Image
Eva Landén.
Eva Landén. Bild: David Schmidt/Pixprovider

Corem justerar upp finansiella mål

Bolag I samband med Q3-rapporten justerar Corem upp sina finansiella mål.
Publicerad den 25 Oktober 2019

Niomånaderssiffrorna:
• Intäkterna uppgick till 749 mkr (704).
• Driftsöverskottet uppgick till 557 mkr (543).
• Förvaltningsresultatet uppgick till 313 mkr (280).
• Värdeförändringar fastigheter uppgick till 1 462 mkr (290), Värdeförändringar finansiella placeringar, inklusive omklassificeringseffekt Klövern om 276 mkr, till 305 mkr (-), och värdeförändringar derivat uppgick till -106 mkr (42).
• Resultat efter skatt uppgick till 2 033 mkr (744), motsvarande 5,43 kr per stamaktie (1,89).
• EPRA NAV ökade med 51 procent till 19,72 kr, jämfört med 13,05 kr per 30 september 2018.
• Värdet på fastighetsportföljen uppgick till 11 464 mkr (13 479), efter förvärv av fem fastigheter, försäljning av 30 fastigheter, samt investeringar om 277 mkr.
• Frånträde av en portfölj om 30 fastigheter har skett per 5 juli 2019 med en total uthyrbar area om 500 000 kvm. Beräknat resultat från transaktionen uppgår till cirka 630 mkr.
• Från 1 juli 2019 har innehavet i Klövern omklassificerats till Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde. Per 30 september 2019 uppgick verkligt värde till 2 549 mkr.
• Styrelsen har beslutat justera upp två finansiella mål. Långsiktigt mål för räntetäckningsgrad är minst 2,0 ggr (1,5) och för soliditet att minst uppgå till 30 procent (25).

Vd Eva Landén:
– Corems tredje kvartal summeras med positiv nettouthyrning, ökad uthyrningsgrad och kraftigt stärkt balansräkning. Efterfrågan på vår typ av lokaler är god och vi ser med tillförsikt på både uthyrningsläget och projektmöjligheter framåt. Den strukturaffär vi avtalade under det andra kvartalet, försäljning av en fastighetsportfölj med ett underliggande fastighetsvärde om 4 218 mkr, genomfördes per 5 juli 2019. Affären har, tillsammans med ökade fastighetsvärden i befintligt bestånd, gett en stark balansräkning och goda finansiella möjligheter för framtida investeringar. Mot bakgrund av detta har styrelsen beslutat att justera upp två finansiella mål. Nytt långsiktigt mål för räntetäckningsgrad är minst 2,0 ggr och för soliditet att minst uppgå till 30 procent. Uthyrningsarbetet är fortsatt framgångsrikt, med flera större uthyrningar där vi både välkomnar nya kunder och förlänger samarbetet med befintliga kunder. Vi avslutar niomånadersperioden med en positiv nettouthyrning om 34 mkr, varav 18 mkr under tredje kvartalet.

– Marknadsläget är fortsatt starkt inom logistiksegmentet. Efterfrågan är stor på våra typer av lokaler, som är belägna med bra infrastrukturell tillgänglighet och ger våra kunder möjlighet att snabbt nå ut och bli nådda – s.k. last mile lägen. En viktig framgångsfaktor är att kunna erbjuda flexibla lokaler där kontor kombineras med lager- och logistikytor. Städernas växande behov av resurssmarta logistiklösningar ser vi tydligast i storstadsregionerna.

– Det positiva marknadsläget inom lager- och logistikfastigheter i kombination med sänkta långräntor attraherar både inhemska och internationella investerare. Med en hög och ökad efterfrågan ser vi också stigande fastighetsvärden. Avkastningskraven har under 2019 varit rekordlåga. Corems genomsnittliga vägda direktavkastningskrav i portföljen har sänkts till 5,9 procent.

– Genom försäljningen till Blackstone i början av juli renodlas vår fastighetsportfölj geografiskt samtidigt som affären ger oss mycket stärkta finansiella möjligheter för framtida intressanta investeringar i våra prioriterade lägen. Efter genomförd affär och tillsammans med periodens resultat ökar vår justerade soliditet till 53 procent från 38 procent jämfört samma tidpunkt föregående år, samtidigt som belånings-graden minskat till 27 procent jämfört med 55 procent. Vårt fastighetsbestånd är nu geografiskt fokuserat till storstadsregionerna och beläget i väl samlade förvaltningsenheter som innebär effektiv och närvarande förvaltning.

– Vi fortsätter investera i nybyggnads- och fastighetsutvecklingsprojekt, ett bra sätt att kunna erbjuda våra kunder attraktiva lokaler och långsiktigt få god avkastning liksom förädling av fastigheterna. Pågående projekt, i form av nybyggnationer och större hyresgästanpassningar, omfattar cirka 68 000 kvm och till en investeringsvolym om drygt 750 mkr.

– Intäkterna under perioden ökar med drygt 6 procent, förvaltningsresultatet ökar med 12 procent och uppgår till 313 mkr. Från 1 juli 2019 har innehavet i Klövern klassificerats om från intressebolag till finansiell tillgång värderad till verkligt värde. Det innebär att marknadsvärdesförändringar på aktien samt utdelning från innehavet kommer speglas i resultatet. Niomånadersperiodens resultat före skatt visar rekordhöga 2 122 mkr, efter bland annat värdeförändringar på fastigheter om 1 462 mkr samt värdeförändringar på finansiella placeringar om 305 mkr. Efter skatt uppgår vinst per stamaktie till 5,43 kr. EPRA NAV, substansvärde per aktie, uppgår till 19,72 kr per aktie, motsvarande en ökning om 38 procent sedan årsskiftet och 51 procent de senaste 12 månaderna.

– Vi går in i sista kvartalet 2019 med en stark balansräkning som ger bra förutsättningar för projekt och framtida förvärv, samtidigt som vi vet att vår aktiva förvaltning, med egen personal som i vardagen är nära kunderna, har en förmåga att skapa långsiktiga värden. Vi ska fortsätta att göra det vi gör bäst – att skapa utrymme för att utveckla kundernas affär – i de starka storstadsregionerna.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Corem Property Group på Branschguiden

Corem är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och förädlar fastigheter i attraktiva logistikområden i Sverige samt Danmark. Vårt mål är att vara det ledande fastighetsbolaget inom lager-, logistik och handelsfastigheter, något vi når genom att arbeta långsiktigt och vara en riktigt bra affärspartner till våra hyresgäster.

Våra fastigheter finns i lägen som är värdefulla för er som hyresgäst, kring Sveriges största städer och logistiska hubbar med närhet till de stora tillfartslederna.

Med drygt 1 380 tkvm i vår fastighetsportfölj kan vi erbjuda en mäng...

Läs mer om Corem Property Group på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Weiss rankar de politiska partiernas bostadspolitik

Sverige Veidekkes Lennart Weiss är en av landets mest profilerade bostadsdebattörer: Gammal socialdemokrat, men när han nu rankar partiernas bostadspolitik hamnar hans parti långt ner. Här är hela Lennart Weiss ranking.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY