Image
Erik Ranje, vd på Stendörren.
Erik Ranje, vd på Stendörren. Bild: Stendörren

Minskat resultat för Stendörren

Bolag Stendörren minskade sitt resultat under det första halvåret men hyresintäkterna ökade med sju procent och förvaltningsresultatet ökade kraftigt. Bolaget har noterat begränsade effekter från covid-19.
Publicerad den 20 Juli 2020

JANUARI–JUNI 2020 (januari–juni 2019 inom parentes)

 • Hyresintäkterna ökade med 7% till 318 miljoner kronor (297) och driftnettot ökade med 18% till 233 miljoner kronor (198).

 • Förvaltningsresultatet ökade till 124 miljoner kronor (71).

 • De hyresavtal som omförhandlades under perioden ledde till en ökning av hyresvärdena om 30%
  i genomsnitt.

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 70 miljoner kronor (52) motsvarande 2,47
  kronor per aktie (1,83).

 • Värdeförändring av förvaltningsfastigheter uppgick för perioden till 20 miljoner kronor (89),
  huvudsakligen hänförlig till förbättrade kassaflöden.

 • Periodens resultat minskade till 109 miljoner kronor (126) motsvarande 3,88 kronor per aktie
  (4,48).


 • Väsentliga händelser under andra kvartalet
 • Stendörren noterar begränsade effekter av covid-19. För tredje kvartalshyran har Stendörren kommit överens om månatlig hyresbetalning istället förkvartalsvis motsvarande en hyra om 1,4 miljoner kronor för de 2 månadshyrorna som ej erlagts enligt avtal. Beviljade anstånd med hyresbetalning för tredje kvartalshyran uppgår till cirka 0,3 miljoner kr mot en avbetalningsplan på 6 månader. Vad avser beviljade hyresrabatter i enlighet med det statliga stödet uppgår Stendörrens andel till 0,5 miljoner kronor. Dessa hyresrabatter motsvarar knappt 0,4 procent av den tredje kvartalshyran. Betalningsinflödet för den tredje kvartalshyran är i övrigt i linje med tidigare kvartal.

 • Den 17 april offentliggjordes kallelse till årsstämma som avhölls den 20 maj 2020.

 • Den 23 april offentliggjordes Års- och Hållbarhetsredovisning för 2019 på bolagets hemsida.

 • Under kvartalet utsågs Johan Malmberg som Transaktionschef. Johan tillträder tjänsten den 25
  augusti 2020.


 • Vd:n Erik Ranje skriver bland annat följande i sitt vd-brev:
  "De ökade hyresintäkterna (7% mot januari–juni 2019) och det ökade driftnettot (18% mot januari–juni 2019) samt ökningen av hyresvärdena om 30% i genomsnitt i samband med omförhandlade hyresavtal under perioden påvisar en fortsatt stark utveckling för Stendörrens kärnverksamhet.
  I övrigt har perioden fortsatt präglats av det globala utbrottet av Covid-19. Av bolagets hyresintäkter är en relativt liten andel hänförliga till hyresgäster inom de sektorer som är mer direkt drabbade. Inte desto mindre påverkar Covid-19 indirekt många andra sektorer, varför även övriga hyresgäster påverkas negativt. Covid-19 har dock så här långt haft en begränsad påverkan på Stendörrens hyresbetalningar. För att stärka motståndskraften av påverkan från Covid-19 stärkte Stendörren tidigt den finansiella motståndskraften genom att stärka upp likviditeten samt genom refinansiering av banklån, innebärande att inga obligations- eller banklåneförfall inträffar före utgången av första kvartalet 2021."

  - Andreas Lithander
  andreas@fastighetssverige.se

  Ämnen

  Senast från Fastighetssverige Plus

  Fler vill ha tyst på kontoret

  Stora Kontorsdagen Göteborg 25 procent av svenska kontorsarbetare meddelar att de saknar utrymmen för tyst och fokuserat arbete på sin arbetsplats. Det visar en Demoskopundersökning beställd av Mer Arkitekter. Bristen på denna typ av arbetsplatser leder till stress och sjukfrånvaro. Utformningen och användandet av arbetsplatser har nu blivit en folkhälsofråga.

  Läs mer

  Mer om Fastighetssverige Plus


  Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
  Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

  Mer från Fastighetssverige