Image
Johan Skoglund.
Johan Skoglund. Bild: JM

JM: Stabilt i Q1, men osäkra framtidsutsikter

Bolag JM:s intäkter och antal sålda bostäder ökade under Q1. Samtidigt ser bolaget en ökad försiktighet till följd av covid-19.
Publicerad den 28 April 2020

Intäkterna ökade till 3 814 mkr (3 669) och intäkterna exklusive JM Entreprenad Region Hus, under avveckling, uppgick till 3 768 mkr (3 719).

Rörelseresultatet ökade till 483 mkr (313). Rörelsemarginalen ökade till 12,7 procent (8,5). Rörelseresultatet exklusive JM Entreprenad Region Hus uppgick till 491 mkr (506) och rörelsemarginalen till 13,0 procent (13,6).

Resultatet före skatt ökade till 462 mkr (291). Resultat efter skatt ökade till 364 mkr (228).

Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna uppgick till 23,3 procent (18,4). Resultatet per aktie under första kvartalet ökade till 5,20 kronor (3,30).

Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till 188 mkr (468).

Antal sålda bostäder ökade till 805 (667) och produktionsstarterna ökade till 637 (406).

Vd Johan Skoglund:

– Vi har haft ett bra första kvartal där JM:s strategi för att överbrygga den akuta covid-19 perioden är att värna kassaflöden och produktions-kapaciteten.

– I Norge har aktiviteten på bostadsmarknaden varit god under kvartalet men marknaden har blivit mer avvaktande mot slutet av kvartalet. I Finland har bostadsmarknaden varit stabil intill dess covid-19 problematiken accentuerades vid kvartalsskiftet. Den restriktiva hanteringen av covid-19 i Norge och Finland förväntas minska efterfrågan för bostäder under en period.

– Covid-19 och dess följdeffekter skapar osäkerhet och risker under en period. JM står dock starkt avseende såväl affärsmodell som finansiellt. Andelen bokat och sålt av pågående bostadsproduktion ligger på en hög nivå och än högre för projekt som avslutas under 2020.

– Detta tillsammans med hittills mycket begränsade störningar, bemanningsmässigt och i leverantörskedjor, ger förutsättningar att upprätthålla verksamheten rimligt stabilt även under en svagare marknadsperiod. Vi har haft ett bra första kvartal där JMs strategi för att överbrygga den akuta covid-19 perioden är att värna kassaflöden och produktionskapaciteten. Hittills dimensioneras verksamheten naturligt inom ramen för vår affärsmodell, som har god anpassningsförmåga utifrån rådande efterfrågeläge.

– Vi har haft en fortsatt stabil utveckling av bostadsaffären i såväl Sverige som Norge och Finland under det första kvartalet med fortsatt god försäljning och produktionsstartsnivå. Utbudet av nyproducerade bostäder på marknaden har minskat under första kvartalet 2020 i både Stockholm och övriga Sverige.

– Sedan slutet av mars har en försiktighet inträtt hos kunderna hänförligt till covid-19. Denna försiktighet bedöms råda under en period, där varaktigheten inte går att överblicka, varvid vi förväntar en minskad efterfrågan. Vi bedömer den underliggande efterfrågan för bostäder på våra marknader som fortsatt god. Boknings- och försäljningsnivån är hög i de projekt som avslutas under 2020 på samtliga våra marknader. Detta ger förutsättningar för bibehållen produktion och stabilt kassaflöde även under en period med svagare efterfrågan förutsatt fortsatt stabilitet i bemanning och leverantörskedjor.

– Vi har sett en fortsatt god efterfrågan för JMs bostäder från kunder i Stockholm under kvartalet där dock amorteringskrav fortsatt påverkar. Inte minst har vi haft mycket god efterfrågan för de ägarlägenheter som vi har i pågående produktion. Den gradvisa förbättringen av marknaden har givit en positiv boknings- och försäljningsutveckling i Stockholm med 347 sålda bostäder under det första kvartalet jämfört med 238 samma period föregående år och 353 under det fjärde kvartalet 2019.

– Inför det andra kvartalet ser vi en försiktighet, hänförligt till covid-19, från våra kunder i Stockholm som förväntas minska efterfrågan under en period. Vi ser samtidigt positivt på att Finansinspektionen nu medger amorteringsfrihet till och med juni 2021. Bostadsverksamheten i Stockholm har haft en fortsatt god lönsamhetsnivå och god nivå produktionsstarter under kvartalet. Tidigare fördröjda produktionsstarter av projekt i avvaktan på myndighetsbeslut har kunnat startas under kvartalet till höga bokningsnivåer.

– Bostadsverksamheten i övriga Sverige uppvisade god lönsamhets-nivå med god försäljning och nivå produktionsstarter under kvartalet. Inför det andra kvartalet ser vi en försiktighet hänförligt till covid-19, även från våra kunder i övriga Sverige, som förväntas minska efterfrågan under en period.

– Vi är väl positionerade med en god projektportfölj som löpande förädlas för framtidens boende, samtidigt som vår starka finansiella position ger oss handlingsfrihet. De fundamentala och långsiktiga förutsättningarna är fortsatt goda för en positiv utveckling för vår affär.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Fastator-toppen om krisbolagets utsatta läge

Bolag Med ett Fastator som redovisar minskat substansvärde, minskande omsättning och en ökande rörelseförlust har styrelseledamoten och tillförordnade vd:n Björn Rosengren inga svårigheter att hålla sig för skratt. Fastighetssverige fångade upp honom för att få hans syn på bolagets framtid.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige