Image
Joachim Kuylenstierna.
Joachim Kuylenstierna. Bild: Fastator

Fastator och Offentliga Hus renodlar verksamheterna

Transaktioner Fastator och dess innehavsbolag Offentliga Hus har ingått avtal om ett antal transaktioner som syftar till att renodla respektive bolags verksamhet.
Publicerad den 26 November 2019

Offentliga Hus förvärvar sex fastigheter av Fastator till ett underliggande fastighetsvärde om 1 228 miljoner kronor. Fastigheterna är belägna i Norrtälje och Södertälje och har en total uthyrningsbar yta om cirka 49 000 kvadratmeter och totala hyresintäkter om cirka 78 miljoner kronor. Fastigheterna har ett flertal olika hyresgäster, bland annat Norrtälje kommun, statliga forskningsinstitutet RISE Research Institutes of Sweden och Scania. Ekonomisk uthyrningsgrad uppgår till cirka 83 procent. Fastator har bedrivit ett omfattande uthyrningsarbete i fastigheterna och det pågår diskussioner om ytterligare uthyrningar. Fastigheterna innehåller även drygt 27 000 kvadratmeter potentiell byggrätt.

Fastators helägda dotterbolag Industrisamhället Fastigheter AB förvärvar 30 fastigheter av Offentliga Hus till ett underliggande fastighetsvärde om 118miljoner kronor. Fastigheterna är sådana som Offentliga Hus inte kategoriserar som samhällsfastigheter. Fastigheterna har en total uthyrningsbar yta om cirka 25 120 kvadratmeter och totala hyresintäkter om cirka 10 miljoner kronor. Ekonomisk uthyrningsgrad uppgår till cirka 84 procent, med ett flertal olika hyresgäster. Förvärvet avses finansieras med befintlig likviditet och banklån.

Fastator förvärvar även Offentliga Hus aktieinnehav i Studentbostäder i Sverige. Innehavet motsvarar 34,39 procent av aktierna i Studentbostäder i Sverige och transaktionen genomförs baserat på ett värde för de förvärvade aktierna om 222 miljoner kronor. Förvärvet avses finansieras med befintlig likviditet.

Fastator genomför därutöver ett aktieägartillskott om 604 miljoner kronor till det hälftenägda bolaget Nordact, som i sin tur äger 100 procent av aktierna i Offentliga Hus. Aktieägartillskottet genomförs dels genom ett kontant tillskott om 382 miljoner kronor dels genom ett tillskott av de förvärvade aktierna i Studentbostäder i Sverige om 222 miljoner kronor. Nordact kommer således framgent äga cirka 34 procent av aktierna i Studentbostäder i Sverige och därmed kommer Fastator indirekt äga cirka 17 procent av aktierna i Studentbostäder i Sverige.

Samtliga transaktioner genomförs till marknadsvärde baserat på externa värderingar. Om inget annat anges uppgår köpeskillingen för respektive transaktion till det presenterade underliggande fastighetsvärdet. Transaktionerna genomförs som bolagsförvärv, där fastigheterna ägs av bolag vars enda verksamhet består i att äga dessa fastigheter, förutom Industrisamhällets förvärv som avser förvärv av fastigheter. Inget bolag är vid tillträdet belånat och den latenta skatt som finns i bolagen övertas av köparen. Inga anställda berörs av transaktionerna.

De externa marknadsvärderingar som gjorts inför transaktionerna, och som transaktionerna genomförs baserat på, ger en preliminär positiv resultatpåverkan för Fastator under det fjärde kvartalet 2019 om cirka 100 miljoner kronor.

Transaktionerna är att betrakta som närståendetransaktioner och är av sådan storlek att Fastators beslutsordning kommer att följa Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:25 om god sed på aktiemarknaden vid närståendetransaktioner, vilket bland annat innebär att transaktionerna är villkorade av godkännande av Fastators bolagsstämma. Fastator avser att inom kort kalla till en extra bolagsstämma, vilken indikativt kommer att hållas den 19 december 2019. Förutsatt godkännande av Fastators extra bolagsstämma avses transaktionerna slutföras under det fjärde kvartalet 2019, med undantag av Industrisamhällets förvärv som avses slutföras under det första kvartalet 2020.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Fastator på Branschguiden

Som det enda fastighetsnischade investmentbolaget på aktiemarknaden ger Fastator investerare och sparare en unik tillgång till fastighetssektorn som investeringsobjekt. Vårt spektrum av fastighetsrelaterade verksamheter skapar en bred portfölj, där investerare får möjligheten att exponeras mot flera olika delsegment på fastighetsmarknaden och samtidigt ta del av värdeutvecklingen i sektorn som helhet.
Fastators affärsidé är att bygga värde genom att starta och initialt driva bolag inom fastighetsrelaterade segment där vi ser goda tillväxtmöjligheter. Vi tar ett aktivt ägarska...

Läs mer om Fastator på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

"Tillsvidare jobbar vi med nyckeltalen"

Bolag Det är ett hårt jobbande Trianon som arbetat för att förbättra kostnadskontrollen, öka hyresintäkterna och sänka nettoskulden. Nyckeltalen har stått i fokus och kommer göra så även framöver – iallafall till hösten. Bolaget gör vad de säger att de ska göra konstaterar vd Olof Andersson.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige