Image
Eva Landén.
Eva Landén. Bild: Corem

Corem: Sjunkande marknadsvärden på bostadsbyggrätter

Bolag Corem fortsätter att uppvisa starka siffror.
Publicerad den 13 Juli 2022

Några nyckeltal från Corems första sex månader 2022:

# Intäkterna ökade till 2 192 mkr (636).

# Driftsöverskottet ökade till 1 482 mkr (459).

# Finansnettot uppgick till –488 mkr (–102), varav utdelning från aktieinnehav utgjorde 34 mkr (76).

# Förvaltningsresultatet ökade till 900 mkr (306).

# Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 741 mkr (781).

# Värdeförändringar på finansiella placeringar uppgick till –1 014 mkr (614).

# Värdeförändringar på derivat uppgick till 1 335 mkr (91).

# Resultatet efter skatt ökade till 1 823 mkr (1 537), motsvarande 1,43 kr (3,76) per stamaktie av serie A och B.

# Värdet på förvaltningsfastigheterna uppgick den 30 juni till 81 088 mkr.

# Substansvärdet (NAV) per stamaktie av serie A och B uppgick den 30 juni till 29,73 kr.

VIKTIGA HÄNDELSER
• Den 28 april frånträdde Corem 25 fastigheter till det bolag (Klövern) som Corem bildat tillsammans med ALM Equity för utveckling av hyresbostäder för egen förvaltning. Per den 30 juni uppgick Corems ägande till 49,4 procent. Innehavet redovisas som andelar i intresseföretag.

• Som ett led i renodlingen av Corem tecknades under det andra kvartalet avtal om att avyttra nio fastigheter i Växjö, Jönköping, Västerås, Malmö och Stockholm för ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 804 mkr. Transaktionerna genomförs totalt sett något över bokfört värde.

• Under det andra kvartalet har de första två hyresgästerna i New York tillträtt sina lokaler på 1245 Broadway. I april utökades en tidigare avtalad 15-årig uthyrning till A24 Films från cirka 3 800 kvm till drygt 4 500 kvm i fastigheten 1245 Broadway som nu är ytmässigt uthyrd till 40 procent.

• Nettouthyrningen uppgick till 13 mkr under det andra kvartalet och 117 mkr under de senaste fyra kvartalen.

Eva Landén, Corems vd, kommenterar:

– 2022 års andra kvartal präglades av det geopolitiska läget, den makroekonomiska utvecklingen med accelererande inflation och höjda räntor samt en finansmarknad i snabb förändring. För Corems del har renodlingen av fastighetsbeståndet fortsatt, både genom de 25 fastigheter som frånträtts till det bostadsbolag som skapats tillsammans med ALM Equity och genom att avtal tecknats om avyttringar av nio fastigheter för över 800 mkr. Våra två kärnverksamheter, fastighetsförvaltning och projektutveck­ling, löper samtidigt på stabilt med positiv nettouthyrning, tillträden för de första två hyresgästerna i New York och ett fortsatt stort fokus på kundservice och kassaflöde.

– Det har nu gått över ett år sedan vi förvärvade och konsoliderade Klövern (nyligen namnändrat till Corem Kelly) och därigenom skapade ett nytt större och starkare Corem. Integrationen har gått enligt plan och bedömningen av de synergier som identifierades i samband med förvärvet består. Genom sammanslagningen har kunderbjudandet breddats samtidigt som finansie­ringsmöjligheterna förbättrats. Corem är idag ett av Nordens ledande kom­mersiella fastighetsbolag, med fokus främst på kontor och citynära logistik. Vi äger 479 förvaltningsfastigheter till ett värde av 81 miljarder kronor och har en diversifierad kundbas bestående av cirka 4 000 hyresgäster med över 7 000 hyreskontrakt vilket ger stabilitet.

– Som ett steg i den fortsatta renodlingen av beståndet har Corem under det andra kvartalet frånträtt 25 fastigheter till det nya bostadsbolag som bild­ats tillsammans med ALM Equity. Efter att ytterligare en ägare tillkommit uppgår Corems ägarandel till 49,4 procent. För Corem innebär affären att fastigheter och bostadsbyggrätter överförs till det gemensamma bolaget varav merparten överfördes under det andra kvartalet. Då marknaden för bostadsbyggrätter har påverkats av höjda inflationsantaganden och sti­gande räntor är en bedömning att marknadsvärdena för dessa har sjunkit 5-7 procent. Översyn av marknadsvärdena pågår och förväntas vara klar i slutet på augusti. Genom transaktionen fokuseras Corems bestånd i ännu högre grad på förvaltning och uthyrning av kommersiella lokaler.

- Anthon Näsström
anthon@fastighetssverige.se

Ämnen

Corem Property Group på Branschguiden

Corem har sedan starten 2007 förvärvat, förvaltat och förädlat kommersiella fastigheter i Sverige och Danmark. Vi har ett långsiktigt perspektiv i allt vi gör och förvaltar fastigheterna med egen personal med målet att vara en riktigt bra affärspartner, med närhet till våra hyresgäster.

Genom 2021 års förvärv av Klövern kompletterades Corems bestånd av fastigheter för citynära logistik med Klöverns bredare fastighetsbestånd med tonvikt på kontor. Tillsammans är vi nu ett av Nordens ledande fastighetsbolag, med ett brett utbud av kommersiella lokaler och fortsatt foku...

Läs mer om Corem Property Group på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Castellum blir nettoinvesterare framöver om vd:n får välja

Bolag Under tisdagen var det dags för Castellum, med vd Joacim Sjöberg i spetsen, att redovisa hur bolaget presterat under första halvåret. Man är inte klar med försäljningar, samtidigt som det börjar bli dags att öppna plånboken. Inte minst då uthyrningarna behöver skjuts.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige