Image
Peter Wallin, vd för Bonava.
Peter Wallin, vd för Bonava. Bild: Karl Nordlund

Bonava gör om finansiella mål

Ekonomi/Finansiering Bonavas styrelse har idag fattat beslut att göra en revidering av de två finansiella mål som fastställdes 2021. Resultat före skatt och antal sålda bostäder anses ej längre vara relevanta styrmått utan ändras till att koncernens rörelsemarginal ska uppgå till lägst 10 procent på årsbasis från 2026, samt att nettoskuldsättningsgraden inte ska överstiga 1,0 gånger. Övriga fyra strategiska mål kvarstår oförändrade.
Publicerad den 2 Februari 2023

Bonava presenterade i slutet av 2021 en reviderad strategi och två finansiella mål för år 2024 och år 2026 vilka uttryckte vinst i absoluta tal och betydande tillväxt. Strategin ligger fast, men de externa förutsättningarna har förändrats signifikant och det är väldigt svårt att göra fleråriga volymbaserade prognoser vilka låg till grund för tidigare mål.

Mot bakgrund av detta presenteras idag två nya finansiella mål. Det första är att koncernens rörelsemarginal ska uppgå till lägst 10 procent på årsbasis från 2026. Det andra är att bolaget ska vara kapitaleffektivt med en nettoskuld som inte ska överstiga 1,0 gånger av synligt eget kapital. Vi bedömer att de nya styrmåtten kommer att medföra en tydligare avläsning av bolagets måluppfyllelse mot hållbar lönsamhet.
– Vi väljer att sätta lönsamheten först och kopplar målen tydligt till detta. Vår ambition är att leverera en god avkastning till våra aktieägare och hållbara bostäder i lyckliga grannskap till våra kunder, säger verkställande direktör Peter Wallin.

Med syfte att öka lönsamheten och kapitaleffektiviteten, ser Bonava kontinuerligt över bolagets portfölj och geografiska närvaro. Affärsenheten Norge har i dagsläget relativt låga affärsvolymer och ett stort investeringsbehov i byggrätter. Därför har de beslutat att se över alternativen för den norska verksamheten, vilka innefattar en eventuell avyttring av hela eller delar av verksamheten, möjligheter till att hitta synergier med andra affärsenheter eller en vidare effektivisering av nuvarande verksamhet.
– Vi har genomfört en fördjupad genomlysning av den svenska verksamheten i syfte att minska affärsrisken. Vi ser en svagare efterfrågan på våra marknader och för att möta risker och stå starka långsiktigt anpassar vi verksamheten därefter. Vi inför nya finansiella mål och fortsätter översynen av portföljen, med sikte på ökad lönsamhet, säger Peter Wallin.

Bolaget presenterade också idag rapporten för fjärde kvartalet och bokslutet för 2022

Omsättningen sjönk 3,4 procent till 6 161 miljoner kronor (6 377).

Rörelseresultatet blev 338 miljoner kronor (633), med en rörelsemarginal på 5,5 procent (9,9).

Resultatet före skatt var 261 miljoner kronor (596).

Resultatet efter skatt blev 211 miljoner kronor (488), en minskning med 56,8 procent mot föregående år.

Under kvartalet har bolaget tagit en engångskostnad på 118 miljoner kronor kopplat till tidigare projekteringskostnader och avsättningar för risker.

Vidare flaggar bolaget för att man ska göra besparingar på cirka 370 miljoner kronor på helårsbasis från och med 2024. Det kommer påverka cirka 15 procent av Bonavas arbetsstyrka, säger vd och koncernchef Peter Wallin. Det är en ökning på 150 miljoner kronor jämfört med de redan aviserade förändringarna under 2022.
– Efterfrågan förblev låg under det fjärde kvartalet, även om prisbilden är stabil på de flesta av våra marknader. Höga energipriser och stigande räntor gör beslutet om att köpa ett nytt hem svårare för många. Den svaga marknaden gör att vi behöver anpassa verksamheten ytterligare och vi genomför en rad åtgärder, permanenta och tillfälliga, som kommer att påverka cirka 15 procent av den totala arbetsstyrkan, säger Peter Wallin.

Resultat per aktie hamnade på 1,96 kronor (4,56), vilket innebär en minskning med 57,0 procent mot föregående år.

Ingen utdelning föreslås (3,50).

– Att bibehålla en stark balansräkning är centralt i osäkra tider och en förutsättning för att kunna agera när möjligheter dyker upp. Dessa överväganden ligger till grund för styrelsens förslag att inte lämna utdelning för verksamhetsåret 2022, säger Peter Wallin om beslutet.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Roger Akelius: "Leiv behövs hos SBB"

Bolag För Fastighetssverige kommenterar Akelius grundare Roger Akelius fredagens stora bomb i fastighetsbranschen – att Ilija Batljan avgår som vd för SBB och ersätts av Akelius CFO Leiv Synnes.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige