Image
Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties.
Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties. Bild: Oscar Properties

Oscar: Soliditeten uppe på 37 procent

Bolag "Vi har amorterat 700 mkr, uppnått en soliditet på 37 procent och vänt resultatet", skriver Oscar Engelbert i rapporten.
Publicerad den 20 Februari 2020

KVARTALET OKTOBER- DECEMBER 2019
• Nettoomsättningen uppgick till 201,9 mkr (256,6).
• Rörelseresultatet uppgick till 61,7 mkr (–255,5).
• Periodens resultat uppgick till 35,2 mkr (–292,8).
• Resultat per stamaktie uppgick till 2,41 kronor (–10,64).
• Antalet sålda bostäder uppgick till 0 (28).
• Antalet bokade bostäder uppgick till 0 (6).
• Antalet produktionsstartade uppgick till 0 (0).

PERIODEN JANUARI-DECEMBER 2019
• Nettoomsättningen uppgick till 888,1 mkr (1 906,1).
• Rörelseresultatet uppgick till 96,4 mkr (-371,9).
• Periodens resultat uppgick till -2,1 mkr (-492,5).
• Resultat per stamaktie uppgick till -0,07 kronor (-18,54).
• Likvida medel uppgick till 64,9 mkr (101,7).
• Antalet sålda bostäder uppgick till 27 (79).
• Antalet bokade bostäder uppgick till 33 (36).
• Antalet bostäder i pågående produktion uppgick till 184 (195).
• Antalet produktionsstartade uppgick till - (46).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET
• Oscar Properties genomför obligationskonverteringserbjudande. Oscar Properties har enligt obligationsvillkoren, åtagit sig att möjliggöra för innehavaren av Bolagets utestående obligationer (ISIN:SE0005936390) att konvertera hela obligationer till stamaktier i Bolaget.
• Oscar Properties offentliggör preliminärt utfall i Oscar Properties obligationskonvertering, 26 obligationsinnehavare har anmält intresse att konvertera totalt 26 mkr.
• Oscar Properties tillträder inte projekt Gasklockan på avsedd tillträdesdag den 31 oktober 2019, då marken inte lever upp till uppsatta miljökvalitetskrav.
• Oscar Properties offentliggör villkor i utbyteserbjudandet avseende preferensaktier till stamaktier, samt villkor i företrädesemissionen.
• Oscar Properties offentliggör beslut från extra bolagsstämma den 8 november 2019. Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag för att möjliggöra det utbyteserbjudande som lämnats till innehavarna av preferensaktier samt styrelsens förslag till nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna.
• Utfallet i företrädesemissionen visar att cirka 75 procent av företrädesemissionen har tecknats efter att förlängda teckningsperioden avslutats. Oscar Properties kommer att tillföras en emissionslikvid om cirka 187 miljoner kronor.
• Stockholm Stad häver avtalet avseende projektet Gasklockan med Oscar Properties.
• Oscar Properties avyttrar fastigheten Nacka Sicklaön 118:2 via bolagsförsäljning av aktierna i dotterbolaget Planiavägen Fastighet AB. Fastigheten har hyrts ut till Jensen Education AB för skolverksamhet.
• Oscar Properties har vunnit en tvist med en leverantör i projektet 79&Park. Enligt en skiljedom ska Oscar Properties erhålla cirka 30 MSEK netto efter omkostnader.
• Oscar Properties amorterar 112,5 miljoner kronor av utestående obligationslån ISIN SE0005936390, motsvarande
25 procent av det nominella beloppet.

Oscar Engelbert skriver bland annat följande i sitt vd-ord:
"Under perioden har Oscar Properties arbetat intensivt med att genomföra de beslutade åtgärderna för att skapa en starkare soliditet, vilket är långsiktigt avgörande. Under perioden har bolaget genomfört dels konvertering av obligationer till stamaktier, utbyteserbjudande för preferensaktier till stamaktier samt en företrädesemission. Dessa emissioner har varit nödvändiga och trots att vi inte nådde riktigt fram, med cirka 50 procent acceptans bland preferensaktieägarna och cirka 75 procent av företrädesemissionen tecknades, kan vi glädja oss åt att vi har fått några nya storägare bland de etablerade fastighetsägarna och inte minst att fjärde AP-fonden har ökat sitt ägande från dryga 5 procent till strax under 10 procent. Åtgärderna har resulterat i dels förstärkning av det egna kapitalet och dels amortering av lån (bl.a. 112,5 mkr på vår obligation), totala amortering är ca 700 mkr under året. Utfallet av dessa åtgärder har fallit väl ut och bolaget har med dessa åtgärder stärkt soliditeten från 30 procent i slutet av tredje kvartalet till 37 procent vid slutet av perioden".

Han fortsätter:
"Ett tecken på att bostadsmarknaden har återhämtat sig är att vår senaste värdering av marknaden i Norra Djurgårdsstaden visade att värdena var tillbaka på 2017 års nivåer och ett rekordlågt utbud. Denna information fick oss att återföra projektet Unité till att åter bli ett BRF- projekt. Företagslägenheter var en god idé i en marknad där BRF-priserna var så pass låga att det var svårt att få ekonomi i projektet, men BRF-alternativet är fortfarande det bästa. Nu startas produktionen inom kort för att färdigställa projektet enligt ursprungsplanen och ny säljstart planeras under april."

"Jag kan konstatera att bolaget under perioden med framgång genomfört åtgärder för att stärka soliditeten, minskat låneskulderna och därmed lagt en bra bas för att fortsätta med projektarbetet. Jag tycker att vi tagit stora steg i rätt riktning för att anpassa bolaget till den rådande omvärldssituationen och ser med stor förhoppning fram emot 2020 där vi ser nya möjligheter."

- Victor Friberg
victor@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Analytiker: SBB står inte och faller med Ilija Batljan

Bolag Arctic Securities analytiker Anna-Karin Hempel resonerar kring vad som sker i företaget, vad som är viktigt att titta på framöver och var osäkerheten är som störst. Hon ger också för Fastighetssverige ett konkret råd hur man ska göra med aktien.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY