Image
Olof Anderssons Trianon har lagt ett budpliktsbud på Signatur Fastigheter.
Olof Anderssons Trianon har lagt ett budpliktsbud på Signatur Fastigheter. Bild: Trianon

Signaturs styrelse: Acceptera Trianons bud

Bolag Styrelsen för Signatur Fastigheter rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera det kontanta budpliktsbudet som lämnats av Trianon.
Publicerad den 6 September 2021

Trianon har den 24 augusti 2021 lämnat ett offentligt uppköpserbjudande, enligt reglerna om budplikt i Takeover-reglerna, till aktieägarna i Signatur Fastigheter att överlåta samtliga aktier i Signatur Fastigheter till Trianon. Trianon erbjuder 20,50 kronor kontant per aktie i Signatur Fastigheter. Acceptfristen för Erbjudandet löper ut den 20 september 2021.
Erbjudandet innebär en premie om cirka 10,8 procent jämfört med slutkursen för Signatur Fastigheters B-aktie på Nasdaq First North den 26 juli 2021 (vilket var den sista handelsdagen innan Trianon offentliggjorde ovan nämnda förvärv).
Erbjudandet innebär en premie om cirka 11,1 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen under de senaste 30 handelsdagarna fram till och med den 26 juli 2021,
Erbjudandet innebär en negativ premie om cirka 1,0 procent jämfört med slutkursen den 24 augusti 2021.
Erbjudandet värderar samtliga utestående aktier i Signatur Fastigheter till cirka 717 miljoner kronor.

Dan Astrén, styrelseledamot och verkställande direktör i Signatur Fastigheter, samt Tomas Magnusson, styrelseledamot i Signatur Fastigheter, har, genom bolag, i anslutning till Erbjudandet överlåtit aktier i Signatur Fastigheter till Trianon. Mot bakgrund av detta har Dan Astrén och Tomas Magnusson, i enlighet med Takeover-reglerna, inte deltagit i styrelsens handläggning av eller beslut i frågor som är relaterade till Erbjudandet. Övriga styrelseledamöter i Signatur Fastigheter, vilka alla är oberoende, har deltagit i handläggningen av Erbjudandet, och styrelsen har således varit beslutsför.

Styrelsen skriver: "Styrelsens uppfattning om Erbjudandet baseras på en bedömning av ett antal faktorer som styrelsen har ansett vara relevanta i förhållande till utvärderingen av Erbjudandet. Dessa faktorer inkluderar, men är inte begränsade till, Signatur Fastigheter och dess marknads historiska utveckling, nuvarande position, den förväntade utvecklingen, och därtill relaterade möjligheter och risker.
Signatur Fastigheter har sedan starten 2014 haft en stabil tillväxt genom fastighetsförvärv och projektutveckling. Bolagets ambition är att växa genom att förvärva fastigheter med värdepotential och utveckla dem för en hållbar framtid och ett lönsamt ägande som gynnar boende, lokalhyresgäster och aktieägare. Signatur Fastigheter har sedan starten vidare varit ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag. Dan Astrén och Tomas Magnusson, grundare och tidigare storägare i Bolaget, har i anslutning till Erbjudandet överlåtit sina aktier i Signatur Fastigheter till Trianon. Trianon har vidare offentliggjort att de efter ytterligare förvärv av aktier nu innehar 18 374 903 B-aktier, motsvarande cirka 52,5 procent av antalet aktier och röster i Signatur Fastigheter.
Styrelsen noterar att Trianon avser påkalla tvångsinlösen i enlighet med aktiebolagslagen för det fall Trianon förvärvar mer än 90 procent av aktierna i Signatur Fastigheter. I samband därmed avser Trianon att verka för att aktierna i Signatur Fastigheter avnoteras från Nasdaq First North Growth Market.
Styrelsen kan vidare konstatera att erbjudandet om 20,50 kronor per aktie innebär en premie om cirka 10,8 procent i förhållande till stängningskursen den 26 juli 2021 och cirka 11,1 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen under de senaste 30 handelsdagarna fram till och med den 26 juli 2021. Trianons bud innebär också en premie om 4,3 samt 13,4 procent i förhållande till EPRA Nav respektive Bolagets eget kapital per den 30 juni 2021. Styrelsen är av uppfattningen att Erbjudandet representerar en marknadsmässig budpremie.
Med hänsyn till det sammantaget anförda bedömer styrelsen att budet ligger i linje med styrelsens förväntningar beaktat befintlig fastighetsportfölj och att aktieägarna genom Erbjudandet blir kompenserade för Bolagets potential under aktuella omständigheter.
Sammantaget och mot bakgrund av ovanstående bedömer styrelsen att Erbjudandet, vid tidpunkten för lämnandet av denna rekommendation, är skäligt och rekommenderar enhälligt aktieägarna i Signatur Fastigheter att acceptera Erbjudandet."

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Fastighets AB Trianon på Branschguiden

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framför allt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 145 fastigheter om 460 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 82 procent bostads- och samhällsfastigheter och 18 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 30 september 2021 på...

Läs mer om Fastighets AB Trianon på Branschguiden

Partnertext

Handeln byggde staden – men vad gäller framöver?

Presenteras av Optimal Stadsutveckling

Senast från Fastighetssverige Plus

Domstolen: Domstolsverket gjorde felaktig upphandling med Castellum

Juridik Det var vid upphandlingen inför byggnationen av en ny domstolsbyggnad i Jönköping som Domstolsverket genom att inte konkurrensutsätta samtliga delar av en upphandling har genomfört en otillåten direktupphandling med Castellum. Domstolsverket menar att de kunnat använda sig av hyresundantaget.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige