Image
Johan Knaust, vd för K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB.
Johan Knaust, vd för K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB. Bild: K2A.

K2A överträffar sina mål

Bolag K2A överträffar sina mål och höjer substansvärdet rejält – men resultatet per aktie minskar.
Publicerad den 19 Februari 2020

Q4-siffrorna:
• Hyresintäkterna ökade till 40,4 Mkr (30,0).
• Driftsöverskottet uppgick till 26,7 Mkr (17,1).
• Förvaltningsresultatet uppgick till 7,1 Mkr (-2,3).
• Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till 156,8 Mkr (116,0).
• Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 117,7 Mkr (86,3) och resultat per stamaktie uppgick till 6,87 kr (6,94).
• K2A har ändrat definition av belåningsgrad i denna bokslutskommuniké och beräknar nyckeltalet som kvoten av räntebärande skulder i förhållande till totala tillgångar. Samtliga poster avser balansdagen.
• K2A har ändrat bolagets finansiella riskbegränsningar. Belåningsgrad för förvaltningsverksamheten utgår. K2A har numera endast en riskbegränsning avseende belåningsgrad för koncernen som helhet: Belåningsgraden för koncernen ska långsiktigt ej överstiga 70 procent.

Helårssiffrorna:

• Årets hyresintäkter ökade till 147,5 Mkr (112,6).
• Driftsöverskottet uppgick till 97,5 Mkr (73,6).
• Förvaltningsresultatet uppgick till 19,0 Mkr (14,6).
• Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till 263,4 Mkr (196,4).
• Årets resultat efter skatt uppgick till 202,7 Mkr (173,6) och resultat per stamaktie uppgick till 12,13 kr (13,00).
• Under året har resultatet belastats med 4,8 Mkr i kostnader som är hänförliga till notering av bolagets stamaktier.
• Totalt antal förvaltade lägenheter uppgick vid årets slut till 2 299 (1 771).
• Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas till stamaktieägare. Styrelsen föreslår att utdelning till preferensaktieägare lämnas i enlighet med bolagsordningen, vilket innebär kvartalsvis utdelning om 5,00 kr per preferensaktie (sammanlagt 20,00 kr per år).
•Det långsiktiga substansvärdet hänförligt till stamaktieägarna uppgick till 71,31 kronor per aktie (52,56).

Vd Johan Knaust:
– K2A lägger ett framgångsrikt år bakom sig – det första som börsnoterat bolag på Nasdaq Stockholm – med hög aktivitet på flera områden. Antal lägenheter under förvaltning ökade med 30 procent till 2 299, huvudsakligen som ett resultat av färdigställande av sammanlagt 301 hyresbostäder i Enköping, Västerås och Haninge samt 120 studentbostäder i Lund. Merparten av dessa projekt är nyproduktion enligt K2A:s koncept med yteffektiva lägenheter uppförda i trä, det mest hållbara byggmaterialet. Vi genomförde också tre mindre förvärv av förvaltningsfastigheter under det fjärde kvartalet i Lund, Gävle och Eslöv.

– Hyresintäkterna under året ökade med 31 procent till 147,5 Mkr och driftsöverskottet ökade med 32 procent till 97,5 Mkr jämfört med 2018. Ökningen i driftsöverskott överträffade K2A:s mål om genomsnittlig årlig tillväxt om lägst 25 procent.

– Totalt investerades 471,4 Mkr i projekt och 164,2 Mkr i förvärv och fastighetsvärdet uppgick vid utgången av året till 4023,1 Mkr motsvarande en ökning om 30 procent. K2A redovisar en värdeförändring om 263,4 Mkr för helåret 2019 av vilket 128,6 Mkr var relaterat till befintliga förvaltningsobjekt. Under det fjärde kvartalet 2019 hade bolaget en värdeförändring om 156,8 Mkr. Värdeförändringarna var en bidragande orsak till att EPRA NAV per stamaktie ökade med 36 procent under 2019, vilket innebar att K2A:s mål om genomsnittlig årlig tillväxt om 20 procent överträffades. Vi byggstartade projekt med totalt 442 bostäder under året i Gävle och Järfälla. Eftersom flera projektstarter skedde under senare delen av året kommer K2A:s investeringar kopplade till dessa följa med en fasförskjutning in i 2020.

– För att finansiera investeringar i den utökade portföljen av pågående projekt och för att genomföra nya förvärv av förvaltningsobjekt genomförde K2A en riktad nyemission av preferensaktier i december där bolaget tillfördes cirka 100 Mkr och en riktad emission av B-aktier efter periodens slut varigenom K2A tillfördes cirka 175 Mkr. Vi är övertygade om att vår tydliga position som det gröna fastighetsbolaget bidrar till det starka intresset bland investerare. En viktig milstolpe för bolaget var självklart börsnoteringen av K2A i juni. Vi är således väl rustade för ett nytt år av initiativ för att skapa långsiktig värdeutveckling.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Fastighetsägarna varnar: Ekonomisk tvärnit om Riksbanken fullföljer räntebanan

Ekonomi/Finansiering Riksbankens planerade räntehöjningar riskerar att leda till en tvärnit i den svenska ekonomin enligt Fastighetsägarna. För Fastighetssverige berättar chefsekonomen Tomas Ernhagen mer om hur utvecklingen kan komma att se ut det närmaste året och vilka risker som finns för ekonomin om Riksbanken höjer räntan bortom 1,25 procent.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige