Image

Omvänt förvärv tar Brinova till börsen

Transaktioner Erik Paulssons och Gustaf Hermelins Brinova är på väg tillbaka till börsen. Detta genom ett omvänt förvärv – Catena köper Brinova Logistik för 3,8 miljarder kronor och betalar med nyemitterade aktier. Gustaf Hermelin föreslås som vd för nya Catena. Affären innebär att Brinova tar bakvägen till börsen och Catena får möjlighet att utveckla sitt Solnaprojekt i egen regi.
Publicerad den 21 Augusti 2013
Gustaf Hermelin. Bild: Catena
Gustaf Hermelin. Erik Paulsson. Bild: Eddie Ekberg
Erik Paulsson.

För Catenas del stärker affären möjligheterna att genomföra exploateringen av utvecklingsfastigheten i Solna samt stärker förutsättningarna för en attraktiv utdelningspolitik.

Detaljplanen för Catenas utvecklingsfastighet i Solna bedöms vinna laga kraft under senare delen av 2013, innebärande att Catena innehar byggrätter motsvarande cirka 70 000 kvadratmeter kommersiell yta samt cirka 800 lägenheter. Att fullt ut genomföra projektet är kostnadsberäknat till drygt fyra miljarder kronor med en genomförandetid om cirka tio år.

Catena står nu inför beslut om hur ett genomförande av erhållen detaljplan skall ske. Två huvudalternativ föreligger; att genomföra projektet i egen regi eller att avyttra hela eller delar av projektet. Catenas bedömning är att det, givet marknadsförutsättningarna, ger ett bättre ekonomiskt utfall att fortsätta driva utvecklingen i egen regi.

- Catenas projekt i Solna är till sin storlek och komplexitet sådan att Catena behöver en större kapital- och kompetensbas för att fullt ut kunna tillgodogöra sig projektets värdepotential. Genom affären med Brinova får Catena dessa resurser samtidigt som bolaget tillförs ett intressant fastighetssegment, säger Henry Klotz, styrelseordförande i Catena.

Brinova kommer att inneha 54 procent av kapitalet och rösterna i det nya bolaget. Sten Mörtstedts CLS Holdings, som varit största ägare i Catena kommer att äga 13,8 procent.

- För Brinova är affären med Catena ett steg i renodlingen mot att äga minoritetsposter i noterande svenska fastighetsbolag. Vi kommer att vara långsiktiga ägare i Catena, där jag ser stora utvecklingsmöjligheter, säger Erik Paulsson, huvudägare i Brinova.

- Brinova har en stark fastighetsrörelse med fokus på konkurrenskraftiga logistikfastigheter i strategiska lägen. Denna position har uppnåtts tack vare en organisation med hög kompetens och förmåga att tillgodose högt ställda kundkrav. Jag vill fortsätta utvecklingen av det nya Catena och växa genom förvärv och nyproduktion, säger Gustaf Hermelin, vd för Brinova, föreslagen som ny vd för Catena.

Brinova Logistik AB äger i dag 43 logistik- och lagerfastigheter med en uthyrningsbar area om 655 000 kvadratmeter. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till attraktiva logistiklägen. Fastigheter i Stockholmsområdet, Göteborg, Örebro, Helsingborg och Jönköping svarar för 86 procent av hyresvärdet.

Hyresintäkterna uppgår till cirka 346 miljoner kronor med en återstående genomsnittlig kontraktstid om cirka 5 år.

Förvärvets nettovärde efter avdrag för befintliga skulder uppgår till 1 145 miljoner kronor. Förvärvet finansieras genom en riktad emission till Brinova av 13,6 miljoner aktier till kurs 84 kronor, vilken baseras på genomsnittskursen för Catenas aktie 15 handelsdagar fram till den 20 augusti 2013. Efter genomförd emission uppgår aktieantalet i Catena till 25,2 miljoner aktier.

De nyemitterade aktierna motsvarar 54 procent av antalet aktier i Catena efter genomförd emission. Brinova har erhållit dispens från budplikt hos Aktiemarknadsnämnden.

Affären ökar det egna kapitalet i Catena från 0,5 miljarder per den 30 juni 2013 till 1,6 miljarder och tillför Catena en intjäning på årsbasis om cirka 150 miljoner kronor före skatt.

Eget kapital per aktie ökar från 43 kronor per den 30 juni 2013 till 63 kronor.

Vid genomförd affär är avsikten att Brinovas vd Gustaf Hermelin föreslås bli ny vd för Catena samt att Gustaf Hermelin byter sitt nuvarande ägande i Brinova mot ett direktägande i Catena.

Catenas nuvarande vd Andreas Philipson övergår till en ny roll med fokus på Catenas utvecklingsprojekt i Solna.

Affären tillför Catena en organisation med lång erfarenhet inom logistiksektorn och att driva och utveckla fastighetsbolag.

Aktieägare i Catena motsvarande 72 procent av kapital och röster har ställt sig positiva till affären och har uttalat att man kommer att rösta för genomförande av emissionen.

Avtalet är villkorat av slutförd due diligence, externa kreditgivares medgivande och att extra bolagsstämma i Catena fattar beslut om en riktad emission till Brinova.
Catella Corporate Finance är finansiell rådgivare och Nord & Co Advokatbyrå är legal rådgivare till Catena i samband med affären.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Catena AB på Branschguiden

Raka spåret till smartare logistik

På ett hållbart sätt och genom samarbete utvecklar vi på Catena effektiva logistikanläggningar som försörjer storstadsregioner i Skandinavien.
Vi erbjuder Sveriges bästa nät av moderna och strategiskt placerade fastigheter som erbjuder optimala förutsättningar för ett smartare lager- och varuflöde.

Genom proaktivt arbete och kontinuerlig bevakning av trender inom logistikmarknaden kan vi säkerställa att våra kunder är rustade för framtidens logistik.

Läs mer om Catena AB på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Dystra siffran blottar mager start för finska transaktionsåret

Bolag Den finska transaktionsmarknaden började sakta in under Q3 2022 och hittills under 2023 har aktiviteten varit skral med en transaktonsvolym på ynka 300 miljoner euro, drygt tre miljarder kronor. För helåret 2022 nådde den finska marknaden upp i en volym på 7,2 miljarder euro. Hanna Kaleva på KTI berättar mer om det finska fastighetsåret 2022 och utsikterna för 2023.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige