Image

Få konkurser inom fastighetsservicebranschen

Bolag Företagskonkurserna minskade 2014, jämfört med året innan. Bland de branscher som uppvisade bäst utveckling återfinns fastighetsservice och kontorstjänster, visar UC:s prognos.
Publicerad den 8 Januari 2015

Antalet konkurser minskade med 5,7 procent under 2014 jämfört med föregående år. Det var bättre än UC:s prognos som inför 2014 pekade på en konkursnedgång på 2-3 procent för helåret. En god inhemsk efterfrågan i kombination med en något förbättrad världskonjunktur har inneburit att svenska företag överlever i högre utsträckning.

De branscher som kan uppvisa de största procentuella minskningarna finns bland annat inom bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster, detaljhandeln samt information och kommunikation.

Antalet konkurser under året uppgick till 6 563 – vilket ska jämföras med 6 960 för 2013. I december gick 563 företag i konkurs jämfört med 554 stycken motsvarande period 2013.
- Trenden med minskat antal konkurser är tydlig. Dock ser vi att det till stora delar är den inhemska efterfrågan som driver tillväxten snarare än en stark export. Det märks framförallt i konkursstatistiken för detaljhandel samt för information och kommunikation säger Roland Sigbladh, marknadschef på UC.

- Ur ett historiskt perspektiv börjar vi nu se väldigt låga konkurstal. Det gäller framförallt när man tänker på den stora ökning av antalet aktiebolag som vi haft under de senaste åren, fortsätter Roland Sigbladh.
Positiv konkursutveckling i alla branscher

Alla de stora branscherna kan uppvisa en positiv konkursutveckling men kraften i utvecklingen varierar. Bäst utveckling under 2014 har bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster, detaljhandeln samt information och kommunikation haft. Medan byggindustri och handel med motorfordon och bilservice har haft en svagare utveckling. Svensk Handels chefekonom, Jonas Arnberg, kommenterar detaljhandelns konkursutveckling.

- Handeln genomgår en tuff strukturomvandling med digitalisering, nya konsument vanor och hård konkurrens som sammantaget pressar konsumentpriser och handelns lönsamhet. Ett minskat antal konkurser är mycket välkommet. Men konkursfrekvensen är dessvärre fortsatt på en hög nivå, förhoppningsvis kan den komma att fortsätta minska under 2015 säger Jonas Arnberg, chefsekonom på Svensk Handel.
Konkurserna minskar i nästan hela landet

Minskningen i antalet konkurser är av naturliga skäl störst i storstadslänen. Men det finns vinnare och förlorare även på landsorten. Bäst procentuell utveckling vad avser företagskonkurser har Gotlands län, Jönköpings län och Blekinge län (-30%, -27% och -26%). De län som har sämst utveckling är Dalarna, Norrbotten och Värmland (+24%, +15% och +12%).

Antalet konkurser kommer att fortsätta att minska under 2015
Svensk ekonomi är inne i en bräcklig återhämtningsfas. Den svaga exporttillväxten beror framförallt på att flera av Sveriges viktigaste handelspartners har haft problem. Hittills har återhämtningen till stora delar byggt på god inhemsk efterfrågan som har stötts av expansiv finanspolitik med låga styrräntor.

- Det osäkra politiska läget i kombination med osäker global konjunktur innebär att den fortsatta utvecklingen är svårbedömd och det finns inget som tyder på en snabb återhämtning. Sammanfattningsvis är UC:s samlande bedömning svagt positiv. UC:s prognos är att konkurserna kommer att fortsätta att minska i samma takt under 2015 som under 2014, säger Roland Sigbladh.


- Henrik Ekberg
henrik@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Hallengren om konkurserna i beståndet och förvärvsplanerna

Bolag Wihlborgs levererar ett stabilt resultat under rådande omständigheter och balansräkningen är fortsatt stark. Företagets vd Ulrika Hallengren berättar för Fastighetssverige hur de upplever corona i sin vardag, hur det ser ut med konkurser bland hyresgästerna och vilka förvärv de gärna gör.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY