Image
Oscar Engelbert.
Oscar Engelbert. Bild: Oscar Properties

Oscar Properties: Villkor för emissionerna

Bolag Oscar Properties har fastställt villkoren för sina senaste nyemissioner. Teckningskursen i företrädesemissionen blir 12 kronor och erbjudandet består av en unit med en aktie och en tillhörande teckningsoption som ger innehavaren rätt att köpa en aktie för 16 kronor till och med december 2024.
Publicerad den 26 Oktober 2021

Oscar Properties offentliggjorde den 28 september att styrelsen beslutat att, under förutsättning av godkännande av extra bolagsstämma, genomföra en företrädesemission om cirka 200 miljoner kronor för att delfinansiera förvärvet av en fastighetsportfölj för cirka 1 750 miljoner kronor från Castellum.

Företrädesemissionen omfattar högst 17 126 510 units, motsvarande högst 17 126 510 stamaktier och 17 126 510 teckningsoptioner.
Befintliga stamaktieägare per avstämningsdagen den 2 november får en uniträtt för varje på avstämningsdagen innehavd stamaktie. Fem uniträtter berättigar till teckning av en unit.

Varje unit består av en stamaktie och en teckningsoption av serie 2021/2024:II. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny stamaktie i bolaget till en teckningskurs om 16 kronor till och med den 31 december 2024.

Teckningskursen i företrädesemissionen är fastställd till 12 kr per unit.
Parkgate AB (vd Oscar Engelbert), Öresund och Kvalitena har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar i företrädesemissionen, motsvarande cirka 57,3 miljoner kronor. Därtill har Parkgate AB, Compactor Fastigheter AB (Sven-Olof Johansson), Kvalitena och Modelio Equity AB åtagit sig att garantera sammanlagt 148,2 miljoner kronor av företrädesemissionen. Därmed är företrädesemissionen fullt garanterad. Till garanterna utgår ersättning som betalas ut i form av maximalt cirka 8,3 miljoner teckningsoptioner.

Styrelsen har föreslagit att den extra bolagsstämman som kommer att hållas den 29 oktober 2021 beslutar om en riktad nyemissionen till Kvalitena i syfte att delfinansiera Bolagets förvärv av 16 fastigheter från Kvalitena med ett underliggande fastighetsvärde om 930 miljoner kronor som offentliggjordes den 23 april 2021.

Teckningskursen i den riktade nyemissionen har fastställts till 12 kr per stamaktie.

Grunden för teckningskursen har fastställts baserat på rådande marknadsvillkor och bedömdes av styrelsen vid tidpunkten för ingående av tilläggsavtalet vara marknadsmässig. Genom nyemissionen föreslås högst 12 500 000 stamaktier ges ut.

Styrelsen i bolaget har även, med stöd av bemyndigande lämnat av årsstämman den 18 maj 2021, beslutat om riktade nyemissioner av sammanlagt 637 721 stamaktier till ett antal av bolagets leverantörer, varav 302 681 stamaktier emitterades till en teckningskurs om 14,21 kr per stamaktie, 276 515 stamaktier emitterades till en teckningskurs om 14,1041 kr per stamaktie och 58 525 stamaktier emitterades till en teckningskurs om 14,24 kr per stamaktie. Betalning för aktierna skedde genom kvittning av leverantörsskulder till ett sammanlagt belopp om cirka 9,0 miljoner kronor.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

ChatGPT: "Proptech kommer revolutionera fastighetsbranschen"

Teknik "Den svenska fastighetsbranschen befinner sig för närvarande i en mycket aktiv fas." Så beskriver ChatGPT alltså läget just nu i fastighetsbranschen – sannolikt en bild som inte alla skulle känna igen sig i. Fastighetssverige bestämde sig för att ta reda på vilka andra insikter AI-assistenten har om den svenska fastighetsbranschen och framtiden för AI och proptech i den samma.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige