Image
Mattias Lundgren, SSM
Mattias Lundgren, SSM Bild: SSM

BRF-projekt lyfter SSM till plus

Bolag SSM:s justerade rörelseresultat uppgick till 10,5 miljoner kronor under Q3 efter att bostadsrättsprojekten West Side Solna och Metronomen bidrog med 23,3 miljoner kronor till kvartalets resultat.
Publicerad den 12 November 2020

Q3:
• Nettoomsättningen uppgick till 32,0 (140,5) MSEK.
• Justerat rörelseresultat uppgick till 10,5 MSEK (-26,4). Bostadsrättsprojekten West Side Solna och Metronomen bidrog med 23,3 MSEK till kvartalets resultat.
• Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till -35,2 MSEK (-31,1), projekt West Side Solna har påverkat positivt med 24,0 MSEK och produktionen av projekt Platform West har påverkat negativt med -20,9 MSEK.
• Bostadsrättsprojektet West Side Solna sålde slut och projektets samtliga 252 bostäder är tillträdda vid kvartalets utgång.
• SSM förvärvade samtliga aktier i hälftenägda JV-bolaget Studentbacken med cirka 280 byggrätter i Bromma, Sollentuna och Täby. Köpeskillingen uppgick till 2,0 MSEK.
• Stockholms stadsbyggnadsnämnd har inför fortsatt planarbete av centrala Telefonplan fattat beslut om att ersätta Tellus Towers två höga torn med en grupp av höga hus med cirka 20 – 30 våningar. SSM har påbörjat arbetet med att förnya den markanvisning som bolaget har med Stockholms stad för det aktuella området.

Januari - september:
• Nettoomsättningen uppgick till 135,6 MSEK (176,2).
• Justerat rörelseresultat uppgick till 17,6 MSEK (-58,9). Bostadsrättsprojekten West Side Solna och Metronomen bidrog till resultatet med 49,2 MSEK.
• Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till -100,8 MSEK (-97,4), varav produktionsstart av bostadsrättsprojekt Platform West påverkade kassaflödet med -97,7 MSEK samtidigt som avyttring av projekt Bromma Square samt försäljning av halva projektet Älvsjö Quarters bidrog positivt med 75,9 MSEK.
• Bostadsrättsprojekt Platform West i Roslags-Näsby/Täby med 109 bostadsrätter produktionsstartades.
• Företrädesemission om 157,0 MSEK fulltecknades. Bolagets utestående obligationslån förlängdes med två år, fram till maj 2022. Bolaget har under maj och november 2020 amorterat 161,4 MSEK och obligationslånet uppgick vid delårsrapportens publicering till 207,6 MSEK.
SSM:s aktieägare erhöll den 14 oktober 2020 ett offentligt uppköpserbjudande från Amasten Fastighets AB som via dotterbolag har en aktiepost i SSM om 29,6 procent. Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB och Gösta Welandsson med bolag som tillsammans kontrollerar 45,4 procent av samtliga aktier och röster i SSM har oåterkalleligen åtagit sig att acceptera erbjudandet. Vidare har Länsförsäkringar Fondförvaltning som har en aktiepost i SSM om cirka 9,8 procent uttalat sig positivt till erbjudandet men har inte förbundit sig att acceptera erbjudandet. SSMs oberoende budkommitté kommer att offentliggöra sitt formella utlåtande om erbjudandet senast två veckor före utgången av acceptfristen för erbjudandet.

Vd Mattias Lundgren:
– Bostadsrättsmarknaden stärktes under kvartalet. Transaktionsvolymen uppnådde nya rekordnivåer och prisnivån följde med uppåt. Den ökade spridningen av pandemin covid-19 under hösten innebär dock att det är för tidigt att dra slutsatsen att detta är en långsiktig stabilisering av Stockholms bostadsmarknad. Tack vare att SSM idag har ställt om större delen av utvecklingsportföljen till hyresrättsprojekt har bolagets beroende av bostadsrättsmarknaden minskat avsevärt.

– Justerat rörelseresultat uppgick till 10,5 MSEK (-26,4). Projekten West Side Solna och Metronomen bidrog med 23,3 MSEK. Den positiva resultatutvecklingen följer även av en optimerad organisation, sänkta fasta kostnader och reducerade risker i portföljen.

– SSM har under året betydligt stärkt bolagets finansiella ställning. Kassaflödet från den löpande verksamheten har påverkats av framåtriktade investeringar i projekt under utveckling och i produktionsstart av bostadsrättsprojektet Platform West. Utöver koncernens likvida medel hade SSMs JV-bolag 430,0 MSEK i likvida medel på balansdagen.

– Amasten Fastighets AB, som idag äger 29,6 procent i SSM, offentliggjorde den 14 oktober 2020 ett publikt uppköpserbjudande till aktieägarna i SSM. Jag ser budet som ett bevis för att det omställningsarbete vi drivit sedan mitt tillträde i juni 2019 uppskattats av bolagets ägare.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

De är branschens högst belånade bolag

Lista Fastighetssverige har tittat närmare på de noterade fastighetsbolagens Q2-rapporter för att ta reda på hur hårt belånade de är. Här är hela listan.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige