Image
Einar Janson.
Einar Janson. Bild: Titania

Titania: "Stor potentiell värdeuppgång framåt"

Bolag Titania redovisar ett resultat om 2,03 kronor per aktie för helåret. Substansvärdet uppgår till 13,0 kronor per aktie.
Publicerad den 25 Februari 2022

Kvartalet oktober–december 2021
• Nettoomsättningen uppgick till 119 753 tkr (16 428)
• Hyresintäkterna var 6 958 tkr (6 855)
• Driftnettot blev 5 488 tkr (5 035)
• Resultat efter finansiella poster uppgick till 49 423 tkr (26 045)
• Resultat per aktie före och efter utspädning var 0,71 kr (0,87)

Perioden januari–december 2021
• Nettoomsättningen uppgick till 173 363 tkr (64 502)
• Hyresintäkterna var 28 036 tkr (26 495)
• Driftnettot blev 22 177 tkr (22 169)
• Resultat efter finansiella poster uppgick till 147 211 tkr (92 708)
• Resultat per aktie före och efter utspädning var 2,03 kr (1,97)
• Totalt antal förvaltade lägenheter uppgick vid periodens slut till 246 (246)
• Titanias styrelse avser föreslå årsstämman att ingen utdelning lämnas

Vd Einar Janson:
– 2021 blev ännu ett annorlunda år där nya vågor av Covid-varianter påverkade samhället i stor utsträckning. För Titanias del har den ekonomiska effekten av Corona-pandemin varit obefintlig och vi som företag lägger ett mycket händelserikt och framgångsrikt år till rullorna. Vi har under året stärkt vår position som bostadsutvecklare i Stockholms län och har överträffat målet om att årligen addera minst 500 byggrätter och i stället adderat 1200 byggrätter till portföljen. Flera av de stora projekt där vi driver detaljplaner har passerat avgörande steg i processen fram till färdiga byggrätter. Vi har, med god avans, färdigställt och avyttrat de flesta av våra fastigheter som ligger utanför bolaget kärnverksamhet som är att utveckla och äga bostäder i Stockholmsregionen. Vidare har vi tagit in kapital för den fortsatta expansionen via emission av obligation och nyemission av aktier samt börsnotering.

– Under 2021 har det skett stora värdeuppgångar för både hyresbostäder och byggrätter i den typ av förortsområden till Stockholm där Titania driver projekt och äger hyresrätter. Det avspeglas i bolagets orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter. För oss, som började investera i utvecklingsprojekt i dessa områden för snart ett decennium sedan, är det senaste årets värdeuppgångar en bekräftelse på att det vi trott på var rätt. Förutom de färdiga hyresfastigheter som vi äger där vi sett stora värdeuppgångar, så har vi idag också stora, långt gångna utvecklingsprojekt, i områden där ingångsvärdena är relativt låga och den potentiella värdeuppgången är stor nu när byggnation snart kan påbörjas. Värdeuppgångarna är delvis drivna av den generella yieldkompressionen på fastigheter och den kan som bekant förändras när andra säkra tillgångar (statsobligationer t ex) börjar ge bättre avkastning.

– Vad som talar för vår långsiktiga affärsinriktning mot Stockholms yttre förorter är den successivt minskade skillnaden i yield mellan de lägen där Titania är aktiva och Stockholms innerstad. Värderingen börjar alltmer avspegla den säkerhet som finns i kassaflöden från bostadsbestånd som det Titania äger i Alby. Detta bestånd har inga vakanser och kötider på cirka 6 år för att förmedla lägenheter via Stockholms stads bostadsförmedling. Hyresgästernas förmåga att betala hyrorna kommer från förvärvsinkomster och hyresförlusterna är obefintliga. På vår hemsida finner ni en undersökning som påvisar att hyresnivåerna skulle kunna höjas om det blir marknadshyror.

– Med dessa och andra parametrar genomförde ett externt företag en undersökning för Titanias räkning i syfte att framställa en simulering vad den faktiska marknadshyran var, det vill säga den nivå då kötiden skulle gå ner till 0. Företaget kom fram till att hyresnivån skulle behöva höjas cirka 15 procent från nuvarande reglerade hyresnivå för att detta skulle ske. Undersökningen finns att tillgå på Titanias hemsida. Den underliggande efterfrågan och säkerheten som kommer från kassaflöden från hyresbetalningar som de facto ligger under den egentliga nivån på betalningsviljan är det som fortsätter driva ner yieldnivåerna i dessa områden i Stockholm. Det är också detta som skiljer Stockholmsregionen från många andra orter i Sverige där marknadshyresnivåer redan är uppnådda.

– Titania har historiskt mestadels finansierat sin expansion via återinvesterade vinster och vanliga banklån. För att lyckas med Titanias framtida snabbare expansion med genomförande av alla projekt i byggrättsportföljen och samtidigt behålla en stor del av det som företaget bygger krävs det, förutom sedvanliga byggnadskreditiv från storbanker, mer kapital till den egna insatsen än Titania har möjlighet att generera via återinvesterade vinster.

– Som förberedelse för att få tillgång till kapitalmarknaden genomförde Titania en konvertering till IFRS och rekryterade styrelseledamöter med erfarenheter från noterad miljö. Under första kvartalet emitterade Titania en säkerställd obligation om 400 miljoner SEK med ett ramverk om totalt 500 miljoner SEK.

– Efter att arbetet med obligationen var avslutat inleddes processen med att börsnotera bolaget och efter en intensiv period noterades Titanias B-aktie på Nasdaq First North Growth Market den 10 december 2021, då bolagets egna kapital stärktes med en nyemission på 430 miljoner SEK.

Erbjudandet blev kraftigt övertecknat och de drygt 4 600 nya aktieägare som fick tilldelning utgjordes av en väl balanserad blandning av, bland andra, stora institutionella placerare som svenska pensionsfonder, större investerare med specifikt branschkunnande och egen bakgrund som fastighetsutvecklare samt många småsparare.

– Aktiekurs, räntor och annat kopplat till vår verksamhet kommer tillfälligt att fluktuera efter omständigheter på makronivå, marknadspsykologi och andra faktorer utanför vår kontroll. Detta kommer påverka oss till en del, men över tid vet vi att Titanias lönsamhet och värde mest kommer att vara en konsekvens av efterfrågan på tillgångarna som vi kontinuerligt bygger upp. Att vara bostadsutvecklare med verksamhet som fokuserar på Stockholms län är speciellt ur det perspektivet att det finns en så konstant kraftig efterfrågan på slutprodukten. Få andra affärsverksamheter är i den angenäma positionen att veta att det med sådan säkerhet finns en kund för det man producerar. Bostäder har utgjort en bristvara för hela regionen under snart 30 år och inga prognoser, varken demografiska, köpkraftsmässiga eller stadsutvecklingsmässiga, visar att detta kommer att förändras under de kommande decennierna. Så länge man som bostadsutvecklare passerat nålsögat för att bli en attraktiv aktör för Stockholms kommuner att arbeta med och i grunden behärskar att driva projekt och själva byggandet effektivt mot en produkt där det finns betalningsförmåga så är man idag och under överskådlig framtid nästan säker på att till slut ha köpare eller hyresgäster. Vi har dessutom det som behövs för att själva kunna behålla det vi producerar som förvaltningsfastigheter. Genom att bygga upp ett större förvaltningsbestånd och återinvestera vinster i nya projekt har vi goda möjligheter att bygga stora värden kommande år.

– Vi är där nu. Jag och mina medarbetare har sedan tidigare projekt, renommén hos kommuner och kunnande att bygga lönsamt och effektivt. Via introduktion på obligationsmarknaden, nyemission och notering på börsen har vi nu även tillgång till kapitalet som gör att vi kan expandera samtidigt som vi behåller det vi bygger. Det känns fantastiskt att få förtroendet att förverkliga detta och jag riktar ett stort tack till alla som gjort det möjligt.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Efter NCC-försäljningen – så ser Nordstjernans framtida investeringsstrategi ut

Bolag Ax:son Johnson-ägda Nordstjernan fortsätter minska sitt innehav i bygg och fastigheter i och med försäljning av sex miljoner aktier, motsvarande 6,1 procent av kapitalet, i NCC till Obos. Bolagets vd Peter Hofvenstam berättar för Fastighetssverige varför man valt att minska exponeringen mot bygg och fastigheter och var man ser framtida investeringar.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige