Image
Johan Tengelin.
Johan Tengelin. Bild: Magnolia Bostad

Magnolia presenterar starka siffror, nya mål och ny utdelningspolicy

Bolag Styrelsen i Magnolia Bostad har beslutat om nya mål och ny utdelningspolicy. Bolagets verksamhetsmål och finansiella mål grundas i bolagets affärsplan som inkluderar hyresbostäder, bostadsrätter, samhällsfastigheter och hotell, både för försäljning och egen förvaltning.
Publicerad den 24 Februari 2021

Mot bakgrund av Magnolia Bostads satsning på utveckling av fastigheter för egen förvaltning har styrelsen gjort en översyn av bolagets mål och utdelningspolicy för att de bättre ska avspegla den framtida affären.

Verksamhetsmål:
# Magnolia Bostad ska innan slutet av 2025 inneha minst 4 000 färdigställda boenden i egen förvaltning alternativt inneha förvaltningsfastigheter med ett marknadsvärde om minst åtta miljarder kronor. Detta avser Magnolia Bostads egna ägande och bolagets ägarandel i JV-bolag.
# Magnolia Bostad ska produktionsstarta minst 3 000 boenden per år, sett som ett genomsnitt över en konjunkturcykel.

Finansiellt mål:
# Soliditeten ska uppgå till minst 30 procent.
# Dessa nya mål ersätter tidigare kommunicerade verksamhetsmål och finansiella mål.

Utdelningspolicy:
# Aktieutdelningen ska långsiktigt motsvara upp till 30 procent av resultatet. Magnolia Bostad kommer de närmaste åren prioritera investeringar i byggrättsportföljen samt i förvaltningsfastigheter, vilket kommer innebära ingen eller låg utdelning under denna period.

Samtidigt presenterar Magnolia Bostad siffror för 2020.

Januari – december 2020
# Nettoomsättningen uppgick till 2 358 mkr (896).
# Rörelseresultatet uppgick till 906 mkr (366), varav 336 mkr (348) avser värdeförändringar på förvaltningsfastigheter.
# Periodens resultat före skatt uppgick till 725 mkr (194) och resultat efter skatt uppgick till 688 mkr (157).
# Resultat per aktie, efter avdrag för minoritetens andel uppgick till 17,40 kr (3,41).
# I linje med den nya utdelningspolicyn föreslår styrelsen att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2020.

Oktober – december 2020
# Nettoomsättningen uppgick till 572 mkr (501).
# Rörelseresultatet uppgick till 278 mkr (34), varav 239 mkr (-4) avser värdeförändringar på förvaltningsfastigheter.
# Periodens resultat före skatt uppgick till 227 mkr (-9) och resultat efter skatt uppgick till 202 mkr (10).
# Resultat per aktie, efter avdrag för minoritetens andel uppgick till 5,50 kr (0,13).

Viktiga händelser oktober – december 2020
# Johan Tengelin tillträder 1 december som vd.
# Förvärvar sex projekt om 3 000 bedömda byggrätter belägna i Borås, Ystad, Göteborg och Strängnäs.
# Fördjupar samarbete med SBB genom att bilda nytt JV-bolag som förvärvar fyra projekt om cirka 2 300 bostäder från Magnolia Bostad och ett projekt om cirka 250 bostäder från SBB.
# Säljer två äldreboenden belägna i Nacka och Östersund till SBB.
# Säljer två projekt till Heimstaden Bostad: Nya Hovås om 180 boenden med ett bedömt fastighetsvärde vid färdigställande om 450 mkr och Söderbymalm i Haninge om cirka 350 boenden. Projektet i Haninge utvecklades initialt för egen förvaltning och resultatet från transaktionen redovisas därmed som värdeförändring förvaltningsfastigheter.
# Säljer ett projekt i Sundbyberg om 200 hyresrätter till CBRE Global Investors. Bedömt fastighetsvärde vid färdigställande uppgår till cirka 588 mkr.
# Extra bolagsstämma beslutar om utdelning om 2 kronor per aktie för verksamhetsåret 2019.
# Emitterar ett nytt icke-säkerställt grönt obligationslån om 550 mkr samt genomför frivilligt återköp av vissa utestående obligationer.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY