Image
Rutger Arnhult.
Rutger Arnhult. Bild: Klövern

Budpliktskommittén rekommenderar Corems aktieägare att inte acceptera M2:s bud

Bolag Den oberoende budkommittén för Corem rekommenderar enhälligt aktieägarna i Corem att inte acceptera M2 Asset Managements budpliktsbud.
Publicerad den 26 Januari 2021

M2 Asset Management lämnade den 15 december 2020 ett kontant offentligt budpliktsbud till aktieägarna i Corem att överlåta sina aktier i Corem till M2. M2 erbjuder ett kontantvederlag om 18,60 kronor för varje stamaktie av serie A respektive serie B och 322 kronor för varje preferensaktie i Corem som inte redan ägs av M2 eller dess dotterbolag. Erbjudandet motsvarar totalt cirka 4,7 miljarder kronor, baserat på samtliga 203 179 175 resterande aktier i Corem som inte redan ägs av M2 eller dess dotterbolag, varav 16 542 532 är stamaktier av serie A, 183 549 445 är stamaktier av serie B och 3 087 198 är preferensaktie.

I syfte att hantera frågor kring erbjudandet har styrelsen i Corem uppdragit åt de oberoende styrelseledamöterna Katarina Klingspor, Fredrik Rapp och Magnus Uggla att formera en oberoende budkommitté för att handlägga samtliga frågor avseende erbjudandet. Styrelsens ordförande Patrik Essehorn och styrelseledamöterna Rutger Arnhult och Christina Tillman är beroende i förhållande till M2 och har inte deltagit i styrelsens utvärdering eller beslut rörande erbjudandet. Som ett led i den oberoende budkommitténs utvärdering av erbjudandet, har den oberoende budkommittén inhämtat ett värderingsutlåtande från BDO Corporate Finance. Av värderingsutlåtandet, vilket bifogas som bilaga till detta pressmeddelande, framgår att BDO Corporate Finance anser att Erbjudandet inte är att betrakta som skäligt ur ett finansiellt perspektiv för aktieägarna i Corem. Den oberoende budkommittén har anlitat Kanter Advokatbyrå som legal rådgivare i samband med erbjudandet.

Den oberoende budkommitténs uppfattning om erbjudandet baseras på en bedömning av ett antal faktorer som den oberoende budkommittén har ansett vara relevanta vid utvärderingen av erbjudandet. Dessa faktorer inkluderar, men är inte begränsade till, Bolagets nuvarande ställning, den förväntade framtida utvecklingen av bolaget och därtill relaterade möjligheter och risker. Bedömningen grundar sig även på BDO Corporate Finances värderingsutlåtande avseende skäligheten ur ett finansiellt perspektiv för aktieägarna i Corem.

I utvärderingen av erbjudandet har den oberoende budkommittén också analyserat erbjudandet med hjälp av metoder som normalt används för att utvärdera bud på noterade bolag, däribland Corems värdering i förhållande till jämförbara noterade bolag och jämförbara förvärv, budpremier i tidigare offentliga uppköpserbjudanden på Nasdaq Stockholm, aktiemarknadens förväntningar på bolaget samt den oberoende budkommitténs syn på bolagets långsiktiga värde utifrån förväntade utdelningar och kassaflöden.

Den Oberoende Budkommittén anser vid en samlad bedömning inte att Bolagets fundamentala långsiktiga värde fullt återspeglas i Erbjudandet. Den Oberoende Budkommittén baserar denna bedömning bl a på Corems strategi att skapa lönsam och hållbar tillväxt genom att investera i fastigheter i citylogistikområden samt genom investeringar i nordiska noterade fastighetsbolag, och på bolagets ledning och framtidsutsikter.

Aktieägarna i Corem bör emellertid också vara medvetna om att alla antaganden om framtida utveckling är förenade med osäkerhet beträffande en lång rad faktorer, vilka ensamma eller i kombination kan medföra att den faktiska utvecklingen inte blir den önskade.

Utifrån sin bedömning anser den oberoende budkommittén att villkoren för erbjudandet inte motsvarar Corems nuvarande värde eller framtida tillväxtmöjligheter. Mot denna bakgrund rekommenderar den oberoende budkommittén enhälligt aktieägarna i Corem att inte acceptera erbjudandet.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Corem Property Group på Branschguiden

Corem har sedan starten 2007 förvärvat, förvaltat och förädlat kommersiella fastigheter i Sverige och Danmark. Vi har ett långsiktigt perspektiv i allt vi gör och förvaltar fastigheterna med egen personal med målet att vara en riktigt bra affärspartner, med närhet till våra hyresgäster.

Genom 2021 års förvärv av Klövern kompletterades Corems bestånd av fastigheter för citynära logistik med Klöverns bredare fastighetsbestånd med tonvikt på kontor. Tillsammans är vi nu ett av Nordens ledande fastighetsbolag, med ett brett utbud av kommersiella lokaler och fortsatt foku...

Läs mer om Corem Property Group på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Kreditanalytikern: "Rekonstruktionshotet är inte överspelat för SBB"

Ekonomi/Finansiering På nytt står SBB:s ekonomi i fokus när likviditeten framåt ifrågasätts, denna gång av kredithuset Fitch. Fastighetssverige vände sig till Louis Landeman, chef för kreditanalys på Danske Bank, för hans åsikter om hur bolaget hanterat krisen så här långt och vilka utmaningar de har framåt.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige