Image
Eva Landén.
Eva Landén. Bild: Corem

Klövern: Stabil avslutning före sammanslagning

Bolag Klövern försvinner in i Corem i nästa vecka. I bolagets sista kvartalsrapport redovisas ett stabilt resultat, "i linje med våra förväntningar", enligt Eva Landén, vd för Klövern och Corem.
Publicerad den 14 Juli 2021

Halvårssiffrorna:
Intäkterna uppgick till 1 609 mkr (1 649).
Driftöverskottet uppgick till 1 058 mkr (1 084).
Förvaltningsresultatet uppgick till 600 mkr (617).
Resultatet före skatt uppgick till 1 850 mkr (1 268) och resultatet efter skatt, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till 1 588 mkr (993) motsvarande 1,34 kr (0,89) per stamaktie.
Investeringarna uppgick till 1 060 mkr. Projektutveckling, inklusive utveckling av byggrätter, bidrog med värdeökningar på fastigheter om 219 mkr (205). Totalt uppgick värdeförändringar på fastigheter till 1 094 mkr (785).
Sex fastigheter tillträddes för 2 333 mkr och 13 fastigheter frånträddes för 700 mkr. Den 30 juni 2021 uppgick det verkliga värdet på Klöverns 342 fastigheter, exklusive omsättningsfastigheter, till 61 557 mkr. Därutöver innehas 9 omsättningsfastigheter vilka är bokförda till ett värde av 1 018 mkr och har ett bedömt verkligt värde uppgående till 1 746 mkr.
Räntetäckningsgraden uppgick till 2,5 (2,5), belåningsgraden till 51 procent (50) och den justerade soliditeten till 42,2 procent (43,2).
Substansvärdet per stamaktie (NRV) uppgick till 20,99 kr.

Vd Eva Landén:
– Det första halvåret 2021 har varit fortsatt präglat av pandemin och därtill av hoppet om en successiv återgång till en mer normal tillvaro. Men det har också varit en mycket händelserik period för Klöverns del. Efter ett framgångsrikt uppköpserbjudande till Klöverns aktieägare från Corem Property Group står det nu klart att Klövern och Corem tillsammans skapar ett ledande kommersiellt nordiskt fastighetsbolag med fokus på tillväxtregioner. Jag har efter många år i Klöverns styrelse nu tagit steget in i det operativa arbetet i egenskap av vd även i Klövern och ser fram emot en spännande resa när vi nu ska kombinera alla de styrkor och kompetenser som finns i såväl Klövern som Corem och i de båda fastighetsbestånden när två bolag ska bli ett.

– Klöverns resultat för det första halvåret är stabilt och helt i linje med våra förväntningar. Fastighetsportföljens sammansättning och den diversifierade kundbasen har givit bolaget en stabilitet under pandemin som varit trygg att luta sig mot. Förvaltningsresultatet uppgick till 600 mkr och efter positiva värdeförändringar på fastigheter om 1 094 mkr blev resultatet före skatt 1 850 mkr.

– Efter att i ett drygt år ha levt med en pandemi och dess effekter utmålas nu successivt en alltmer positiv bild av ekonomin i Sverige men också i omvärlden. Omfattande stimulanspaket och pågående massvaccinering runtom i världen bidrar till att vi nu ser alltfler starka makrosignaler, dock med reservation för att nya varianter av viruset som orsakar covid-19 skapar en viss osäkerhet. Korta och långa räntor är fortsatt på historiskt mycket låga nivåer och totalt sett råder gynnsamma förutsättningar för den svenska fastighetsmarknaden. Transaktionsmarknaden har under inledningen av året varit mycket stark med fortsatt fallande avkastningskrav medan hyresmarknaden är fortsatt något avvaktande men med en ökande aktivitet under det andra kvartalet.

– Under det andra kvartalet uppgick nettouthyrningen till 4 mkr. Nettouthyrningen visar bilden av de affärer som görs idag och som får resultatpåverkan längre fram. Det är glädjande att se att nettouthyrningen visar på en positiv inflyttning framöver. Vi kan också notera att de som flyttar in betalar högre hyra per kvm än de som flyttar ut, en positiv trend som vi tror kan förstärkas under det andra halvåret när allt fler återgår till att arbeta från sina arbetsplatser.

– Under det gångna kvartalet har vi välkomnat en rad nya hyresgäster, bland annat Trafikverket som förhyr drygt 3 100 kvm i Linköping och Smartoptics som förhyr cirka 1 400 kvm i Kista. Under kvartalet har det också tecknats avtal för framtida inflyttning med bland annat Dynamic Code om cirka 3 300 kvm i Linköping och med Praktikertjänst om cirka 2 400 kvm i Nyköping. Vi har många stora pågående och planerade projekt som förväntas ge en stor positiv effekt på hyresintäkter och lönsamhet under de kommande åren.

– Klövern har under flera år arbetat aktivt med att renodla sitt bestånd till de tillväxtorter och segment som man valt att fokusera sitt långsiktiga ägande till. Klövern och Corems fastighetsbestånd korrelerar mycket väl. Under det första halvåret tillträdde Klövern 6 fastigheter och frånträdde 13 fastigheter. Samtliga förvärv kompletterar det befintliga beståndet väl. En av fastigheterna som tillträddes under kvartalet är Kalvebod Brygge 32, en modern kontorsfastighet i centrala Köpenhamn med Kammeradvokaten som största hyresgäst. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om drygt 30 000 kvm. Uthyrningsgraden uppgår till 95 procent men från och med november i år kommer fastigheten att vara fullt uthyrd.

– Klöverns fastighetsportföljs värde, exklusive omsättningsfastigheter inom Tobin Properties, summerade vid kvartalets utgång till 61,6 miljarder kronor varav utlandsportföljen i Köpenhamn och New York svarade för 19,5 procent.

– Klöverns projekt- och stadsutvecklingsverksamhet är omfattande med flera stora pågående projekt, av såväl kommersiell som bostadskaraktär, och därtill en mycket intressant pipeline för framtiden. Per den sista juni utgjorde förädlingsfastigheter 16 procent av det totala fastighetsvärdet. Under de senaste fyra kvartalen uppgick investeringarna till totalt 2 420 mkr och därutöver bidrog under samma period Klöverns projektutveckling, inklusive utveckling av byggrätter, med värdeökningar på fastigheter om 527 mkr. Klöverns två största pågående nyproduktionsprojekt är två kontorsbyggnader i attraktiva lägen på Manhattan. Båda projekten har projekterats för att uppnå miljöcertifiering LEED Silver men förväntas nu överträffa detta genom att uppnå Gold-klassificering. Detta är bara ett av många glädjande exempel på att Klöverns stora fokus på hållbarhet, i New York såväl som i Sverige och Köpenhamn, ger resultat. I New York har vaccinationerna rullats ut på ett mycket effektivt sätt och folk har börjat återgå till sina arbetsplatser. Detta gör också att vi nu ser en helt annan aktivitet på uthyrningsmarknaden än för bara några månader sedan. I februari tecknades det första hyreskontraktet i New York och häromdagen hade vi nöjet att meddela att vi signat det andra i ordningen, ett 5-årigt hyreskontrakt med Avalanche Studios Group avseende cirka 1 370 kvm kontorsyta. Båda kontrakten avser projektet 1245 Broadway och inflyttning är planerad till det första respektive andra kvartalet 2022.

– Vi arbetar löpande med att säkra en långsiktig och hållbar finansiering. I det sammanslagna bolaget skapas därtill ytterligare förutsättningar för en förbättrad kreditprofil och målsättningen är att erhålla en rating motsvarande investment grade.

– Vi tar ett stabilt resultat för Klövern under det första halvåret med oss in i den integrationsresa som nu startar tillsammans med Corems medarbetare. Jag ser framför mig en händelserik avslutning på året där vi nu på allvar kan börja arbeta tillsammans i ett av Nordens ledande kommersiella fastighetsbolag med fokus på tillväxtregioner. Jag ser stora möjligheter med att kunna utveckla Corems och Klöverns fastighetsbestånd genom fortsatta förvärv och investeringar. Detta tillsammans med en solid balansräkning är viktiga faktorer för ett fortsatt långsiktigt värdeskapande.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Castellum blir nettoinvesterare framöver om vd:n får välja

Bolag Under tisdagen var det dags för Castellum, med vd Joacim Sjöberg i spetsen, att redovisa hur bolaget presterat under första halvåret. Man är inte klar med försäljningar, samtidigt som det börjar bli dags att öppna plånboken. Inte minst då uthyrningarna behöver skjuts.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige