Image
Eva Landén.
Eva Landén. Bild: David Schmidt/Pixprovider

Corem: Substansvärde sjunker kraftigt efter börsnedgång

Bolag Corems substansvärde sjunker till 18,54 kronor per aktie, jämfört med 22,74 vid årsskiftet. Detta sedan värdeförändringar på finansiella placeringar påverkat med -1 633 miljoner kronor.
Publicerad den 24 April 2020

Q1-siffrorna:
• Intäkterna uppgick till 223 mkr (270).
• Driftsöverskottet uppgick till 166 mkr (192).
• Förvaltningsresultatet ökade till 117 mkr (101).
• Värdeförändringar fastigheter uppgick till 81 mkr (173).
• Värdeförändringar på finansiella placeringar påverkade resultatet med totalt -1 633 mkr (–), varav -1 136 mkr avsåg innehavet i Klövern.
• Resultat efter skatt uppgick till -1 402 mkr (262), motsvarande -4,13 kr per stamaktie (0,67).
• Substansvärde (NAV) per stamaktie uppgick till 18,54 kr, jämfört med 22,74 kr per 31 december 2019.
• Värdet på fastighetsportföljen uppgick till 12 427 mkr (12 114), efter förvärv av en fastighet samt investeringar om 170 mkr i ny-, till- och ombyggnationer.
• Per 31 mars 2020 uppgick verkligt värde för innehavet i Klövern till 2 055 mkr (3 191).
• Corem har under perioden återköpt 21 075 000 egna stamaktier av serie B.

Vd Eva Landén:
– Trots att pandemin som drabbat världen blev påtaglig i Sverige först i mars, präglar den rapporteringen av hela det första kvartalet 2020. Utbrottet av covid-19 har på kort tid fått konsekvenser världen över, för såväl privatpersoner som företag. Det råder stor osäkerhet kring den framtida konjunkturutvecklingen och de ekonomiska effekter som krisen för med sig på både kort och lång sikt. Corem står på stabil grund och har fortsatt goda framtidsutsikter på lång sikt, tack vare en stark balansräkning, fastigheter i bra lägen och hyresgäster inom flera olika branscher.

– Fastighetsverksamheten är fokuserad till storstadsregionerna, med 57 procent av värdet i Stockholm och med en väldiversifierad kundbas spridd över olika branscher. Corems huvudfokus på lager och logistik i last mile-lägen innebär en låg exponering mot de branscher som hittills drabbats hårt av pandemin, exempelvis inom besöksnäringen och sällanköpshandeln. Det är dock naturligtvis oundvikligt att även Corem påverkas av coronavirusets spridning, genom dess inverkan på verksamheters betalnings-förmåga och i sin tur Corems intjäning.

– I takt med att e-handeln fortsätter att växa, och samtidigt erfar ett ökat tryck till följd av de rekommendationer som innebär att fler stannar hemma och handlar varor hemifrån, ökar trycket på etableringar i lägen med god tillgänglighet. Nettouthyrningen för det första kvartalet var positiv och vi har under kvartalet genomfört ett antal omförhandlingar samt nyuthyrningar. Vi ser en stor bredd i verksamhetsslag, flera e-handelsaktörer och noterar att flera uthyrningar avser befintliga kontrakt som omförhandlats till längre avtal med högre hyresnivå. Vi är glada att få hälsa vår nya hyresgäst MatHem välkommen till Järfälla där vi snabbt anpassar för deras inflytt.

– Intäkterna för kvartalet uppgår till 223 mkr, vilket motsvarar en ökning om 2 procent för jämförbart bestånd. Förvaltningsresultatet har ökat med 16 procent till 117 mkr, delvis till följd av lägre driftkostnader under den milda vintern men även hyreshöjningar och ett lägre finansnetto, som nu inkluderar aktieutdelningar.

– Kvartalets resultat efter skatt är negativt, vilket i stor utsträckning beror på att de indirekta fastighetsplaceringarna i noterade fastighetsaktier erfarit en nedgång på börsen på grund av den globala oron. Värdet på de kortfristiga placeringarna i fastighetsbolagsaktier är volatila under rådande marknadsförutsättningar, men att betrakta som en likviditetsreserv.

– Vår finansiella styrka är god. Corem har under det första kvartalet återbetalat en obligation som förföll den 24 mars och har inga ytterligare obligationsförfall under 2020. Vi har i februari framgångsrikt emitterat ett obligationslån på bra räntenivå, vilket skapat likviditetsutrymme. Belåningsgraden uppgick per 31 mars till 40 procent och den justerade soliditeten till 49 procent.

– Fastigheter för citynära logistik, som är det fastighetssegment som Corem är verksamt inom, bedöms ha stabila marknadsförutsättningar och fortsatt långsiktigt goda framtidsutsikter. Lager och logistik har attraherat mycket kapital under föregående år, från både inhemska och internationella investerare. Vi arbetar fortsatt för att öka fokus på hållbarhet i verksamheten; ekologiskt och miljömässigt, men även socialt och ekonomiskt. Vi vill utgöra en positiv kraft i den omställning som pågår i vår omgivning, som förväntas ta ytterligare kliv framåt i efterdyningarna av den kris vi nu upplever.

– Vi gick in i 2020 med bättre finansiell ställning än någonsin tidigare och goda förutsättningar för att kunna genomföra projekt och förvärv. Det är förutsättningar som nu skapar stabilitet och uthållighet i en tid av oro. Vi har förvaltning med egen personal, som fortsätter att arbeta nära kunderna för att skapa värden. Corem har generellt hyresgäster med starka balansräkningar och god uthållighet, som även i dessa utsatta tider följer tecknade hyresavtal. Dock har ett antal av våra hyresgäster det tufft just nu och flertalet kunder efterfrågar uppskov med hyresbetalningar eller andra former av hyreslättnader. Vi arbetar med varje kunds behov individuellt, för att se hur vi kan stödja de hyresgäster som verkligen behöver kortsiktig hjälp från oss för att klara sig genom den pågående pandemin, och hitta lösningar som värnar våra kunder långsiktigt. I en del fall har det resulterat i att hyresinbetalningar sker månadsvis istället för kvartalsvis. Sammanlagt har vi träffat överenskommelser avseende 21 mkr av de hyresintäkter som aviserats för Q2, där 20 mkr avser månadsbetalning eller att på annat sätt dela upp hyran som skulle betalas per sista mars.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Corem Property Group på Branschguiden

Corem har sedan starten 2007 förvärvat, förvaltat och förädlat kommersiella fastigheter i Sverige och Danmark. Vi har ett långsiktigt perspektiv i allt vi gör och förvaltar fastigheterna med egen personal med målet att vara en riktigt bra affärspartner, med närhet till våra hyresgäster.

Genom 2021 års förvärv av Klövern kompletterades Corems bestånd av fastigheter för citynära logistik med Klöverns bredare fastighetsbestånd med tonvikt på kontor. Tillsammans är vi nu ett av Nordens ledande fastighetsbolag, med ett brett utbud av kommersiella lokaler och fortsatt foku...

Läs mer om Corem Property Group på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Northvolt backar från fabriksplaner – här är Borlänges största fastighetsägare

Bolag En bomb slog ner i Borlänge under onsdagen. Batteritillverkaren Northvolt skrotar sina planer på att bygga en fabrik i staden och 1 000 jobb uteblir. Samtidigt framkommer det att bolaget vill sälja den 900 000 kvadratmeter stora marken. Fastighetssverige har kartlagt de tio största fastighetsägarna i kommunen.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige