Image

Newsec: Nya vinnare skapas på fastighetsmarknaden

Sverige Newsec konstaterar i sin makroekonomiska långtidsprognos att den globala ekonomiska utvecklingen skapar nya vinnare på fastighetsmarknaden.
Publicerad den 23 April 2012
Arvid Lindqvist. Bild: Newsec. Bild: Newsec
Arvid Lindqvist. Bild: Newsec.

I prognosen skriver Newsec:
“Finanskrisen 2008 var ett paradigmskifte där 15 år av kraftig exportledd tillväxt övergick i skuldreducering och svag ekonomisk utveckling. Efter en svag global återhämtning är vi nu åter i lågkonjunktur och det närmaste året kommer att karakteriseras av fortsatt oro på finansmarknaden, finanspolitisk åtstramning, politiska låsningar i USA samt ekonomisk inbromsning i Asien och Latinamerika.”

”Den svaga globala tillväxten håller nere kapacitetsutnyttjandet och därmed både realräntor och inflation. Trots att arbetslösheten ligger på historsikt höga nivåer både i Europa och USA, kommer västvärlden enligt Newsecs huvudscenario inte fastna i en utdragen stagnation. Anledningen är att allmänheten inte kommer att acceptera fortsatt hög arbetslöshet och svag tillväxt. De kommer att kräva fler arbeten av sina politiker och politikerna kommer att göra allt de kan för att leverera.
I och med att förmågan till finanspolitiska stimulanser är begränsad ökar detta pressen på västvärldens centralbanker. Tillväxt och sysselsättning kommer att skapas genom fortsatt expansiv penningpolitik där centralbankerna, utöver inflationen, till allt större del beaktar faktorer som kapacitetsutnyttjande och arbetslöshet. Med en bredare målformulering kan en något högre inflation accepteras, vilket i sin tur medför att tillväxten på sikt tar fart.”

“Under de närmast följande åren fortsätter kombinationen av lokal tillväxt med låga globala räntor skapa goda förutsättningarna för den svenska fastighetsmarknaden. På tre till fem års sikt kommer dock det globala skiftet med högre inflation och starkare tillväxt att förändra kapitalförvaltarnas spelplan. Tillväxten kommer att driva upp realräntorna från dagens rekordlåga nivåer mot det historiska snittet på 1,5-2 procent, medan ett högre globalt inflationstryck pressar upp de nominella långräntorna mot 4-procentnivån. På fastighetsmarknaden slår detta huvudsakligen igenom på tre sätt:
• Starkare tillväxt och högre inflation ökar hyrestillväxten.
• Förutsättningarna för aktier och obligationer förbättras, vilket gör att fastigheters unika förmåga att generera real tillväxt reduceras.
• Fastighetssegment med låga direktavkastningskrav påverkas mest."
- Sammantaget gör detta att de bäst avkastande fastigheterna på lång sikt är de med en kombination av stabila kassaflöden och något högre direktavkastningskrav, säger Arvid Lindqvist, chefsekonom på Newsec.

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

De investerade mest i det egna beståndet under 2023

Lista Fastighetssverige listar nu vilka noterade bolag som investerade mest i sina fastigheter under föregående år.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige