Image
Eva Landén, vd för Corem.
Eva Landén, vd för Corem. Bild: Corem

Corem bekräftar att de sålt hela innehavet i Castellum

Ekonomi/Finansiering Corem kommunicerade under året att de avser renodla beståndet ytterligare och att därmed vara nettosäljare under såväl 2022 som 2023. Trots utmanande tider ser de att det finns en fortsatt fungerande transaktionsmarknad. Under det sista kvartalet 2022 ingicks avtal om avyttringar motsvarande 5 585 miljoner kronor gällande totalt 53 fastigheter. Under januari 2023 har Corem avyttrat resterande innehav i Castellum, totalt 8,7 miljoner aktier.
Publicerad den 21 Februari 2023

I vd-ordet skriver vd Eva Landén:
"2022 års största transaktion kommunicerades i mitten av december. Corem avyttrar genom denna en portfölj om totalt 47 fastigheter till Blackstone med frånträde under februari respektive april 2023. Genom transaktionen frigörs kapital för att stärka Corems långsiktiga finansiella kapacitet, samt till prioriterade investeringar. Genom avyttringarna renodlar vi beståndet ytterligare och skapar med slutlikviden ett större handlingsutrymme i tider av finansiell osäkerhet.

Under årets sista kvartal har vi skrivit ned fastighetsvärdena med knappt 4 procent. Det sker mot bakgrund av de nya omvärldsförhållanden vi verkar i med högre räntor och stigande inflation. De transaktioner som avtalats och genomförts under året har dock i regel skett nära bokförda värden. Detta visar på en stabilitet i värderingsprocessen.

Sammanfattningsvis har vi lagt ännu ett år till handlingarna, ett år präglat av en snabb ränteuppgång, stigande priser och en finansmarknad i obalans. Men trots makroekonomiska utmaningar gläds jag åt ett bra förvaltningsresultat och en kärnaffär som bidrar med fina flöden till verksamheten."

Intäkterna ökade till 4 491 miljoner kronor (2 805).

Driftsöverskottet ökade till 2 933 miljoner kronor (1 894).

Finansnettot uppgick till –1 071 miljoner kronor (–579), varav utdelning från aktieinnehav utgjorde 67 miljoner kronor (106).

Förvaltningsresultatet ökade till 1 675 miljoner kronor (1 178).

Värdeförändringar på fastigheter uppgick till –2 934 miljoner kronor (3 432).

Värdeförändringar på finansiella tillgångar uppgick till –1 105 miljoner kronor (870).

Värdeförändringar på derivat uppgick till 1 375 miljoner kronor (256).

Resultatet efter skatt uppgick till –1 938 miljoner kronor (4 495), motsvarande –2,25 kr (5,52) per stamaktie av serie A och B.

Nettouthyrningen uppgick till –26 miljoner kronor, varav 4 miljoner kronor under det fjärde kvartalet.

Värdet på förvaltningsfastigheterna uppgick till 78 387 miljoner kronor.

Substansvärdet (NAV) per stamaktie av serie A och B uppgick den 31 december till 26,42 kr.

Styrelsen föreslår en utdelning om 0,40 kr (0,40) per stamaktie av serie A och B, att utbetalas vid fyra tillfällen om vardera 0,10 kr.

Styrelsen föreslår en utdelning om 20,00 kr per stamaktie av serie D och preferensaktie, att utbetalas vid fyra tillfällen om vardera 5,00 kr.

Viktiga händelser under fjärde kvartalet
I november tecknades ett 12-årigt hyresavtal i fastigheten 1245 Broadway, New York, med Wonder-View Studios avseende cirka 770 kvadratmeter kontorsyta. Inflyttning är planerad till sommaren 2023.

Under kvartalet avyttrades 14 fastigheter för 619 miljoner kronor och om 60 715 kvadratmeter uthyrningsbar area.

Under kvartalet tecknades även avtal om avyttring avseende 53 fastigheter för sammanlagt 5 585 miljoner kronor, vilka har frånträde under 2023. Merparten avser försäljning av en portfölj om 47 fastigheter till Blackstone till ett underliggande fastighetsvärde om 5 350 miljoner kronor.

Händelser efter periodens utgång
I januari tecknades ett hyresavtal med R/GA i New York om 1 600 kvadratmeter. Hyresgästen flyttade in i Corems projektfastighet 28&7 i januari 2023. Hyrestiden är 5 år.

I januari tecknades även avtal om försäljning av fastigheten 1 kh Rudegård Ny Holte till ett underliggande fastighetsvärde motsvarande 106 miljoner kronor, vilket är i linje med bokfört värde. Fastigheten frånträddes den 10 februari 2023.

I januari sålde Corem hela sitt innehav i Castellum, totalt 8,7 miljoner aktier.

I februari offentliggjorde Corem att utestående obligationer om 484 miljoner kronor med förfall 27 februari inte kommer att refinansieras.

I februari tecknades ett hyresavtal med Sveriges Riksbank gällande fastigheten Orgelpipan 4 i Stockholm. Hyrestiden är 6 år och inflyttning är planerad till slutet av 2023.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Corem Property Group på Branschguiden

Corem har sedan starten 2007 förvärvat, förvaltat och förädlat kommersiella fastigheter i Sverige och Danmark. Vi har ett långsiktigt perspektiv i allt vi gör och förvaltar fastigheterna med egen personal med målet att vara en riktigt bra affärspartner, med närhet till våra hyresgäster.

Genom 2021 års förvärv av Klövern kompletterades Corems bestånd av fastigheter för citynära logistik med Klöverns bredare fastighetsbestånd med tonvikt på kontor. Tillsammans är vi nu ett av Nordens ledande fastighetsbolag, med ett brett utbud av kommersiella lokaler och fortsatt foku...

Läs mer om Corem Property Group på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Kreditanalytikern: "Rekonstruktionshotet är inte överspelat för SBB"

Ekonomi/Finansiering På nytt står SBB:s ekonomi i fokus när likviditeten framåt ifrågasätts, denna gång av kredithuset Fitch. Fastighetssverige vände sig till Louis Landeman, chef för kreditanalys på Danske Bank, för hans åsikter om hur bolaget hanterat krisen så här långt och vilka utmaningar de har framåt.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige