Image
Caroline Arehult.
Caroline Arehult. Bild: Hemfosa

Hemfosas nya utdelning: 2,40 kronor per aktie

Bolag Hemfosa satsar på att växa till 50 miljarder i fastighetsvärde om fem år. Som en följd av det nyligen sänkta utdelningsandelen blir utdelningen i år 2,40 kronor per stamaktie.
Publicerad den 15 Februari 2019

• Hyresintäkterna uppgick till 683 mkr (545) för kvartalet och 2 525 mkr (2 103) för perioden. Driftnetto uppgick till 509 mkr (378) för kvartalet och 1 792 mkr (1 484) för perioden.

• Förvaltningsresultatet uppgick till 364 mkr (277) för kvartalet, en ökning med 31 procent, motsvarande 2,00 kr per stamaktie (1,58) och till 1 204 mkr (1 173 mkr) för perioden, motsvarande 6,52 kr per stamaktie (6,74). Föregående år påverkades periodens förvaltningsresultat av en hög värdeökning på delägda fastigheter, som redovisas inom resultatandel i joint ventures.

• Årets resultat efter skatt uppgick till 454 mkr (250) för kvartalet, motsvarande 2,54 kr per stamaktie före utspädning (1,41) och till 2 030 mkr (1 949) för perioden motsvarande 11,97 kr per stamaktie före utspädning (11,66). Koncernens resultat efter skatt påverkades av utdelningen av Nyfosa och uppgick till 2 360 mkr, se vidare not 11.

• Substansvärde (EPRA NAV) per stamaktie uppgick till 75,11 kr per 31 december 2018. Nedgången mot föregående år beror på utdelningen av Nyfosa.

• Intjäningsförmågan per 31 december 2018 uppgick till 1 360 mkr.

• Styrelsen föreslår en utdelning om 2,40 kr per stamaktie med utbetalning kvartalsvis om 0,60 kr samt en utdelning om 10,00 kr per preferensaktie med utbetalning kvartalsvis om 2,50 kr per preferensaktie.


Vd Caroline Arehult:
– Vi startade 2019 med att presentera vår affärsplan med uppdaterad strategi och nya finansiella mål. Dessutom redovisar vi nu ett positivt 2018 med ett ökat förvaltningsresultat tillsammans med en stabil finansiell ställning. En bra plattform för arbetet vi har framför oss när vi nu ska växa från 36 mdkr till 50 mdkr i fastighetsvärde inom fem år.

– Vi har lämnat det opportunistiska bakom oss i och med utdelningen av Nyfosa och tar nu sikte på en strukturerad tillväxt där vårt första mål är inställt på 50 mdkr i fastighetsvärde inom fem år, med god lönsamhet och bibehållen låg risk. Vi ser vägen framåt som en evolution, där vi bevarar och utvecklar den gedigna plattform som redan finns i Hemfosa, samtidigt som vi adderar en hel del som är nytt. Sammantaget gör det oss ännu starkare.

– Det vi adderar är bland annat en ännu tydligare specialisering på samhällsfastigheter. Med det kommer också ett större fokus på långsiktighet och hållbarhet som en integrerad del i verksamheten.

– Vi kommer även att kombinera entreprenörsandan i organisationen med en ökad struktur för att kunna skala upp verksamheten och samtidigt behålla snabbheten. Ett exempel på detta är paketering av vår kunskap om exempelvis skolor och vårdboenden i koncept. Koncepten tydliggör vårt erbjudande som långsiktig fastighetsägare och förvaltare samt bygger på vår erfarenhet av hur byggnaden kan stödja hyresgästens verksamhet på bästa sätt.

– Att vi jobbar långsiktigt med våra kundrelationer ser vi hela tiden positiva effekter av. Ett exempel på detta finns i fastigheten Karolinen i Karlstad. Från början hyrde kommunen ca 500 kvm men harsedan successivt fyllt på med nya kommunala verksamheter och hyr idag ca 7 000 kvm. Snart välkomnar vi t ex Gymnasieförvaltningen som samlokaliserar med Barn- och Ungdomsförvaltningen som redan är hyresgäst i huset. Dessutom pågår diskussioner rörande ytterligare yta som kommunen vill hyra.

– Som ett resultat av den goda dialogen med Karlstad kommun har vi även byggt om den intilliggande fastigheten Mätaren från kontorshotell till en kommunal förskola. Denna typ av fastighetsutveckling pågår ständigt i våra regioner där förvaltningsorganisationen gör ett fantastiskt jobb genom att ha en nära relation med våra hyresgäster.

– Behovet av samhällsfastigheter ökar på våra marknader med växande befolkning och högre andel yngre och äldre. Antalet förskolor, skolor och vårdboenden måste öka kraftigt. Det är en tuff situation för kommuner och landsting där Hemfosa kan vara med och bidra till att lösa de växande behoven genom att bygga nytt men också ta över ägandet i de fall kommunerna vill frigöra resurser.

– Mot denna bakgrund ser vi att Hemfosa har förutsättningarna på plats för den ambitiösa tillväxt i fastighetsbestånd och lönsamhet vi satt som mål. Den övervägande delen av tillväxten bedömer vi kommer ske genom förvärv av fastigheter på samtliga marknader. Vi kommer att göra en tydlig satsning på att växa i Finland för att där närma oss samma starka position som vi har i Norge och Sverige.

– Projektutvecklingen kommer att utgöra en ökande andel av vår tillväxt. Vi räknar med att cirka en tredjedel av tillväxten under perioden är kopplad till projekt, från mindre anpassningar till stora till- och nybyggnationer, alltid med tecknade hyresavtal innan projektstart. Vi driver våra projekt genom strategiska samarbeten med etablerade aktörer men även i ökad grad i egen regi, i takt med att vi etablerar en större, egen projektorganisation.

– Mål och strategier är nu på plats och vår marknad är fylld av möjligheter. Vi är redan i full gång och utvärderar intressanta affärer på alla tre marknader samt står i startgroparna med flera nya projekt. Vi har en organisation med väldigt engagerade medarbetare som nu vill bygga Hemfosa 2.0, med kloka affärer, goda relationer och bra lokaler för de viktigaste människorna i samhället. Hemfosa är väl positionerat för att ta tillvara alla spännande möjligheter och jag ser fram emot att, tillsammans med mina kollegor, förverkliga vår plan framåt.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Flyttar in i centralt pangläge – tar över efter amerikanska jätten

Uthyrning Under våren stängde Pizza Hut en av sina två Göteborgs-restauranger, centralt belägen i Sigillets fastighet i korsningen Kungsgatan-Västra Hamngatan inom CBD. Nu har en populär koncept-aktör huggit på den vakanta lokalen och kommer att slå upp portarna i höst. Fastighetssverige berättar mer.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige