Image

SPG köper i Strömstad

Transaktioner Scandinavian Property Group köper en 12 900 kvadratmeter byggrätt i Strömstad av VGL Utveckling.
Publicerad den 12 December 2018

Totalt består projektet av 200 bostäder som ska upplåtas med både bostadsrätt och hyresrätt. Detaljplanen är antagen och bedöms vinna laga kraft under början av 2019 och byggstart är estimerad till sommaren 2019 med färdigställande 2022.

Hamilton Advokatbyrå var rådgivare åt SPG.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Hamilton på Branschguiden

Hamiltons verk­sam­hets­grupp Fastighet bi­trä­der fas­tig­hets­ä­ga­re un­der he­la livscy­keln för ett fas­tig­hets­in­ne­hav. Från för­värv till ut­veck­ling och ex­plo­a­te­ring av fastigheten, för­hand­ling och kon­trakts­skriv­ning med hy­res­gäs­ter, tvis­ter i dom­stol och hy­res­nämnd, och slut­li­gen, för­sälj­ning av fas­tig­he­ten. Verksamhetsgruppen anlitas av svens­ka och in­ter­na­tio­nel­la fas­tig­hets­in­ve­ste­ra­re och fas­tig­hets­för­val­ta­re samt av fle­ra sto­ra kom­mer­si­el­la hy­res­gäs­ter med lö­pan­de be­hov av fram­för allt hyres­rätts­lig råd­giv­ning. Gruppens ju­ris­ter bi­trä­der ock­så in­ve­ste­rings­fon­der och and­ra ak­tö­rer på fas­tig­hets­mark­na­den, till ex­em­pel kom­mu­ner, för­säk­rings­bo­lag, banker och andra fi­nan­si­el­la in­sti­tu­tio­ner.<br /> <br /> Hamilton företräder och råd­ger kli­en­ter i sam­band med en rad oli­ka upp­drag, där­ibland:<br /> Fastighetstransaktioner<br /> Due di­li­gence av fas­tig­he­ter och fas­tig­hets­bo­lag<br /> Ägarstrukturer för fas­tig­hets­bo­lag<br /> Exploateringsavtal<br /> Utvecklingsprojekt<br /> Bostadspaketeringar<br /> Joint ven­tu­res mel­lan fas­tig­hets­ä­ga­re<br /> Kommersiell hy­res­rätt<br />...

Läs mer om Hamilton på Branschguiden

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Analytikern: Så stort är det asiatiska intresset för Sverige

Ekonomi/Finansiering Tom Leahy på Real Capital Analytics berättar för Fastighetssverige varför sydkoreanska investerare kommer öka sin exponering mot Europa och hur intressant Norden är för asiatiska investerare.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY