Image
Anette Frumerie, vd för Besqab.
Anette Frumerie, vd för Besqab. Bild: Besqab

Besqab: "Avvaktande men stabiliserad marknad"

Bolag Besqab sålde 36 (20) bostäder och produktionsstartade 33 (0) under Q1.
Publicerad den 17 Maj 2019

• Enligt segmentsredovisningen 1) uppgick kvartalets intäkter till 232,4 Mkr (282,3) och rörelseresultatet till 10,7 Mkr (36,1)
• Omräknat enligt IFRS uppgick intäkterna till 292,2 Mkr (324,4) och rörelseresultatet till 17,9 Mkr (50,5)
• Resultatet efter skatt enligt IFRS uppgick till 15,8 Mkr (41,4) motsvarande 1,03 kr per aktie (2,69)
• Eget kapital uppgick per den 31 mars till 1 327,0 Mkr (1 334,6) motsvarande 86,35 kr per aktie (86,72)
• Likvida medel var vid årets utgång 457,7 Mkr (493,8)
• Antal sålda bostäder det första kvartalet var 36 (20) och antal produktionsstartade bostäder var 33 (0)

Vd Anette Frumerie:
– Årets inledning ligger i linje med avslutningen av 2018 med en avvaktande men stabiliserad bostadsmarknad. Under första kvartalet säljstartades första etappen i Veló, 105 yteffektiva lägenheter i Årstaberg, och Ekparken i Uppsala, 33 småhus i Ultuna Trädgårdsstad. Ett gott marknadsmottagande möjliggjorde att vi kunde produktionsstarta projektet Ekparken i Uppsala.

– Marknaden återhämtar sig successivt och vi sålde totalt 36 bostäder under kvartalet jämfört med 20 under samma period förra året. Bostadsmarknaden i Stockholm och Uppsala är avvaktande med mer eller mindre oförändrade priser. Utbudet av nyproducerade bostäder är högt, särskilt på vissa lokala marknader. Det finns intresse för Besqabs bostäder, det visar våra välbesökta visningar, men marknaden påverkas fortfarande av det skärpta amorteringskravet och bankernas kreditrestriktioner.

– Produktionsstart på Besqab innebär att vi har alla myndighetsbeslut klara, varför vi kan ge kunderna realistiska tidplaner redan från början och därmed en trygg bostadsaffär. Vi har som riktmärke att cirka 30 procent av bostäderna ska vara bokade före produktionsstart.

– Per den 31 mars hade vi 706 bostäder i pågående produktion. Av dessa bostäder var 55 procent bokade eller sålda, varav 53 procentenheter avser sålda bostäder och 2 procentenheter avser bokade bostäder. Antalet bostäder i pågående produktion med slutlig inflyttning under 2019 uppgår till 342 stycken. Av dessa var 262 sålda vid kvartalets utgång. I Besqabs byggrättsportfölj finns just nu omkring 3 700 byggrätter. Vi arbetar strategiskt med våra byggrätter för att säkerställa framtida produktion och lönsamhet.

– Intäkterna enligt segmentsredovisningen för första kvartalet uppgick till 232,4 Mkr (282,3) och rörelseresultat blev 10,7 Mkr (36,1). Lägre försäljning i förhållande till färdigställandegrad och justering av priser i pågående projekt har haft negativ effekt på resultatet och rörelsemarginalen. Rörelsemarginalen för kvartalet uppgick till 4,6 procent (12,8). Vi börjar se att allt fler underentreprenörer lämnar anbud på upphandlingar och att priserna är lägre, vilket ger oss större möjlighet att fortsätta vårt arbete med att sänka produktionskostnaderna. Besqabs finansiella ställning är stark vilket ger oss handlingsfrihet framöver. Vår soliditet uppgår per balansdagen till 63,4 procent (73,5) och likvida medel till 457,7 Mkr (493,8).

– Finansiering är säkerställd för samtliga pågående projekt och vi har gott förtroende hos bankerna. Besqabs starka finansiella ställning stödjer vår ambition att starta fler nya bostadsprojekt.

– Besqab är en långsiktig aktör, vi har verkat på bostadsmarknaden i 30 år och hållbarhetsfrågor är centrala i vår verksamhet. Vi har höga miljökrav i våra bostäder och har nu projekt under produktion som byggs enligt reglerna för Svanen. Kunderna är medvetna och kunniga. Vårt mål är att de ska känna sig trygga och nöjda med sin bostadsaffär. Besqab är en av initiativtagarna till den nya kvalitetsmärkningen

– Jag är positiv vad gäller Besqabs långsiktiga utveckling. De underliggande marknadsförutsättningarna är goda med hög sysselsättning, låga boräntor, befolkningstillväxt och en efter-frågan på bostäder, även om vi har utmaningar på vägen med ett högt bostadsutbud och skärpta kreditrestriktioner. Försäljningen under våren har varit bra och sammantaget tror vi på en fortsatt stabil prisutveckling under 2019.

– Vägen till framgång bygger nu, i ännu högre grad än tidigare, på att ha hög kompetens inom bostadsutvecklingens alla skeden, inte minst god kostnadskontroll. Besqab har en stark finansiell ställning, en attraktiv byggrättsportfölj och ett konkurrenskraftigt bostadserbjudande och med det ser vi positivt på framtiden.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Därför tvivlar Rost på experternas kontors-profetior

Bolag Coronaeffekten är tydlig då uthyrningsgraden minskade med sex procentenheter och Diös gav hyresrabatter motsvarande 24 miljoner kronor under årets andra kvartal. Vd:n Knut Rost sammanfattar den turbulenta perioden med stolthet och konstaterar att bolaget står väl rustat finansiellt. För Fastighetssverige berättar han även varför han delvis förkastar prognoserna om kontorsmarknadens framtida förvandling.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY