styrelseordförande.

- När vi rekryterar är det centralt att hitta medarbetare som utöver marknadsledande expertis även delar vår syn på vilka värderingar som ska genomsyra verksamheten. De ska ha rätt inställning helt enkelt. Med Andreas, Nicklas och Emil får vi tre nya partners som levererar högsta kvalitet och som verkligen brinner för sina respektive uppdrag. Tillsammans kommer de bidra till att förverkliga visionen som den högst ansedda och mest eftertraktade affärsjuridiska rådgivaren och arbetsgivaren i Sverige, säger Johannes Ericson, Managing Partner.

Andreas Edenman kommer närmast från en tjänst som chefsjurist vid Industriarbetsgivarna, en arbetsgivarorganisation inom Svenskt Näringsliv. Han har mångårig och bred erfarenhet av att arbeta med arbetsrättsliga frågor för några av de allra största företagen i Sverige.

Nicklas Hansen kommer närmast från Grönberg Advokatbyrå där han varit ansvarig för fastighetsrättsgruppen. Han har även arbetat som bolagsjurist på KF med huvudsaklig inriktning på KF:s fastighetsbolag. Hans expertis är fastighetsrätt och han har omfattande erfarenhet av fastighetstransaktioner, kommersiell hyresrätt och fastighetsutvecklingsprojekt.

Emil Hedberg kommer närmast från Roschier där han varit verksam inom gruppen för kapitalmarknad och publik M&A. Han har omfattande erfarenhet från nordiska och internationella transaktioner samt från rådgivning till svenska och internationella industribolag, private equity-aktörer och investmentbanker.

Relaterade artiklar

Ämnen

Hamilton på Branschguiden

Hamiltons verk­sam­hets­grupp Fastighet bi­trä­der fas­tig­hets­ä­ga­re un­der he­la livscy­keln för ett fas­tig­hets­in­ne­hav. Från för­värv till ut­veck­ling och ex­plo­a­te­ring av fastigheten, för­hand­ling och kon­trakts­skriv­ning med hy­res­gäs­ter, tvis­ter i dom­stol och hy­res­nämnd, och slut­li­gen, för­sälj­ning av fas­tig­he­ten. Verksamhetsgruppen anlitas av svens­ka och in­ter­na­tio­nel­la fas­tig­hets­in­ve­ste­ra­re och fas­tig­hets­för­val­ta­re samt av fle­ra sto­ra kom­mer­si­el­la hy­res­gäs­ter med lö­pan­de be­hov av fram­för allt hyres­rätts­lig råd­giv­ning. Gruppens ju­ris­ter bi­trä­der ock­så in­ve­ste­rings­fon­der och and­ra ak­tö­rer på fas­tig­hets­mark­na­den, till ex­em­pel kom­mu­ner, för­säk­rings­bo­lag, banker och andra fi­nan­si­el­la in­sti­tu­tio­ner.<br /> <br /> Hamilton företräder och råd­ger kli­en­ter i sam­band med en rad oli­ka upp­drag, där­ibland:<br /> Fastighetstransaktioner<br /> Due di­li­gence av fas­tig­he­ter och fas­tig­hets­bo­lag<br /> Ägarstrukturer för fas­tig­hets­bo­lag<br /> Exploateringsavtal<br /> Utvecklingsprojekt<br /> Bostadspaketeringar<br /> Joint ven­tu­res mel­lan fas­tig­hets­ä­ga­re<br /> Kommersiell hy­res­rätt<br />...

Läs mer om Hamilton på Branschguiden

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Analytikern: Så stort är det asiatiska intresset för Sverige

Ekonomi/Finansiering Tom Leahy på Real Capital Analytics berättar för Fastighetssverige varför sydkoreanska investerare kommer öka sin exponering mot Europa och hur intressant Norden är för asiatiska investerare.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY