Image
Jan-Erik Höjvall, vd för Amasten.
Jan-Erik Höjvall, vd för Amasten. Bild: Amasten

Amasten: Dubblat förvaltningsresultat – tre procent intäkter från handel och restaurang

Bolag Amasten redovisar ett förvaltningsresultat om 24 miljoner kronor (11) för Q1. Med 90 procent bostäder står Amasten stabilt i krisen.
Publicerad den 8 Maj 2020

Kvartalet januari – mars 2020
• Hyresintäkterna ökade med 35 mnkr till 109 mnkr (74)
• Driftsöverskottet ökade till 48 mnkr (32)
• Direktavkastningen uppgick till 3,0 procent (3,7)
• Överskottsgraden uppgick till 44 procent (43)
• Förvaltningsresultatet mer än fördubblades till 24 mnkr (11)
• Värdeförändringar uppgick till 36 mnkr (38)
• Periodens resultat uppgick till 42 mnkr (39)
• Resultat per stamaktie 0,08 kr (0,20)
• Medelräntan uppgick till 1,7 procent (1,7)
• Belåningsgraden uppgick till 51,8 procent (50,9)
• Substansvärdet per aktie uppgick vid Q1:s utgång till 6,71 kr.

Amasten har utvärderat effekten av Covid-19 på bolagets verksamhet. Fastighetsbeståndet utgörs till 90 procent av bostäder vilket innebär ett stabilt och förutsägningsbart kassaflöde. Tre procent av hyresintäkterna är hänförliga till handels- och restaurangbranscherna. Belåningsgraden uppgick till 52 procent och avser i sin helhet lån från banksektorn. Under året kommer cirka tio procent att refinansieras. Bolaget följer utvecklingen och dess påverkan på verksamheten noggrant.

Vd Jan-Erik Höjvall:
– Under en svår tid i Sverige och omvärlden står Amasten stadigt med 90 procent bostadsfastigheter och en stark balansräkning. Med stabila och förutsägbara intäkter har resultatet påverkats marginellt av coronavirusets utbrott. Då hälsa och arbetsmiljö är högt prioriterat inom Amasten har vi vidtagit åtgärder för att säkra arbetsmiljön för våra medarbetare och minska risken för smittspridning bland anställda och hyresgäster. Vi har bland annat utökat städningen av våra trapphus och förändrat våra arbetsrutiner för att i möjligaste mån undvika fysisk kontakt. Personal vars arbetsuppgifter tillåter har arbetat hemifrån sedan mitten av mars och tack vare bra IT-infrastruktur och engagerad personal har detta fungerat bra. Jag känner mig stolt över min organisation som trots svårigheter lyckats utföra ett mycket bra arbete under kvartalet. Vi har inte sett slutet på effekterna av rådande pandemi men idag är påverkan liten, även på vår nyproduktion. Tack vare bra hantering av leverantörskedjor och daglig uppföljning av våra projekt har påverkan av Corona varit mindre än vi först befarat. I förvaltningen har vi givit anstånd med hyran till ett mindre antal restauranger och butiker.I tider då det råder stor osäkerhet är tillgången till kapital oerhört viktigt och jag är tacksam över vårt goda samarbete med våra banker som möjliggör att vi kan fortsätta att växa och utveckla Amasten.

– För tredje året i rad har vi mer än fördubblat förvaltningsresultatet, 24 mnkr, i första kvartalet jämfört med föregående år, 11 mnkr, vilket visar på stark tillväxt och en välfungerande förvaltning. En investeringstakt om 70 mnkr i befintligt bestånd under det första kvartalet innebär att resultatet kommer att förbättras även kommande kvartal. Lägg därtill vår pågående nyproduktion i Sollentuna, Nyköping och Knivsta. Slutligen får vi lägga till resultateffekterna av avtalade och eventuella nya förvärv av befintliga fastighetsbestånd, för att förstå Amastens förmåga att generera ett förbättrat förvaltningsresultat framgent. Amasten har påbörjat en tillväxtresa liknande de jag gjort i mina tidigare uppdrag.

– Under kvartalet har vi förvärvat 29,55 procent av aktierna i bostadsutvecklaren SSM. Jag ser stora synergier mellan deras attraktiva byggrättsportfölj och vårt Riki-koncept. Med SSM har vi indirekt ökat vår byggrättsportfölj i Stockholmsområdet och som storägare vill vi satsa och bygga bostäder i Stockholm

– Jag tror att coronaviruset kommer att ha en tydlig påverkan på fastighetsmarknaden. Vi såg redan innan viruset en utveckling där detaljhandeln hade svårigheter. Utvecklingen med ökad e-handel kommer att fortsätta, vilket ger mindre behov av butikslokaler. Amastens fokusering på att bli ett renodlat bostadsbolag under de senaste tre åren, visar sig nu vara lyckosam. De två kategorier inom fastighetsmarknaden där påverkan av pandemin på både kort och lång sikt kommer att vara minst, bedömer jag är bostäder och samhällsfastigheter. Det som skiljer sig från tidigare kriser jag varit med om är att det för sunda bolag med stabila kassaflöden nu finns kapital att tillgå och att räntorna är låga. Bostadsfastigheter kan på sikt värderas högre efter krisen då investerare söker efter tillgångar med trygga kassaflöden.

– Efter periodens utgång har avtal slutits om förvärv av bostäder till ett fastighetsvärde om 1,5 mdkr. Vi förvärvar 1 259 lägenheter i Motala, Tranås, Skövde och Karlstad, som alla kommer att ingå i hubb Mitt. Det är ett styrkebesked att vi under rådande situation kan fortsätta på inslagen väg och fortsätta att växa. Efter förvärvet är värdet på vår fastighetsportfölj över 8 mdkr. En större storlek underlättar vår fortsatta expansion inom nyproduktion av Riki-hus, förvärv och investeringar i befintligt bestånd. För att kunna genomföra affären genomfördes en riktad nyemission som tillförde 648 mnkr i eget kapital. Att både befintliga och nytillkomna ägare vill satsa på Amasten gläder mig och tyder på bolagets styrka. Vi går en spännande framtid till mötes.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Partnertexter

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Möjligheter till en miljon bostäder i goda lägen

Bygg/Arkitektur 100 år av byggande för bilen – det är vad stadsforskaren och doktorn i stadsplanering, Alexander Ståhle, menar att vad vi gjort. Men vad människor eftersöker i sin bostad är inte parkeringar och stora vägar. "Med 90 procents säkerhet kan vi säga vad en fastighet är värd utifrån hur den ligger i förhållande till grönska och natur", säger Alexander Ståhle.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige