Image
Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.
Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner. Bild: Fastpartner

Fastpartner: Starkt förvaltningsresultat, nedskrivningar av värden

Bolag Fastpartners orealiserade värdeförändringar under Q2 uppgår till -174,5 miljoner kronor. Samtidigt redovisar bolaget en hög överskottsgrad, vilket leder till ett starkt förvaltningsresultat som är 20 procent högre än förra året.
Publicerad den 6 Juli 2020

Hyresintäkterna för kvartalet ökade med 8,8 procent till 444,5 (408,5) MSEK, driftnettot ökade med 14,0 procent till 332,9 (292,1) MSEK och överskottsgraden steg till 74,9 procent (71,5). Förvaltningsresultatet för kvartalet ökade med 20,3 procent och uppgick till 242,1 (201,3) MSEK eller 1,32 (1,11) kronor per stamaktie av serie A.

Förvaltningsresultatet har ökat främst till följd av resultat från förvärvade fastigheter under 2019 och 2020 samt nytecknade hyreskontrakt och färdigställda hyresgästanpassningar.

Orealiserade värdeförändringar i fastighets beståndet för kvartalet uppgick till –174,5 (240,6) MSEK.
Finansiella poster uppgick för kvartalet till –81,3 (–117,4) MSEK.
Kvartalets resultat före skatt uppgick till 69,0 (404,8) MSEK.

Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 950 (870) MSEK.

Vd Sven-Olof Johansson:
– Den rådande situationen har i viss mån påverkat Fastpartners verksamhet på så sätt att vi har utestående hyresfordringar om cirka två procent av det andra kvartalets aviserade hyror. Genom att bolaget kommer att erhålla hyresstödsersättning om cirka 3 miljoner kronor kommer det utestående beloppet att minska under sommaren. Beträffande hyresinbetalningar avseende det tredje kvartalet så har vi till dags dato, 1 juli 2020, erhållit cirka 75 procent av utdebiterade hyror vilket är i linje med vad vi brukar få in vid motsvarande tidpunkt. Satt i relation till den enorma ekonomiska effekt som pandemin har haft globalt så är effekterna för Fastpartners del relativt begränsade. Genom att vi successivt ökat effektiviteten i förvaltningen och förädlat fastighetsbeståndet, men även delvis som en effekt av den låga aktiviteten i ekonomin under pandemin, har vi lyckats nå en överskottsgrad om 74,9 procent för det andra kvartalet. Denna överskottsgrad överstiger med bred marginal helårsmålet om 70 procent och har lett till att vi under rådande omständigheter levererar ett mycket bra förvaltningsresultat om 242 MSEK.

– Under kvartal 2 har vi låtit Cushman & Wakefield och Newsec externvärdera samtliga våra fastigheter. Värderingsinstituten har tagit hänsyn till rådande pandemi och dess effekter i form av förändringar i efterfrågan på lokaler, ökade risker inom vissa verksamheter, avtagande tillväxt samt en yielduppjustering vilket inneburit en nettonedjustering av våra fastighetsvärden om 175 miljoner kronor.

– Aktiviteten på kapitalmarknaden har varit låg under kvartalet med få emissioner. Dock har aktiviteten och likviditeten ökat väsentligt under juni månad vilket inneburit en press nedåt på räntenivån (tightare spreadar). Det mesta tyder idag på att marknaden kommer fortsätta trycka ihop spreadarna och öka likviditeten under hösten i första hand beroende på den enorma mängd likviditet som ECB och FED, via olika likviditetsstöttande program, har försett marknaden med. Till detta kommer även en mängd finanspolitiska åtgärder i samma riktning. Under hösten kommer även Riksbanken in i marknaden för företagsobligationer samtidigt som man fortsätter att agera på företagscertifikat-marknaden.

– I takt med att svensk arbetslöshet når rekordnivåer har vi även att vänta oss stora stimulansåtgärder från regeringshåll vilket sammantaget hjälper svenskt näringsliv att mildra effekten av Covid-19 pandemin. Arbetet med att höja vårt kreditbetyg för att nå Investment Grade fortsätter i oförminskad takt och målsättningen är långsiktigt att nå Baa1-nivå. Som tidigare kommunicerats kommer vi att fastställa nya finansiella och operationella mål vilka kommer att kommuniceras under september månad.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Fastpartner AB på Branschguiden

Our business concept is to own properties in urban areas with strong growth, and to develop these properties while generating a strong positive cash flow. We should always be available to our tenants and aim at building long term relationships together with them.

Fastpartner is since 1994 a listed public company and today its shares are quoted on the Nasdaq Stockholm Mid CAP list. The company currently holds properties at a total value of more than SEK 15,5 billion and more than three quarters of the revenue comes from the Stockholm area.

We own commercial properties of all kinds, includ...

Läs mer om Fastpartner AB på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Styrelsesammansättning à la Mindus: Så här har fastighetsbolagen avkastat

Bolag Äger ledamöterna aktier för mer än fem gånger årsarvodet? Och leder ett större ägande hos ledamöterna till högre avkastning? David Mindus lyfte frågan i sitt hyllade vd-ord i Sagax årsredovisning. Vi har undersökt hur det ser ut i fastighetsbolagen – och hur avkastningen har varit för de olika kategorierna.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY