Image
Jan-Erik Höjvall.
Jan-Erik Höjvall. Bild: Rikshem

Amasten förvärvar Urbano – klart med ny huvudägare

Transaktioner Den 6 maj 2019 offentliggjorde Amasten Fastighets AB att bolaget har tecknat en avsiktsförklaring om att förvärva Urbano AB. Under torsdagen har Amasten ingått bindande avtal med ICA-handlarnas Förbund Finans AB om att förvärva samtliga aktier i Urbano med betalning genom nyemitterade aktier i Amasten, villkorat av att Urbanos bankfinansiering kan löpa vidare på oförändrade eller ungefärligen motsvarande villkor.
Publicerad den 24 Maj 2019

# Sammanslagningen av Amasten och Urbano skapar en väsentligt större noterad fastighetskoncern med ett gemensamt fastighetsbestånd innefattande över 5 700 lägenheter med ett fastighetsvärde om närmare sju miljarder kronor.
# Vidare skapar transaktionen förutsättningar för effektivare fastighetsförvaltning och potential för synergier inom central administration och finansiering, vilket väntas stärka förvaltningsresultatet per stamaktie i Amasten.
# Amasten får en ökad marknadsnärvaro, breddar kunderbjudandet och förbättrar möjligheterna till framtida värdeskapande investeringar.
# I samband med transaktionen får Amasten en ny, stark huvudägare i form av ICA-handlarnas Förbund som kan stötta bolaget i sin fortsatta tillväxt.

– Förvärvet av Urbano skapar ett större bostadsfastighetsbolag som möjliggör för effektivare förvaltning samt stärker möjligheterna för framtida tillväxt. ICA-handlarnas Förbund blir en stark huvudägare som är en erkänd aktör på nationell och lokal nivå, säger Jan-Erik Höjvall, Amastens vd.

– Sedan 2010 har vi byggt upp en väl fungerande fastighetsverksamhet i Urbano. Nu vill vi ta nästa steg genom en affär som skapar ett större bostadsfastighetsbolag med ökade skalfördelar och goda förutsättningar för framtida tillväxt. Vi ser fram emot att vara långsiktiga och betydelsefulla ägare i Amasten och att stötta bolaget i sin fortsatta tillväxtresa, säger Göran Blomberg, CFO på ICA-handlarnas Förbund.

Kort om transaktionen:
# Amasten förvärvar Urbano för 2,8 miljarder kronor på kassa- och skuldfri basis, motsvarande ett värde på aktierna i Urbano om 978,5 miljoner kronor. Amasten övertar Urbanos externa finansiering om cirka 1,8 miljarder kronor.
# Förvärvslikviden betalas med 190 miljoner nyemitterade stamaktier av serie A i Amasten ("Vederlagsaktierna") till en teckningskurs om 5,15 kronor per aktie, motsvarande 95,1 % av den volymviktade genomsnittliga betalkursen som Bolagets stamaktier har handlats till på Nasdaq First North Premier Stockholm under de närmaste trettio handelsdagar som föregick offentliggörandet av Avsiktsförklaringen.
# Efter Transaktionen kommer antalet utestående stamaktier i Amasten att uppgå till 429 850 671. ICA-handlarnas Förbund blir den största aktieägaren i Amasten med cirka 44,2 % av det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget beaktat kommunicerade affärer. ICA-handlarnas Förbrund kommer stötta Bolaget i sin fortsatta tillväxtresa genom nyproduktion och apportförvärv.
# Aktiemarknadsnämnden har i sitt uttalande 2019:19 medgett ICA-handlarnas Förbund undantag från den budplikt som annars skulle ha uppkommit genom förvärv av Vederlagsaktierna. De villkor som uppställts för undantaget är uppfyllda genom information inför och beslut på årsstämma i Amasten den 16 maj 2019.
# Tillträde förväntas ske den 1 juli 2019.

- Anthon Näsström
anthon@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Partnertext

Handeln byggde staden – men vad gäller framöver?

Presenteras av Optimal Stadsutveckling

Senast från Fastighetssverige Plus

Ny regionchef syr om Sernekes kostym

Karriär Visionen är ännu inte klar. Inte så konstigt då Markus Arfvidsson enbart hunnit sitta på stolen som regionchef för Serneke Göteborg i några veckor. Hans uppdrag är att stärka bolagets affär och få det att växa på göteborgsmarknaden. Fastighetssverige tog ett samtal om varför han gillar vägar och hur det var att lämna Skanska efter 27 år.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige