Image
Benny Thögersen.
Benny Thögersen. Bild: Catena

Catena: Stabilt utgångsläge

Bolag Logistikbolaget Catena påverkas endast begränsat av Covid-19. Förvaltningsresultatet för Q1 ökade med 14 procent.
Publicerad den 30 April 2020

• Hyresintäkterna ökade med 7 procent till 315,1 Mkr (294,0).
• Driftsöverskottet ökade med 12 procent till 249,1 Mkr (223,2).
• Förvaltningsresultatet ökade med 14 procent till 177,4 Mkr (155,9).
• Periodens resultat minskade till 143,8 Mkr (245,8), motsvarande ett resultat per aktie om 3,81 kr (6,52), varav värdeförändringar ingår med 5,4 Mkr (157,4).
• Substansvärde per aktie EPRA NAV ökade till 208,16 kr (178,50).

Vd Benny Thögersen:

– Förvaltningsresultatet för årets första kvartal uppgår till 177,4 Mkr, en ökning med 14 procent jämfört med samma period föregående år. Hyresintäkterna uppgår till 315,1 Mkr och ökar därmed med 7 procent. Givet spridningen av coronaviruset Covid-19 och de effekter det gett så bedömer vi att utfallet för Catena under årets första kvartal i begränsad omfattning har påverkats.

– Med en säkerställd och trygg finansiering står Catena fortsatt starka finansiellt, trots att marknaden och kapitalmarknaden för tillfället upplever en osäkerhet. Den övervägande delen av vår utestående lånefinansiering består av traditionella banklån där både spridning och relationer är mycket goda. Den kapitalmarknadsfinansiering som finns därutöver, i form av obligationer och företagscertifikat, kan refinansieras inom ramen för outnyttjade och bekräftade backupfaciliteter om detta skulle bedömas nödvändigt.

– Med den breda kundbas som vi har finns det hyresgäster som påverkas mer än andra av de konsekvenser som Covid-19 ger. Den stora majoriteten av Catenas kunder har dock verksamheter som fortsätter att fungera väl trots omständigheterna. Uppskattningsvis 1 miljon kvm av Catenas totala bestånd utgörs av hyresgäster som har en samhällsbärande funktion, bland andra större aktörer inom dagligvaruhandel och läkemedel vars försäljning ökar men också kunder som DHL och Postnord som spelar en helt avgörande roll för att säkra ett fortsatt fungerande samhälle. Fungerande varuflöden är kritiska och prioriteras i det rådande läget.

– Bedömningen är att Catena, med sin fokuserade inriktning mot logistikfastigheter, har ett stabilt utgångsläge. Vi förbereder för olika scenarion beroende av hur den fortsatta utvecklingen kring Covid-19 skulle kunna påverka vår verksamhet. Få verksamheter kommer att lämnas oberörda men det handlar också om att lyfta blicken mot vad som väntar när människa och marknad kommit ur den kritiska fasen.

– En möjlig följdeffekt är att människor ändrar sitt beteende och i högre grad handlar digitalt – en utveckling som, om den accelererar snabbare, skulle kunna gynna marknaden för logistikfastigheter.

– Marknadsförutsättningarna har förändrats, vi upplever marknaden som avvaktande för tillfället med färre förfrågningar än normalt. Mot bakgrund av det har vi också valt att pausa vår pågående diskussion med Coop Logistik AB avseende nybyggnation av ett automatiserat lager i Eskilstuna. Samtidigt kan vi konstatera att våra pågående projekt löper vidare helt enligt ursprungliga tidsplaner, aktiviteten är hög och större byggnationer sker bland annat på Logistikposition Sunnanå vid Malmö och på Logistikposition Tostarp vid Helsingborg.

– Under perioden har vi tecknat avtal om förvärv av en fastighet i Järna som omfattar drygt 66 100 kvm tomtareal intill det 1 000 000 kvm stora området Gerstaberg 1:7 som Catena avser utveckla genom det delägda bolaget Södertuna utveckling AB. Vi har även avtalat om ett förvärv av cirka 190 000 kvm mark i anslutning till Torsvik utanför Jönköping, ett av Sveriges större logistikområden.

– Det har alltid varit viktigt för oss att vara en aktiv samtalspart och arbeta nära våra kunder, något som är helt avgörande för att kunna förstå de behov som uppstår i olika branscher och bibehålla vår förmåga att upptäcka nya möjligheter. Catena har en historik, där vi som en relativt liten organisation, varit snabba i att ställa om och anpassa oss efter det som sker i vår omvärld. Ett steg i detta är den organisatoriska omställning vi nyligen genomfört för att ytterligare säkerställa närheten till kunderna, skapa effektiva beslutsvägar och möjliggöra kunskapsdelning i alla delar av verksamheten.

– Vi har också snabbt ställt om i planeringen av vårt uppskattade event Logistiktrender och har skjutit fram vårt 10-årsjubileum. Nu satsar vi på att fira 2021 istället. Att inte stanna av utan istället våga se bortom det skeende vi är i just nu är att ta ansvar – det gör vi mer än gärna.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Catena AB på Branschguiden

Raka spåret till smartare logistik

På ett hållbart sätt och genom samarbete utvecklar vi på Catena effektiva logistikanläggningar som försörjer storstadsregioner i Skandinavien.
Vi erbjuder Sveriges bästa nät av moderna och strategiskt placerade fastigheter som erbjuder optimala förutsättningar för ett smartare lager- och varuflöde.

Genom proaktivt arbete och kontinuerlig bevakning av trender inom logistikmarknaden kan vi säkerställa att våra kunder är rustade för framtidens logistik.

Läs mer om Catena AB på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Dystra siffran blottar mager start för finska transaktionsåret

Bolag Den finska transaktionsmarknaden började sakta in under Q3 2022 och hittills under 2023 har aktiviteten varit skral med en transaktonsvolym på ynka 300 miljoner euro, drygt tre miljarder kronor. För helåret 2022 nådde den finska marknaden upp i en volym på 7,2 miljarder euro. Hanna Kaleva på KTI berättar mer om det finska fastighetsåret 2022 och utsikterna för 2023.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige