Image

Advokatfirma DLA Piper Sweden

Advokatfirma DLA Piper Sweden har en lång erfarenhet av fastighetsrätt och med denna alla sammanhängande frågor. Därigenom har vi byggt upp en stor kompetens på fastighetsområdet inom dess skilda delar som utgör basen vid det juridiska biträde som vi lämnar till våra klienter. Som exempel på de frågor vi arbetar med kan nämnas köp och försäljning av fast egendom, fastighetsbildningar, hyresrätt, entreprenadrätt, miljörätt, bostadsrätt samt exploatering, projektering och användning av mark i övrigt med alla de frågor som därmed uppstår.

Vi biträder både köpare och säljare av fast egendom, fastighetsägare och förvaltningsbolag, entreprenörer, beställare, bostadsrättsföreningar, lokalhyresgäster och en stor mängd andra aktörer som är verksamma inom fastighetsbranschen.

Vi lägger stor vikt vid att identifiera klientens förutsättningar och behov för att därefter presentera en juridisk lösning utifrån det mest optimala affärsmässiga utfallet för klienten.

Transaktioner, köp och försäljning av fastigheter
Våra uppdragsgivare är såväl enskilda aktörer som några av Sveriges största fastighetsbolag och organisationer. Vi biträder vid köp och försäljning av både enskilda fastigheter och bolagiserade fastighetsbestånd. Vi bistår med juridisk rådgivning vid val av transaktionsstruktur och vid genomförandet av affären. Vi har stor erfarenhet av fastighetsfinansiering av olika former, innefattande förvärvsfinansiering, låneavtal och säkerhetsfrågor. Vi biträder även i övriga frågor i samband med fastighetsförvärv och fastighetsförvaltning. Det kan röra sig om frågor avseende panträtt, lagfart och övriga inskrivningsrättsliga åtgärder, servitut, samfällighet samt bygglov.

Kommersiell hyresrätt och annan nyttjanderätt
Advokatfirma DLA Piper Sweden lämnar juridisk rådgivning i samband med de frågeställningar som uppkommer i hyres-, arrende- och övriga nyttjanderättsförhållanden. Det kan röra sig om upprättande av hyreskontrakt och arrendeavtal, lokalöverlåtelser, andrahandsuthyrningar, skadeståndsfrågor, omförhandling, förlängningstvister och medling i hyresnämnden. Vi företräder några av Sveriges största fastighetsägare och hyresvärdorganisationer men även hyresgästorganisationer.

Entreprenad- och konsulträtt
Vi företräder flera av Sveriges största aktörer på byggmarknaden. Ofta är dessa aktörer beställare av entreprenadtjänster, varför frågeställningarna såsom vilken entreprenad som skall upphandlas, ansvarsfrågor mellan beställare, entreprenör och konsulter aktualiseras. Vi företräder även byggföretag och tekniska konsulter inom byggbranschen. Våra entreprenadjurister lämnar bistånd vid tvistelösning, i eller utanför domstol eller skiljeförfarande, samt vid upprättande och tolkning av avtal. Oftast rör det sig om frågeställningar rörande tolkningen av de standardavtal som framtagits av branschorganisationer och som används vid olika entreprenadformer samt standardavtal inom konsultbranschen.

KontaktUppgifter

Advokatfirma DLA Piper Sweden

Adress
Sveavägen 4, Stockholm 103 90 Stockholm

Branschkategorier