Image
Vd:n Michael Moschewitz och avgående CFO:n Edvard Schéele.
Vd:n Michael Moschewitz och avgående CFO:n Edvard Schéele. Bild: Genova Property Group

Starka siffror för Genova – men CFO:n lämnar för ny tjänst

Bolag Genova ökar förvaltningsresultat, hyresintäkter och driftöverskott – samtidigt meddelas av CFO:n Edvard Schéele väljer att lämna bolaget för en ny tjänst.
Publicerad den 17 Augusti 2022

Perioden januari-juni 2022
# Hyresintäkterna uppgick till 185,7 Mkr (141,8), en ökning med 31 procent.
# Driftsöverskottet uppgick till 132,3 Mkr (104,2), en ökning med 27 procent.
# Förvaltningsresultatet ökade med 62 procent till 56,3 Mkr (34,8), varav förvaltningsresultat hänförligt till aktieägarna uppgick till 31,1 Mkr (11,0), motsvarande 0,74 kr (0,28) per aktie.
# Resultat efter skatt uppgick till 342,5 Mkr (263,8), motsvarande 7,06 kr (6,06) per aktie.
# Långsiktigt substansvärde hänförligt till aktieägarna ökade med 42 procent till 3 649,5 Mkr (2 563,0), motsvarande 86,94 kr (64,76) per aktie.

Kvartalet april-juni 2022
# Hyresintäkterna uppgick till 92,1 Mkr (78,2), en ökning med 18 procent.
# Driftsöverskottet uppgick till 68,8 Mkr (58,7), en ökning med 17 procent.
# Förvaltningsresultatet ökade med 9 procent till 25,4 Mkr (23,2), varav förvaltningsresultat hänförligt till aktieägarna uppgick till 11,9 Mkr (9,9), motsvarande 0,28 kr (0,25) per aktie.
# Resultat efter skatt uppgick till 175,5 Mkr (160,4), motsvarande 3,87 kr (3,71) per aktie.

Händelser under andra kvartalet
# I april utökade Genova och Green Group sitt samarbete genom att förvärva två fastigheter inom utvecklingsområdet Södra Veddesta i Järfälla till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 115 Mkr. Uthyrningsbar yta är cirka 4 000 kvm med en tomtareal om cirka 13 000 kvm och årligt hyresvärde uppgår till cirka 8 Mkr.
# I april emitterades ytterligare gröna hybridobligationer om 100 Mkr under det gröna finansiella ramverket om totalt 1 250 Mkr. De gröna hybridobligationerna har en evig löptid och emitterades på ett pris om 100,25 procent av nominellt belopp motsvarande 3 månader STIBOR plus 668 baspunkter.
# I april ingicks nya finansieringsavtal om totalt 3 200 Mkr, varav 350 Mkr utgörs av en revolverande kreditfacilitet, hänförliga till Genovas befintliga förvaltningsportfölj och omfattande 43 fastigheter. Refinansieringen stärkte även likviditeten med närmare 170 Mkr. Finansieringsavtalen sträcker sig till slutligt förfall i maj 2027, med en genomsnittlig kapitalbindningstid om cirka 4 år.
# I maj förvärvades en nyproducerad och miljöcertifierad fastighet i Järfälla till ett underliggande fastighetsvärde om 94,5 Mkr. Fastigheten har 4 200 kvm uthyrbar area och är fullt uthyrd. Årligt hyresvärde uppgår till 5,5 Mkr och förväntat årligt driftnettot cirka 5,3 Mkr med en återstående avtalstid om 9 år.
# I juni tillträddes två fastigheter i Norrtälje till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 153 Mkr före avdrag för latent skatt och med en uthyrbar yta om cirka 10 800 kvm, där 96 procent av ytorna är uthyrda. Årligt hyresvärde uppgår till cirka 10,5 Mkr med ett bedömt driftnetto om cirka 7,2 Mkr och genomsnittliga återstående avtalstiden är 4,3 år. Genova äger därmed fastigheter i anslutning till varandra i Norrtälje om cirka 30 000 kvm markyta i ett område som på längre sikt bedöms kunna utvecklas med bostäder.
# I juni utökades tillgänglig likviditet med cirka 500 Mkr då SBAB beviljade ytterligare cirka 400 Mkr i byggnadskreditiv samt genom en beviljad revolverande kreditfacilitet om 100 Mkr hos Nordea.

Händelser efter periodens utgång
# Edvard Schéele har meddelat att han lämnar sin tjänst som CFO för en ny tjänst utanför bolaget. Edvard kommer att fortsätta sin tjänst fram till årsskiftet och rekryteringsprocessen för att tillsätta en ny CFO har inletts omgående.

Vd Michael Moschewitz kommenterar rapporten:
– Perioden präglades av turbulens i vår omvärld och tuffare marknadsförhållanden. I denna miljö är Genovas fokus på kassaflöden, likviditet och en sund balansräkning viktig för att skapa rätt förutsättningar för verksamheten. Genova redovisar ett stabilt första halvår med stärkt förvaltningsresultat, ökad intjäning, fortsatt hög aktivitet inom projektutvecklingen och ett antal förvärv. Samtidigt ser vi förutsättningar att fortsätta växa och påbörja ytterligare projekt under slutet av året.

– Genova fortsatte att växa lönsamt under perioden genom förvärv och färdigställda projekt. Tillväxten i substansvärde per aktie uppgick till 36 procent. Hyresintäkterna steg med 31 procent till 186 Mkr och förvaltningsresultatet uppgick till 56 Mkr, motsvarande en ökning med 52 procent i förvaltningsresultat per aktie för rullande 12 månader, där ökningen i huvudsak beror på ett ökat driftsöverskott. Tillväxten i intjäning förväntas fortsätta öka under kommande kvartal. Förvärven vi genomfört under året och de inflytningar som sker i färdigställda fastigheter under 2022 beräknar vi leder till ökade årliga hyresintäkter om cirka 62 Mkr.

– Under andra kvartalet upplevde vi en fortsatt orolig omvärldssituation med ökad inflation, stigande räntor och en generell marknadsoro. Som jag nämnde i rapporten för första kvartalet finns det självklart utmaningar med denna utveckling för Genova, liksom för hela fastighetssektorn. Vi kan samtidigt konstatera att bolagets affärsmodell och verksamhet har en motståndskraft och stabilitet med tydlig långsiktighet och trygga kassaflöden. Våra pågående projekt är upphandlade till fasta priser vilket innebär att vi inte påverkas av kostnadsökningar i förhållande till dessa. Av våra hyresavtal är cirka 98 procent inflationssäkrade genom indexuppräkning, vilket ger en motvikt till stigande räntor. En inflation på nuvarande nivåer motverkar en 100 punkters räntehöjning till drygt 50 procent, allt annat lika.

– Vi har under perioden arbetat med att säkerställa vår långsiktiga finansiering och likviditet och tecknade under kvartalet nya finansieringsavtal för 3,2 miljarder kronor avseende befintlig förvaltningsportfölj samt beviljades ytterligare byggnadskreditiv om 400 Mkr för vår projektutveckling. Det innebär att vi har refinansierat en betydande andel av lånevolymen, med lång kapitalbindning till förmånliga villkor som sänker Genovas totala finansieringskostnader samt stärker likviditeten. Att vi har kunnat genomföra denna framgångsrika refinansiering och likviditetsförstärkning i rådande marknadsläge är ett styrkebesked och viktigt för Genovas fortsatta utveckling.

– Under tredje kvartalet slutför vi första etappen i vårt största pågående projekt, Handelsmannen i Norrtälje, med inflyttning av ett äldreboende, en förskola samt 66 hyresbostäder i kvarter Tryckeriet. Vi förvärvade fastigheten för sex år sedan och nu står ett flertal byggnader klara i det som kommer bli en ny Svanenmärkt stadsdel med gröna gårdar centralt belägen med goda kommunikationer. Totalt omfattar projektet 408 hyresbostäder, 80 lägenheter för äldreboende samt en förskola med en uthyrningsbar yta om cirka 30 000 kvm. Det känns förstås roligt att få se resultatet av en lång process där vi har arbetat nära kommunen för att skapa trygga och funktionella kvarter som passar in i Norrtäljes utveckling. Det stora intresset för bostäderna i Norrtälje visar att vi har hittat rätt, och vi tar med oss detta in kommande projekt där en ny stadsdel i Brunna i Upplands-Bro utanför Stockholm är näst på tur med planerad byggstart i slutet av 2022. Det är ett projekt med blandad bebyggelse innehållande cirka 850 bostäder, dagligvaruhandel, service, skola och förskola som vi uppför tillsammans med fastighetsbolaget K2A, totalt cirka 60 000 kvm. Vår bedömning är att byggmarknaden successivt kommer att normaliseras och vi ser förutsättningar för att kunna fortsätta bygga till rimliga priser och med god lönsamhet.

– I den marknadssituation vi befinner oss i just nu är det viktigt att agera med stor försiktighet när vi utvärderar affärsmöjligheter. Vi kommer att värna kassaflöde och likviditet samtidigt som vi fortsätter växa långsiktigt genom projektutveckling av attraktiva bostäder och samhällsfastigheter i tillväxtområden.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

EU-satsning för energieffektiva bostäder testas i Göteborg

Energi/miljö Ett nytt EU-projekt, ThumbsUp, ska utveckla och demonstrera energilagringslösningar i bostäder. Projektet, som involverar 19 företag, universitet och forskningscentra, koordineras av Veolia i Spanien, medan svenska Johanneberg Science Park samordnar hur lösningen ska testas. Detta sker i Göteborg på HSB Living Lab, en av tre demonstrationsplatser.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige