Image
Biljana Pehrsson, vd för Kungsleden.
Biljana Pehrsson, vd för Kungsleden. Bild: Kungsleden

Kungsleden: Förvaltningsresultat upp sex procent

Bolag Kungsledens förvaltningsresultat ökar med sex procent i Q3. Substansvärdet når 96,34 kronor per aktie.
Publicerad den 21 Oktober 2020

Förvaltningsresultatet för tredje kvartalet ökade med 6 procent till 329 Mkr (310). Ökningen förklarades i huvudsak av högre hyresintäkter och en driftnettoökning med 6 procent.

Jämförbart bestånd av förvaltningsfastigheter uppvisade ett ökat driftnetto om 21 Mkr, vilket motsvarar 6 procent.
Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 178 Mkr (416) och på derivat till -13 Mkr (-65).

Kvartalets resultat uppgick till 387 Mkr jämfört med 521 Mkr för motsvarande period föregående år. Minskningen beror främst på lägre värdeförändringar från fastigheter.

Niomånaderssiffrorna:
# Förvaltningsresultatet ökade med 6 procent till 940 Mkr (889). Ökningen förklaras av högre intäkter och driftnetton i jämförbart bestånd.
# Nyuthyrningen uppgick till 101 Mkr (142) och nettouthyrningen till 12 Mkr (21).
# 81 hyresavtal (86) med ett totalt hyresvärde om 182 Mkr (180) omförhandlades under perioden. Hyresökningen i de omförhandlade hyresavtalen uppgick i genomsnitt till 15 procent (7).
# Efter investeringar om 1 019 Mkr, transaktioner samt positiva värdeförändringar uppgick fastighetsvärdet vid periodens utgång till 39 872 Mkr jämfört med 38 310 Mkr vid årets ingång.
# Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 479 Mkr (1 266) vilket motsvarar en ökning med 1,3 procent. Värdeuppgången förklaras främst av ökade hyresintäkter men även till viss del av en nedgång i det genomsnittliga avkastningskravet.
# Aktuellt substansvärde ökade till 96,34 kronor per aktie (87,07). I Q2 var substansvärdet 94,18 kronor.

Vd Biljana Pehrsson:
– Kungsleden fortsätter att leverera ett bra resultat under årets nio första månader med ett förvaltningsresultat som ökar med 6 procent till 940 Mkr. Vi har en god nyuthyrning, positiv nettouthyrning och ett bra omförhandlingsresultat med i snitt 15 procent högre hyresintäkter. Framåt sätter vi en av branschens mest ambitiösa klimatmål, att bli klimatpositiva i hela värdekedjan till år 2035.

– Vi ser en god aktivitet på hyresmarknaden med stor efterfrågan på kontor, lager och verksamhetslokaler på alla våra fyra huvudmarknader och vi har en stark pipeline. Nyuthyrningen uppgick till 101 Mkr och nettouthyrningen till 12 Mkr under årets första nio månader. Vi har framgångsrikt omförhandlat hyresavtal till ett värde av 182 Mkr och höjt hyran med 26 Mkr, vilket motsvarar en genomsnittlig ökning om 15 procent. Våra hyresintäkter och driftnetto i jämförbart bestånd ökar med 5 respektive 7 procent. Snitthyran i förvaltningsbeståndet per den sista september, på rullande 12-månadersbasis, har ökat med 5 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

– Vi har de senaste åren arbetat aktivt med att leverera på vårt kundlöfte – att alltid sätta våra kunder i centrum genom att vara välkomnande, att bidra till deras affär och att underlätta i våra kunders vardag hos oss. Vi har en god och nära dialog med våra kunder och om något så har pandemin fört oss ännu närmare varandra.

– Betalning av fjärde kvartalshyran har varit god och i linje med tidigare kvartal. För fjärde kvartalshyran har överenskomna hyreslättnader minskat i förhållande till tidigare två kvartal. Vi har beviljat hyresrabatter om 9 Mkr mot att vi i gengäld har förlängt hyresavtalet och/eller höjt hyran under den resterande hyresperioden. Vi har beviljat anstånd med hyresbetalning för fjärde kvartalshyran om 7 Mkr mot en avbetalningsplan på 12 till 24 månader.

– Vi har en väldiversifierad kundportfölj och våra kunder representerar ett tvärsnitt av svenskt näringsliv. Den genomsnittliga återstående hyreskontraktsperioden uppgår till 5,4 år för våra tio största hyresgäster. Ser vi till hela portföljen utgör hyresgäster inom offentlig sektor cirka 18 procent av hyresvärdet och den genomsnittliga återstående hyresperioden uppgår till 4,1 år.

– Under tredje kvartalet har vi varit fortsatt aktiva i kapitalmarknaden och framgångsrikt emitterat sammanlagt 1,7 miljarder kronor i gröna obligationslån. Därmed har vi ytterligare förbättrat vår redan goda likviditetsberedskap. Kungsleden står finansiellt stabilt. Vår belåningsgrad fortsätter att sjunka och ligger nu på 45,0 procent.

– Efter en avvaktande period under våren ser vi en ökad aktivitet på transaktionsmarknaden och ett stort intresse bland investerare på marknaden för våra fastigheter. Vår portfölj utgörs till 74 procent av kontor och 16 procent av logistik, lager och industri. Omkring 4 procent av fastighetsvärdet utgörs av detaljhandel varav merparten är livsmedel, lågprishandel och bygg- och inredningshandel. Värdet på Kungsledens fastighetsportfölj har ökat till cirka 39,9 miljarder kronor, i huvudsak på grund av investeringar och ökade hyresintäkter och till viss del av sänkta avkastningskrav.

– Att agera hållbart är mycket viktigt för oss som bolag, för våra kunder och våra aktieägare. Som första fastighetsbolag i Sverige sätter vi nu som mål att vara klimatpositiva i hela värdekedjan till år 2035 och som delmål att vara klimatpositiva i förvaltningen och fastighetsdriften år 2025. Vi vill med detta mål höja takten i vårt klimatarbete avsevärt. Vi är en del av ett ekosystem med begränsade resurser och vi vill på detta sätt ta ett större ansvar för att minska de pågående klimatförändringarna.

– Vi ser en gradvis återhämtning i marknaden som hittills har gått snabbare än väntat men samtidigt kan bli mer ojämn med risk för bakslag längs vägen. Detta till följd av den andra vågen av Covid-19 med lokala eller regionala utbrott i flera europeiska länder inklusive Sverige. Samtidigt har vi förbättrade utsikter kring både BNP-tillväxt och arbetslöshet så här långt. Vi delar bedömningen från flera prognosmakare om något mindre negativ BNP-utveckling i Sverige på mellan 3 och 4 procent under 2020 och en positiv BNP-tillväxt på cirka 3 procent år 2021 och framåt.

– Vårt fokus är att skapa tillväxt i kassaflöden och värden. Vi fortsätter med lönsamma investeringar i våra projekt och förvaltningsfastigheter i takt med att dessa hyrs ut på goda hyresnivåer. Jag vill tacka alla våra medarbetare som i dessa oroliga tider visar det starkaste medarbetarengagemanget någonsin och ett mycket bra ledarskap, vilket bekräftas i vår senaste medarbetarundersökning.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Kungsleden på Branschguiden

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva, hållbara och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner.

En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large C...

Läs mer om Kungsleden på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Stor lista: Här är bolagen som förvärvat mest 2021

Lista Fastighetssverige har tittat närmare på vilka noterade bjässar som varit mest i köpartagen hittills under året. Här är hela listan.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY