Image

Specialfastigheter växer när Fortifikationsverket avvecklas

Sverige Regeringens utredare i Försvarsfastighetsutredningen har nu överlämnat sitt betänkande till regeringen. Bland annat föreslås att delar av beståndet ska tas över av statliga Specialfastigheter.
Publicerad den 4 September 2013

En stor del av statens försvarsfastigheter bör även i fortsättningen förvaltas av en myndighet. Men fördelarna med förvaltning i bolagsform bör tas till vara så långt det är möjligt. Det konstaterar regeringens utredare landshövding Ingemar Skogö som nu har lämnar sitt betänkande Försvarsfastigheter i framtiden (SOU 2013:61) till Socialdepartementet.

Försvarsfastighetsutredningen har haft i uppdrag att föreslå vilka myndigheter eller statligt ägda bolag som i framtiden bör förvalta statens bestånd av försvarsfastigheter. De fastigheterna förvaltas i dag av Fortifikationsverket som ska avvecklas. Fortifikationsverkets klart största hyresgäst är Försvarsmakten. Av de fastigheter Försvarsmakten utnyttjar hyrs tre fjärdedelar från Fortifikationsverket och resten från andra fastighetsägare.

Utredningen anser att en betydande andel av Fortifikationsverkets fastigheter även i fortsättningen bör förvaltas i myndighetsform. Det gäller:

# Försvarsanläggningar (framför allt tunga befästningsanläggningar och dylikt).
# Fastigheter av särskilt kulturhistoriskt intresse.
# Militära flygplatser.
# Marina basområden.

Utredningen anser dock att staten bör ta till vara de fördelar som finns med att bedriva fastighetsförvaltning i bolagsform där detta är möjligt. På kort sikt bör fastigheterna inom åtta stycken kasernområden överlåtas till bolag, medan Fortifikationsverkets resterande fastigheter fortsatt förvaltas i myndighetsform. Enligt utredningen är Specialfastigheter Sverige AB det statligt ägda bolag som det är lämpligt att överlåta försvarsfastigheter till.

Utredningen föreslår att den fortsatta omstruktureringen av statens bestånd av försvarsfastigheter – inklusive genomförandet av den föreslagna överlåtelsen till bolag – i ett första steg hanteras inom ramen för en ny fastighetsförvaltande myndighet. Myndigheten bör bildas genom att både Fortifikationsverket och Statens fastighetsverk avvecklas och att deras verksamheter bildar grund för den nya myndigheten. Till den nya myndigheten bör till en början samtliga fastigheter föras som i dag förvaltas av de båda myndigheterna.

Utredningen redovisar även andra förslag för att effektivisera Försvarsmaktens lokalförsörjning. Bland annat bör Försvarsmakten ta över det fulla ansvaret för sin lokalförsörjning. I dag sköter Fortifikationsverket många sådana uppgifter åt Försvarsmakten, som normalt ligger på en myndighet som hyr lokaler. Så till exempel hyr Fortifikationsverket in lokaler åt Försvarsmakten när förhyrning sker av andra värdar.

– Lokaler är en viktig, strategisk resurs för Försvarsmaktens verksamhet och utgör den tredje största kostnadsposten i myndighetens budget säger utredaren Ingemar Skogö.

- Jag kan konstatera att de speciella regler som hittills gällt för Försvarsmaktens lokalförsörjning, och som avviker från vad som gäller för övriga myndigheter, inte har gynnat Försvarsmaktens förmåga att utöva nödvändig styrning, hushållning och rationalisering av lokalresurserna. Dagens särbestämmelser bör därför upphöra. Försvarsmakten bör överta det fulla ansvaret för sin lokalförsörjning.

Utredningen föreslår också att dagens hyresmodell för försvarsfastigheterna ersätts av branschmässiga hyresavtal och att man så långt möjligt bör använda samma terminologi och nyckeltal för försvarsfastigheterna som för fastighetsbranschen i övrigt.

I betänkandet föreslås också att en enhetlig finansieringsmodell med lån i Riksgälden bör införas för både nya och befintliga fastigheter avseende nuvarande Statens fastighetsverk och Fortifikationsverket. Utredningen föreslår också att regeringen bör överväga att införa ett enhetligt avkastningskrav för fastighetsförvaltande myndigheter.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Snabbväxande popsporten tar ny mark – konceptaktörer expanderar till fyra nya städer

Uthyrning Redo att öppna fyra nya anläggningar.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY